[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 33

[ Textanmerkungen ]

1a rannïnū
aV ṣaddīqīm
a = YHWH
b = [h]a = yȧšarīm nā(ʾ)wā tȧhillā
2a hōdū = YHWH = kinnōr
b = nibl ʿaśu(w)r zammïrū l = ō
3a šīrū l = ō šīr ḥadaš
b hēṭībū
bI naggin = tȧrūʿā
4a yašar dȧbar YHWH
b = kul[l] maʿś-i = hu(w) = ʾïmūnā
5a ʾō*hib ṣȧdaqā = mišpaṭ
b ḥasd YHWH malïʾā ha = ʾarṣ
6a = dȧbar YHWH šamaym nïʿśū
b = = rūḥ = w kul[l] ṣȧbaʾ-a = m
7a kō*nis = [h]a = nid[d] ha = yam[m]
b nō*tin = ʾō*ṣarōt tïhōmōt
8a yīrȧʾū mi[n] = YHWH kul[l] ha = ʾarṣ
b mim-min = [h]u(w) yagūrū kul[l] yō*šïbē tibil
9a hū(ʾ) ʾamar
b wa = yïhy
c hū(ʾ) ṣiwwā
d wa = yïʿmud
10a YHWH hipi(y)r[r] ʿïṣat gōyī*m
b hinī(ʾ) maḥšȧbōt ʿammīm
11a ʿïṣat YHWH = ʿōlam tïʿmud
b maḥšȧbōt libb = ō = dō*r wa = dō*r
12a ʾašrē ha = gōy
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*h-a(y) = w
b ha = ʿam[m]
bR baḥar = nïḥlā l = ō
13a miš = šamaym hibbīṭ YHWH
b raʾā ʾat kul[l] bȧnē ha = ʾadam
14x mim = mȧkōn šibt = ō hišgīḥ ʾil kul[l] yō*šïbē ha = ʾarṣ
15a ha = yō*ṣir yaḥd libb-a = m
b ha = mibīn ʾil kul[l] maʿśē = him
16a ʾēn ha = malk nōšaʿ = rub[b] ḥayl
b gibbōr lō(ʾ) yinnaṣil = rub[b] kuḥ[ḥ]
17a šaqr ha = sūs = tȧšūʿā
b = = rub[b] ḥēl = ō lō(ʾ) y˙malliṭ
18a hinni(h) ʿēn YHWH ʾil yȧriʾ-a(y) = w
b = [h]a = m˙yaḥ[ḥ]ïlīm = ḥasd = ō
19vI1 = haṣṣīl mim = mawt napš-a = m
vI2 = = ḥayyōt-a = m = [h]a = raʿab
20a napš-i = ḥikkïtā = YHWH
b ʿizr-i = = maginn-i = hū(ʾ)
21a b = ō yiśmaḥ libb-i =
b = šim qudš = ō baṭaḥnū
22a yïhy ḥasd = ka
aV YHWH
a ʿal-ē =
b = ʾȧšr yiḥ[ḥ]alnū l-a = k
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]