[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 49

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiqrā(ʾ) YʿQB ʾil ban-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mir
c hi[ʾ]ʾasïpū
d = ʾaggīd-a(h) la = kim
e ʾȧt ʾȧšr yiqrā(ʾ) ʾat = kim = ʾaḥrīt ha = yamīm
2a hiqqabïṣū
b = šimʿū
bV bȧnē YʿQB
c = šimʿū ʾil YŚRʾL ʾȧbī = kim
3aV RʾWBN
a bu̇kur = ī ʾattā
b kuḥ[ḥ] = ī
c = rē(ʾ)šīt ʾōn = ī
d yatr ś(ʾ)ēt
e = yatr ʿaz[z]
4a paḥz = [h]a = maym
b ʾal tōtïr
c ʿalīta miškȧbē ʾabī = ka
d ʾaz ḥillalta yȧṣūʿ = ī
dR ʿalā
5a ŠMʿWN = LWY ʾaḥ⁺īm
b kïlē ḥamas mȧkirō*t-ē = him
6a = sō*d-a = m ʾal tabō*(ʾ) napš = ī
b = qȧhal-a = m ʾal tiḥïd kȧbō*d = ī
c = ʾapp-a = m harȧgū ʾīš
d = = rȧṣō*n-a = m ʿiqqïrū šōr
7a ʾarūr ʾapp-a = m
b ʿaz[z]
c = ʿibrat-a = m
d qašatā
e ʾ˙ḥallïq-i = m = YʿQB
f = ʾȧpīṣ-i = m = YŚRʾL
8a YHWDH ʾattā
b yōdū = ka ʾaḥ⁺ē = ka
c yad = ka = ʿurp ʾō*yïbē = ka
d yištaḥ(ḥȧw)wū = ka bȧnē ʾabī = ka
9a gūr ʾaryē(h) YHWDH
b miṭ = ṭarp
bV bïn = ī
b ʿalīta
c karaʿ
d rabaṣ = ʾaryē(h) = = labī(ʾ)
e yȧqīm-an = [h]u(w)
10a lō(ʾ) yasūr šibṭ mi[y] = YHWDH
b = m˙ḥō*qiq mib = bēn ragl-a(y) = w
c ʿad yabō*(ʾ) ŠYLH
d = l = ō yȧq⁺ȧhat ʿammīm
11a ʾō*sïr-ī = [h]a = gapn ʿīr = ō(h)
b = = [h]a = śō*riqā bïn-ī ʾȧtō*n = ō
c kibbis = [h]a = yayn lu̇bū*š = ō
d = = dam ʿïnabīm sūt = ō(h)
12a ḥaklīl-ī ʿēnaym miy = yayn
b = lȧbȧn šinnaym mi[n] = ḥalab
13a ZBWLN = ḥōp yammīm yiškun
b = hū(ʾ) = ḥōp ʾu̇n(i)y⁺ōt
c = yarïkat = ō ʿal ṢYDN
14a YŚŚKR ḥïmō*r garm
b rō*biṣ bēn ha = mišp˙taym
15a wa = yïrʾ mȧnū*ḥā
b ṭōb
c = ʾat ha = ʾarṣ
d naʿimā
e wa = yi[ṭ]ṭ šȧkm = ō
eI = sbul
f wa = yïhy = mas[s] ʿō*bid
16x DN yadīn ʿamm = ō = ʾaḥ⁺ad šibȧṭē YŚRʾL
17a yïhy DN naḥaš ʿȧl-ē dark
b š˙pīpō*n ʿȧl-ē ʾurḥ
c ha = nō*šik ʿȧq⁺ïbē sūs
d wa = yippul rō*kïb = ō ʾaḥōr
18a = yȧšūʿat = ka qiwwītī
aV YHWH
19aP GD
a gȧdūd yȧgu(w)d[d]-an = [h]u(w)
b = hū(ʾ) yagud[d] ʿaqib
20aP mi[n] = ʾŠR
a šȧminā laḥm = ō
b = hū(ʾ) yittin maʿdan⁺ē malk
21a NPTLY ʾayyalā šȧlū*ḥā
b ha = nō*tin ʾimȧrē šapr
22a bin pō*rat YWSP
b bin pō*rat ʿȧl-ē ʿayn
c banōt ṣaʿ˙dā ʿȧl-ē šūr
23a wa = y˙mar[r]ïrū* = hu(w)
b wa = rubbū
c wa = yiśṭu̇mū* = hu(w) baʿȧlē ḥiṣṣīm
24a wa = tišib = ʾētan qašt = ō
b wa = yapuzzū zïrō*ʿē yad-a(y) = w mi[n] = yȧdē ʾȧbīr YʿQB
bR miš = šam[m] rō*ʿǟ ʾabn YŚRʾL
25v mi[n] = ʾil ʾabī = ka
a = yïʿzu̇r-ak = ka
v = ʾit[t] šadday
b = y˙bar[rï]k-ak = ka bȧrȧkō*t šamaym mi[n] = ʿal bȧrȧkō*t tïhōm rō*bïṣt taḥt bȧrȧkō*t šadaym wa = raḥm
26a bȧrȧkō*t ʾabī = ka gabïrū ʿal bȧrȧkō*t hōr-ay = [y] ʿad taʾwat gibȧʿō*t ʿōlam
b tihyēn = rō(ʾ)š YWSP = = qudqud nȧzīr ʾȧḥ⁺-a(y) = w
27a BNYMYN z(ʾ)ēb
aR yiṭrap
b = [h]a = buqr yō(ʾ)kïl ʿad
c = = [h]a = ʿarb y˙ḥalliq šalal
28a kul[l] ʾil⁺ǟ šibȧṭē YŚRʾL šïnēm ʿaśar
b = zō(ʾ)t
c ʾȧšr dibbir la = him ʾȧbī = him
d wa = y˙bar[r]ik ʾōt-a = m
e ʾīš
eR ʾȧšr = bȧrȧkat = ō
e bir[r]ak ʾō*t-a = m
29a wa = y˙ṣaw[w] ʾōt-a = m
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
c ʾȧnī niʾsap ʾil ʿamm = ī
d qibrū ʾō*t = ī ʾil ʾȧbō*t-ay = [y] ʾil ha = mȧʿar[r]ā
dR ʾȧšr = śȧdē(h) ʿPRWN ha = ḤT-ī
30P = [h]a = mȧʿar[r]ā
PR1 ʾȧšr = śȧdē(h) ha = MKPLH
PR2 ʾȧšr ʿal pȧnē MMRʾ = ʾarṣ KNʿN
PR3 ʾȧšr qanā ʾBRHM ʾat ha = śadǟ mi[n] = ʾit[t] ʿPRN ha = ḤT-ī = ʾu̇ḥuzzat qabr
31v šamm-a-h qabȧrū ʾat ʾBRHM = ʾȧt ŚRH ʾišt = ō
a šamm-a-h qabȧrū ʾat YṢḤQ = ʾȧt RBQH ʾišt = ō
b = šamm-a-h qabartī ʾat LʾH
32a miqnē(h) ha = śadǟ = ha = mȧʿar[r]ā
aR ʾȧšr b = ō
a mi[n] = ʾit[t] bȧnē ḤT
33a wa = y˙kal[l] YʿQB
aI = ṣawwō*t ʾat ban-a(y) = w
b wa = yiʾsup ragl-a(y) = w ʾil ha = miṭṭā
c wa = yigwaʿ
d wa = yi[ʾ]ʾasip ʾil ʿamm-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]