[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]

Ez 23

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy dȧbar YHWH ʾil-ay = [y]
aI = (ʾ)mur
2aV bin ʾadam
a šïttaym našīm bȧnōt ʾim[m] ʾaḥ⁺a[d]t hayū
3a wa = tiznēna(h) = MṢR-aym
b = nȧʿūrē = hin[n] zanū
c šamm-a-h muʿ[ʿ]ȧkū šȧdē = hin[n]
d = šam[m] ʿiśśū daddē bȧtūlē = hin[n]
4a = šïmōt-a = n[n] ʾHLH ha = gȧdu(w)lā = ʾHLYBH ʾȧḥōt-a = h
b wa = tihyēna(h) l = ī
c wa = tiladna(h) banīm = banōt
dP = šïmōt-a = n[n]
d ŠMRWN ʾHLH
e = YRWŠLM ʾHLYBH
5a wa = tizn ʾHLH taḥt-ay = [y]
b wa = tïʿgab ʿal m˙ʾah[h]ïbē = ha ʾil ʾŠWR
bR qȧru(w)bīm
6vR lȧbū*šē tȧkilt paḥ⁺ōt = sȧganīm baḥ[ḥ]ūrē ḥamd kull-a = m par[r]āšīm rō*kïbē sūsīm
7a wa = tittin taznūt-ē = ha ʿȧl-ē = him mibḥar bȧnē ʾŠWR kull-a = m
b = = kul[l]
bR ʾȧšr ʿagȧbā
b = kul[l] gillūlē = him niṭmaʾā
8a = ʾat taznūt-ē = ha mim = MṢR-aym lō(ʾ) ʿazabā
b ʾōt-a = h šakȧbū = nȧʿūrē = ha
c = him⁺a(h) ʿiśśū daddē bȧtūlē = ha
d wa = yišpu̇kū taznūt-a = m ʿal-ē = ha
9a la-kin nȧtattī = ha = yad m˙ʾah[h]ïbē = ha = yad bȧnē ʾŠWR
aR ʾȧšr ʿagȧbā ʿȧl-ē = him
10a him⁺a(h) gillū ʿirwat-a = h
b banē = ha = bȧnōt-ē = ha laqaḥū
c = ʾōt-a = h = [h]a = ḥarb haragū
d wa = tïhy šim = [h]a = našīm
e = š˙pu(w)ṭīm ʿaśū b-a = h
11a wa = tirʾ ʾȧḥōt-a = h ʾHLYBH
b wa = tašḥit ʿagȧbat-a = h mim-min = [h]a(h)
c = ʾat taznūt-ē = ha miz = zȧnūnē ʾȧḥōt-a = h
12x ʾil bȧnē ʾŠWR ʿagabā paḥ⁺ōt = sȧganīm qȧrubīm lȧbū*šē miklōl par[r]āšīm rō*kïbē sūsīm baḥ[ḥ]ūrē ḥamd kull-a = m
13a wa = ʾirʾ
b niṭmaʾā
c dark ʾȧḥ⁺ad = šïttē = hin[n]
14a wa = tōsip ʾil taznūt-ē = ha
b wa = tirʾ ʾanȧšē m˙ḥuqqǟ ʿal ha = qīr ṣalȧmē KŚD-ī*y⁺īm ḥȧqū*qīm = [h]a = šašar[r]
15a ḥȧgu(w)rē ʾizōr = mutnē = him
b sȧrūḥē ṭȧbūlīm = rā(ʾ)šē = him
c marʾē(h) šalī*šīm kull-a = m
d d˙mūt bȧnē BBL
dR KŚD-īm ʾarṣ mōladt-a = m
16a wa = tïʿgȧb-a ʿȧl-ē = him = marʾē(h) ʿēnē = ha
b wa = tišlaḥ malʾakīm ʾïl-ē = him KŚD-īm-a-h
17a wa = yabō*ʾū ʾil-ē = ha bȧnē BBL = miškab dō*dīm
b wa = y˙ṭammïʾū ʾōt-a = h = taznūt-a = m
c wa = tiṭmā(ʾ) b-a = m
d wa = tiqïʿ napš-a = h mi[n] = him
18a wa = t˙gal[l] taznūt-ē = ha
b wa = t˙gal[l] ʾat ʿirwat-a = h
c wa = tiqïʿ napš = ī mi[n] = ʿal-ē = ha
d = ʾȧšr naq˙ʿā napš = ī mi[n] = ʿal ʾȧḥōt-a = h
