[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 6

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = nȧgīnōt ʿal ha = šȧmīnīt
b mizmōr = DWD
2aV YHWH
a ʾal = ʾapp = ka tōkīḥ-i =
b = ʾal = ḥïmat = ka t˙yassïr-i =
3a ḥunn-i =
aV YHWH
b ʾumlal ʾanī
c rpaʾ-i =
cV YHWH
d nibhȧlū ʿȧṣam-ay = [y]
4a = napš = ī nibhȧlā m(ʾ)ōd
bV = ʾattā* YHWH
b ʿad matay
5a šūb-a(h)
aV YHWH
b ḥallïṣ-a(h) napš = ī
c hōšīʿ-i = = maʿn ḥasd-i = ka
6a ʾēn = [h]a = mawt zikr-i = ka
bP = š˙ʾōl
b yōdǟ l-a = k
7a yagaʿtī = ʾanȧḥat = ī
b ʾaśḥǟ = kul[l] laylā miṭṭat = ī
c = dimʿat = ī ʿarś = ī ʾamsǟ
8a ʿašïšā mik = kaʿs ʿēn = ī
b ʿat˙qā = kul[l] ṣōrïr-ay = [y]
9a sūrū mim-min⁺ = ī
aV kul[l] pō*ʿïlē ʾawn
b šamaʿ YHWH qōl bȧky = ī
10a šamaʿ YHWH tȧḥinnat = ī
b YHWH tȧpillat = ī yiqqaḥ
11a yibō*šū
b = yibbahïlū m(ʾ)ōd kul[l] ʾō*yïb-ay = [y]
c yašū*bū
d yibō*šū ragʿ
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]