[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 18

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = ʿabd YHWH = DWD
bR ʾȧšr dibbir = YHWH ʾat dȧbȧrē ha = šīrā ha = zō(ʾ)t = yōm
bRR hiṣṣīl YHWH ʾōt = ō mik = kap[p] kul[l] ʾō*yïb-a(y) = w = miy = yad ŠʾWL
2a wa = yō(ʾ)mïr
b ʾirḥam = ka
bV YHWH ḥizq = ī
3a YHWH salʿ = ī = mȧṣūdat = ī = m˙pal[lï]ṭ = ī
b ʾil = ī ṣūr = ī
bR ʾiḥsǟ b = ō
c maginn = ī = qarn yišʿ = ī
d miśgab⁺ = ī
4a m˙hullal ʾiqrā(ʾ) YHWH
b = min ʾō*yïb-ay = [y] ʾiwwašiʿ
5a ʾȧpapū = ḥabȧlē mawt
b = naḥȧlē bȧliy⁺aʿl y˙baʿ[ʿ]ïtū =
6a ḥabȧlē š˙ʾōl sȧbabū =
b qiddïmū = mōqïšē mawt
7a = [h]a = ṣar[r] l = ī ʾiqrā(ʾ) YHWH
b = ʾil ʾïlō*h-ay = [y] ʾ˙šawwiʿ
c yišmaʿ mi[n] = hēkal = ō qōl = ī
d = šawʿat = ī = pan-a(y) = w tabō(ʾ) = ʾuzn-a(y) = w
8a wa = tigʿaš
b wa = tirʿaš ha = ʾarṣ
c = mōsȧdē har[r]īm yirgazū
d wa = yitgaʿ[ʿ]ïšū
e ḥarā l = ō
9a ʿalā ʿašan = ʾapp = ō
b = ʾiš mip = = w tō(ʾ)kil
c gaḥ[ḥ]alīm baʿ˙rū mim-min = [h]u(w)
10a wa = yi[ṭ]ṭ šamaym
b wa = yirïd
c = ʿȧrapil taḥt ragl-a(y) = w
11a wa = yirkab ʿal k˙rūb
b wa = yaʿup
c wa = yidʾ ʿal kanȧpē rūḥ
12a yašit ḥušk sitr = ō sȧbībōt-a(y) = w
b sukkat = ō ḥašïkat maym ʿābē šȧḥaqīm
13x min = nugh nagd = ō ʿāb-a(y) = w ʿabȧrū barad = gaḥ[ḥ]ȧlē ʾiš
14a wa = yarʿim = [h]a = šamaym YHWH
b = ʿilyōn yittin qō*l = ō barad = gaḥ[ḥ]ȧlē ʾiš
15a wa = yišlaḥ ḥiṣṣ-a(y) = w
b wa = yȧpīṣ-i = m
c = bȧraqīm rab[b]
d wa = yȧhumm-i = m
16a wa = yi[r]raʾū ʾȧpīqē maym
b wa = yiggalū mōsȧdōt tibil mig = gaʿȧrat = ka
bV YHWH
b min = nȧšȧmat rūḥ ʾapp-i = ka
17a yišlaḥ mim = marōm
b yiqqaḥ-i =
c yamš-i = mim = maym rabbīm
18a yaṣṣīl-i = mi[n] = ʾō*yïb = ī ʿaz[z] = miś = śō*nïʾ-ay = [y]
b ʾam˙ṣū mim-min⁺ = ī
19a y˙qaddïmū = = yōm ʾēd = ī
b wa = yïhy YHWH = mišʿan l = ī
20a wa = yōṣīʾ-i = = [h]a = marḥab
b y˙ḥallïṣ-i =
c ḥapiṣ b = ī
21a yigmu̇l-i = YHWH = ṣȧdq = ī
b = bur[r] yad-ay = [y] yašīb l = ī
22a šamartī darȧkē YHWH
b = lō(ʾ) rašaʿtī mi[n] = ʾïlō*h-ay = [y]
23a kul[l] mišpaṭ-a(y) = w = nagd = ī
b = ḥuqqō*t-a(y) = w lō(ʾ) ʾasīr min⁺ = ī
24a wa = ʾïhy tamīm ʿimm = ō
