[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 47

[ Textanmerkungen ]

1a rïdī
b = šïbī ʿal ʿapar
bV bȧtūlat bï[t]t BBL
c šïbī = [h]a = ʾarṣ ʾēn kissē(ʾ)
cV bï[t]t KŚD-īm
d lō(ʾ) tōsīpī
e yiqrȧʾū l-a = k rakkā = ʿȧnug⁺ā
2a qȧḥī riḥaym
b = ṭaḥnī qamḥ
c gallī ṣammat-i = k
d ḥiśpī šubl
e gallī šōq
f ʿibrī nȧharōt
3a tiggal ʿirwat-i = k
b gam ti[r]raʾǟ ḥarpat-i = k
c naqam ʾiqqaḥ
d = lō(ʾ) ʾipgaʿ ʾadam
4aP gō*ʾïl-i =
a YHWH ṣȧbaʾōt šïm = ō qȧdu(w)š YŚRʾL
5a šïbī dūm-am
b = bō*ʾī = [h]a = ḥušk
bV bï[t]t KŚD-īm
c lō(ʾ) tōsīpī
d yiqrȧʾū l-a = k g˙bïrt mamlakōt
6a qaṣaptī ʿal ʿamm = ī
b ḥillaltī nïḥlat = ī
c wa = ʾittïn-i = m = yad-i = k
d lō(ʾ) śamt la = him raḥmīm
e ʿal zaqin hikbadt ʿull-i = k m(ʾ)ōd
7a wa = tō(ʾ)mïrī
b = ʿōlam ʾihyǟ g˙bïrt ʿad
c lō(ʾ) śamt ʾil⁺ǟ ʿal libb-i = k
d lō(ʾ) zakart ʾaḥrīt-a = h
8a = ʿïtt-a(h) šimʿī zō(ʾ)t
aV ʿȧdīnā
b ha = yōšïbt la = baṭḥ
c ha = ʾō*mïrā = lïbab-a = h
d ʾȧnī
e = ʾaps-ī ʿōd
f lō(ʾ) ʾišib ʾalmanā
g = lō(ʾ) ʾidïʿ š˙ku(w)l
9a = tabō*(ʾ)na(h) l-a = k šïttē ʾil⁺ǟ ragʿ = yōm ʾȧḥ⁺ad
b š˙ku(w)l = ʾalmō*n = tumm-a = m bāʾū ʿal-ay = k = rub[b] kȧšap-ay = k = ʿuṣmat ḥȧbar-ay = k m(ʾ)ōd
10a wa = tibṭȧḥī = raʿ[ʿ]at-i = k
b ʾamart
c ʾēn rō*ʾā =
dP ḥukmat-i = k = dïʿt-i = k
d hī(ʾ) šōbïbat-i = k
e wa = tō(ʾ)mïrī = libb-i = k
f ʾȧnī
g = ʾaps-ī ʿōd
11a = bā(ʾ) ʿal-ay = k raʿ[ʿ]ā
b lō(ʾ) tidïʿī
bI šaḥ[ḥï]r-a = h
c = tippul ʿal-ay = k huwā
d lō(ʾ) tūkȧlī
dI kappïr-a = h
e = tabō*(ʾ) ʿal-ay = k pitʾ-um šōʾā
eR lō(ʾ) tidïʿī
12a ʿimdī nā(ʾ) = ḥȧbar-ay = k = = rub[b] kȧšap-ay = k
b = ʾȧšr yagaʿt min = nȧʿūr-ay = k
c ʾūlay tūkȧlī
cI hōʿīl
d ʾūlay tïʿru(w)ṣī
13a nilʾēt = rub[b] ʿïṣat-ay = k
b yïʿmu̇dū nā(ʾ)
c = yōšīʿū* = k
d hab˙rū šamaym ha = ḥō*zīm = [h]a = kōkabīm
e mōdīʿī*m = [h]a = ḥu̇dašīm
f mi[n] = ʾȧšr yabō*ʾū ʿal-ay = k
14a hinni(h) hayū = qaš[š]
b ʾiš śȧrapat-a = m
c lō(ʾ) yaṣṣīlū ʾat napš-a = m miy = yad lah[h]abā
d ʾēn gaḥ[ḥ]alt
dI = ḥ[u̇m]m-a = m
e ʾūr
eI la = šïbt nagd = ō
15a kin hayū l-a = k
b ʾȧšr yagaʿt
a sō*ḥïr-ay = k min = nȧʿūr-ay = k
c ʾīš = ʿibr = ō taʿū
d ʾēn mōšīʿ-i = k
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]