19a wa = tarbǟ ʾat taznūt-ē = ha
aI = zkur ʾat yȧmē nȧʿūrē = ha
aIR ʾȧšr zanȧtā = ʾarṣ MṢR-aym
20a wa = tïʿgȧb-a(h) ʿal pī*lagšē = him
aR1 ʾȧšr bȧśar ḥïmōrīm bȧśar-a = m
aR2 = zirmat sūsīm zirmat-a = m
21a wa = tipqu̇dī ʾȧt zimmat nȧʿūr-ay = k
aI = ʿśōt mim = MṢR-aym dadd-ay = k = maʿn šȧdē nȧʿūr-ay = k
22a la-kin
aV ʾHLYBH
a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b hin[nï] = miʿīr ʾat m˙ʾah[h]ïb-ay = k ʿal-ay = k
c ʾȧt ʾȧšr naq˙ʿā napš-i = k mi[n] = him
d = hïbē*(ʾ)tī = m ʿal-ay = k mis = sabīb
23v bȧnē BBL = kul[l] KŚD-īm PQWD = ŠWʿ = QWʿ kul[l] bȧnē ʾŠWR ʾōt-a = m baḥ[ḥ]ūrē ḥamd paḥ⁺ōt = sȧganīm kull-a = m šalī*šīm = qȧrūʾīm rō*kïbē sūsīm kull-a = m
24a = bāʾū ʿal-ay = k huṣn rakb = galgal[l] = = qȧhal ʿammīm
b ṣinnā = magin[n] = qōbaʿ yaśīmū ʿal-ay = k sabīb
c = natattī = pȧnē = him mišpaṭ
d = šȧpaṭū = k = mišpȧṭē = him
25a = natattī qinʾat = ī b-a = k
b = ʿaśū ʾōt-a = k = ḥimā
c ʾapp-i = k = ʾuzn-ay = k yasīrū
d = ʾaḥrīt-i = k = [h]a = ḥarb tippu(w)l
e him⁺a(h) ban-ay = k = bȧnōt-ay = k yiqqaḥū
f = ʾaḥrīt-i = k ti[ʾ]ʾakil = [h]a = ʾiš
26a = hipšīṭū = k ʾat bȧgad-ay = k
b = laqȧḥū kïlē tipʾart-i = k
27a = hišbattī zimmat-i = k mim-mi[k] = k = ʾat z˙nūt-i = k mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
b = lō(ʾ) tiś[śȧ]ʾī ʿēn-ay = k ʾïl-ē = him
c = MṢR-aym lō(ʾ) tizku̇rī ʿōd
28a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b hin[nï] = nō*tïn-a = k = yad
bR1 ʾȧšr śanē(ʾ)t
b = yad
bR2 ʾȧšr naq˙ʿā napš-i = k mi[n] = him
29a = ʿaśū ʾōt-a = k = śinʾā
b = laqȧḥū kul[l] y˙gīʿ-i = k
c = ʿȧzabū = k ʿi(y)r[r]um = ʿiryā
d = niglā ʿirwat zȧnūn-ay = k
e = zimmat-i = k = taznūt-ay = k
30v ʿaśō(h) ʾil⁺ǟ l-a = k
vI = znōt-i = k ʾaḥ⁺ȧrē gōyī*m
a ʿal ʾȧšr niṭmē(ʾ)t = gillūlē = him
31a = dark ʾȧḥōt-i = k halakt
b = natattī kōs-a = h = yad-i = k
32a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b kōs ʾȧḥōt-i = k tištī ha = ʿȧmuq⁺ā = ha = rȧḥabā
c tihyǟ = ṣu̇ḥq = = laʿg
d mirbā
dI = hakīl
33a šikkarōn = yagōn timmaliʾī
b kōs šammā = šȧmamā kōs ʾȧḥōt-i = k ŠMRWN
34a = šatīt ʾōt-a = h
b = maṣīt
c = ʾat ḥȧraśē = ha t˙gar[r]imī
d = šad-ay = k t˙nattiqī
e ʾȧnī dibbartī
eJ nȧʾū*m ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