b wa = ʾištammir mi[n] = ʿȧwō*n = ī
25a wa = yašib YHWH l = ī = ṣȧdq = ī
b = bur[r] yad-ay = [y] = nagd ʿēn-a(y) = w
26a ʿim[m] ḥasīd titḥassad
b ʿim[m] gȧbr tamīm tittammam
27a ʿim[m] nabar[r] titbar[r]ar
b = ʿim[m] ʿiqqiš titpattal
28a ʾattā ʿam[m] ʿanī tōšīʿ
b = ʿēnaym rāmōt tašpīl
29a ʾattā taʾīr nē*r = ī
aV YHWH
b ʾïlō*h-ay = [y] yaggīh ḥušk = ī
30a = ka ʾarū*ṣ gȧdūd
b = = ʾïlō*h-ay = [y] ʾ˙dallig šūr
31aP ha = ʾil
a tamīm dark = ō
b ʾimrat YHWH ṣȧrūpā
c magin[n] hū(ʾ) = kul[l] ha = ḥō*sīm b = ō
32a ʾïlōh mib = balʿȧdē YHWH
b = ṣūr zūlat-ī ʾïlō*hē =
33a ha = ʾil ha = m˙ʾazzïr-i = ḥayl
b wa = yittin tamīm dark = ī
34a m˙šawwǟ ragl-ay = [y] = [h]a = ʾayyalōt
b = ʿal bāmō*t-ay = [y] yaʿmī*d-i =
35a m˙lammid yad-ay = [y] = [h]a = milḥamā
b = niḥ[ḥ]ïtā qašt nȧḥūšā zïrōʿō*t-ay = [y]
36a wa = tittin l = ī magin[n] yišʿ-i = ka
b = yȧmīn = ka tisʿad-i =
c = ʿȧnȧwat = ka tarb-i =
37a tarḥīb ṣaʿd = ī taḥt-ay = [y]
b = lō(ʾ) maʿ˙dū qarsul⁺-ay = [y]
38a ʾirdu(w)p ʾōyïb-ay = [y]
b = ʾaśśīg-i = m
c = lō(ʾ) ʾašūb
cI ʿad kallōt-a = m
39a ʾimḥaṣ-i = m
b = lō(ʾ) yū*kȧlū
bI qūm
c yippu̇lū taḥt ragl-ay = [y]
40a wa = t˙ʾazzïr-i = ḥayl = [h]a = milḥamā
b takrīʿ qām-ay = [y] taḥt-ay = [y]
41a = ʾō*yïb-ay = [y] natatta(h) l = ī ʿurp
bP = m˙śan[nï]ʾ-ay = [y]
b ʾaṣmīt-i = m
42a y˙šawwïʿū
b = ʾēn mōšīʿ
c ʿal YHWH
d = lō(ʾ) ʿanā = m
43a = ʾišḥaq-i = m = ʿapar ʿal pȧnē rūḥ
b = ṭīṭ ḥūṣōt ʾȧrīq-i = m
44a t˙pallïṭ-i = mi[n] = rībē ʿam[m]
b tȧśīm-i = = rō(ʾ)š gōyī*m
c ʿam[m]
cR lō(ʾ) yadaʿtī
c yïʿbu̇dū =
45a = šïmʿ ʾuzn yiššamïʿū l = ī
b bȧnē nikar y˙kaḥ[ḥ]ïšū l = ī
46a bȧnē nikar yibbulū
b = yïḥr˙gū mim = misgȧrōt-ē = him
47a ḥay[y] YHWH
b = barūk ṣūr = ī
c = yarūm ʾïlō*hē yišʿ = ī
48a ha = ʾil ha = nōtin nȧqamōt l = ī
b wa = yadbir ʿammīm taḥt-ay = [y]
49a m˙pallïṭ = ī mi[n] = ʾō*yïb-ay = [y]
b ʾap min qām-ay = [y] t˙rōmïm-i =
c mi[n] = ʾīš ḥamas taṣṣīl-i =
50a ʿal kin ʾōd = ka = [h]a = gōyī*m
aV YHWH
b = = šim = ka ʾ˙zammir-a(h)
51a magdī*l yȧšūʿōt malk = ō
b = ʿō*śǟ ḥasd = mȧšīḥ = ō = DWD = = zarʿ = ō ʿad ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]