35a la-kin kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b yaʿn šakaḥt ʾōt = ī
c wa = tašlīkī ʾōt = ī ʾaḥ⁺ȧrē gaww-i = k
d = gam ʾatt śȧʾī zimmat-i = k = ʾat taznūt-ay = k
36a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil-ay = [y]
bV bin ʾadam
b = tišpu(w)ṭ ʾat ʾHLH = ʾat ʾHLYBH
c = haggid la = hin[n] ʾȧt tōʿïbōt-ē = hin[n]
37a niʾ[ʾ]ipū
b = dam = yȧdē = hin[n]
c = ʾit[t] gillūlē = hin[n] niʾ[ʾ]ipū
d = gam ʾat bȧnē = hin[n]
dR ʾȧšr yalȧdū l = ī
d hiʿbīrū la = him = ʾuklā
38a ʿōd zō(ʾ)t ʿaśū l = ī
b ṭimmïʾū ʾat miqdaš = ī = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c = ʾat šabbȧtōt-ay = [y] ḥillilū
39aIP = = šaḥṭ-a = m ʾat bȧnē = him = gillūlē = him
a wa = yabō*ʾū ʾil miqdaš = ī = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aI = ḥallïl = ō
b = hinni(h) kō(h) ʿaśū = tōk bēt = ī
40a = ʾap tišlaḥna(h) = ʾȧnašīm bāʾīm mim = marḥaq
aR ʾȧšr malʾak šalūḥ ʾïl-ē = him
b = hinni(h) bāʾū
c = ʾȧšr raḥaṣt
d kaḥalt ʿēn-ay = k
e = ʿadīt ʿady
41a = yašabt ʿal miṭṭā kȧbu(w)d⁺ā
b = šulḥān ʿarūk = panē = ha
c = qu̇ṭurt = ī = šamn = ī śamt ʿal-ē = ha
42a = qōl hamōn
aR šaliw b-a = h
a = ʾil ʾȧnašīm mi[n] = rub[b] ʾadam mūbaʾīm sōbïʾīm mim = midbar
b wa = yittïnū ṣȧmīdīm ʾil yȧdē = hin[n]
c = ʿȧṭart tipʾart ʿal rā(ʾ)šē = hin[n]
43a wa = ʾō[ʾ]mïr
b = [h]a = balā niʾ[ʾ]ūpīm
c ʿïtt-a yiznǟ taznūt-i = ha
d wa = hī(ʾ)
44a wa = yabōʾ ʾil-ē = ha
bI = bō(ʾ) ʾil ʾiššā zōnā
b kin bāʾū ʾil ʾHLH = ʾil ʾHLYBH ʾiššō*t ha = zimmā
45aP = ʾȧnašīm ṣaddīqī*m
a him⁺a(h) yišpu̇ṭū ʾōt = him mišpaṭ nō*ʾïpōt = mišpaṭ šō*pïkōt dam
b nō*ʾïpō*t hinna(h)
c = dam = yȧdē = hin[n]
46a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b haʿlē(h) ʿȧl-ē = him qahal
c = natō*n ʾat = hin[n] = zaʿwā = la = baz[z]
47a = ragȧmū ʿȧl-ē = hin[n] ʾabn qahal
b = bar[r]ē(ʾ) ʾōt = hin[n] = ḥarȧbōt-a = m
c bȧnē = him = bȧnōt-ē = him yïhrugū
d = bāt⁺ē = hin[n] = [h]a = ʾiš yiśrupū
48a = hišbattī zimmā min ha = ʾarṣ
b = niwwassïrū kul[l] ha = našīm
c = lō(ʾ) tïʿśēna(h) = zimmat = kina(h)
49a = natȧnū zimmat = kina(h) ʿȧl-ē = kin[n]
b = ḥïṭaʾē gillūlē = kin[n] tiśśē(ʾy)na(h)
c = yȧdaʿtim
d ʾȧnī ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ez ][ ein Kapitel vor ]