[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 43

[ Textanmerkungen ]

1x = ha = raʿab kabid = [h]a = ʾarṣ
2a wa = yïhy
b = ʾȧšr killū
bI = ʾkul ʾat ha = šabr
bIR ʾȧšr hibīʾū mim = MṢR-aym
c wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him ʾȧbī = him
d šū*bū
e šibrū la = mʿaṭ ʾukl
3a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w YHWDH
aI = (ʾ)mur
b haʿid hiʿī*d ba = ha = ʾīš
bI = (ʾ)mur
c lō(ʾ) tirʾū pan-ay = [y]
d biltī ʾȧḥī = kim ʾitt = kim
4a ʾim yiš = ka m˙šalliḥ ʾat ʾaḥī = ʾitt-a =
b nirïd-a(h)
c = nišbu̇r-a(h) = ka ʾukl
5a = ʾim ʾēn = ka m˙šalliḥ
b lō(ʾ) nirid
c ha = ʾīš ʾamar ʾil-ē =
d lō(ʾ) tirʾū pan-ay = [y]
e biltī ʾȧḥī = kim ʾitt = kim
6a wa = yō(ʾ)mir YŚRʾL
b la-mah hïriʿ[ʿ]ō*tim l = ī
bI = haggīd = [h]a = ʾīš
c ha = ʿōd la = kim ʾaḥ
7a wa = yō(ʾ)mïrū
b šaʾōl šaʾal ha = ʾīš la = = = mōladt-i =
bI = (ʾ)mur
c ha = ʿōd ʾȧbī = kim ḥay[y]
d = yiš la = kim ʾaḥ
e wa = naggid l = ō ʿal ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
f = yadōʿ nidïʿ
g yō(ʾ)mïr
h hōrīdū ʾat ʾȧḥī = kim
8a wa = yō(ʾ)mir YHWDH ʾil YŚRʾL ʾabī = w
b šilḥ-a(h) ha = naʿr ʾitt = ī
c = naqūm-a(h)
d = nilik-a(h)
e = niḥyǟ
f = lō(ʾ) namūt gam ʾȧnaḥnū gam ʾattā gam ṭapp-i =
9a ʾanō*kī ʾiʿru̇b-an = [h]u(w)
b miy = yad = ī t˙baq[qï]š-an = [h]u(w)
c ʾim lō(ʾ) hïbīʾō*tī = w ʾil-ē = ka
d = hiṣ⁺agtī = w = panē = ka
e = ḥaṭā(ʾ)tī = ka kul[l] ha = yamīm
10a lūlē(ʾ) hitmahmahnū
b ʿïtt-a(h) šabnū paʿmaym
11a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him YŚRʾL ʾȧbī = him
b ʾim kin ʾipō(ʾ)
c zō(ʾ)t ʿśū
d qȧḥū miz = zimrat ha = ʾarṣ = kïlē = kim
e = hōrīdū = [h]a = ʾīš minḥā mʿaṭ ṣu̇ry = mʿaṭ dïbš nȧkō*(ʾ)t wa = luṭ buṭnīm = šȧqidīm
12a = kasp mišnǟ qȧḥū = yad = kim
b = ʾat ha = kasp ha = mūšab = ʾamtȧḥō*t-ē = kim tašībū = yad = kim
c ʾūlay mišgǟ hū(ʾ)
13a = ʾat ʾȧḥī = kim qaḥū
b = qūmū
c šūbū ʾil ha = ʾīš
14a = ʾil šadday yittin la = kim raḥmīm = pȧnē ha = ʾīš
b = šillïḥ la = kim ʾat ʾȧḥī = kim ʾaḥ⁺ir = ʾat BNYMYN
cP = ʾȧnī
c = ʾȧšr šakultī
d šakaltī
15a wa = yiq[qȧ]ḥū ha = ʾȧnašīm ʾat ha = minḥā ha = zō(ʾ)t
b = mišnǟ kasp laqȧḥū = yad-a = m = ʾat BNYMN
c wa = yaqū*mū
d wa = yirïdū MṢR-aym
e wa = yïʿmu̇dū = pȧnē YWSP
16a wa = yïrʾ YWSP ʾitt-a = m ʾat BNYMYN
b wa = yō(ʾ)mir
c = ʾȧšr ʿal bēt = ō
d habē*(ʾ) ʾat ha = ʾȧnašīm ha = bayt-a-h
e = ṭbuḥ ṭabḥ
f = hakin
g ʾitt = ī yō(ʾ)kïlū ha = ʾȧnašīm = [h]a = ṣuhraym
17a wa = yïʿś ha = ʾīš
b = ʾȧšr ʾamar YWSP
c wa = yabē*(ʾ) ha = ʾīš ʾat ha = ʾȧnašīm bēt-a-h YWSP
18a wa = yīrȧʾū ha = ʾȧnašīm
b hūbȧʾū bēt YWSP
c wa = yō(ʾ)mïrū
d ʿal dȧbar ha = kasp ha = šāb = ʾamtȧḥō*t-ē = = [h]a = tȧḥillā ʾȧnaḥnū mūbaʾīm
dI1 = hitgō*lil ʿal-ē =
dI2 = = hitnappil ʿal-ē =
dI3 = la = qaḥt ʾō*t-a = = ʿȧbadīm = ʾat ḥïmō*rē =
19a wa = yiggȧšū ʾil ha = ʾīš
aR ʾȧšr ʿal bēt YWSP
b wa = y˙dabbïrū ʾil-a(y) = w patḥ ha = bayt
20a wa = yō(ʾ)mïrū
bJ b = ī
bV ʾȧdō*n = ī
b yarō*d yaradnū = [h]a = tȧḥillā
bI = šbur ʾukl
21a wa = yïhy
b bā(ʾ)nū ʾil ha = malōn
c wa = niptȧḥ-a(h) ʾat ʾamtȧḥō*t-ē =
d = hinni(h) kasp ʾīš = ʾamtaḥt = ō kasp-i = = mišqal = ō
e wa = našib ʾō*t = ō = yad-i =
22a = kasp ʾaḥ⁺ir hōradnū = yad-i =
aI = šbur ʾukl
b lō(ʾ) yadaʿnū
c śām kasp-i = = ʾamtȧḥō*t-ē =
23a wa = yō(ʾ)mir
b šalōm la = kim
c ʾal tīraʾū
d ʾïlō*hē = kim = ʾïlō*hē ʾȧbī = kim natan la = kim maṭmu(w)n = ʾamtȧḥō*t-ē = kim
e kasp = kim bā(ʾ) ʾil-ay = [y]
f wa = yōṣē(ʾ) ʾïl-ē* = him ʾat ŠMʿWN
24a wa = yabē*(ʾ) ha = ʾīš ʾat ha = ʾȧnašīm bēt-a-h YWSP
b wa = yittin maym
c wa = yirḥȧṣū ragȧlē = him
d wa = yittin mispō(ʾ) = ḥïmō*rē = him
25a wa = yakīnū ʾat ha = minḥā
aI ʿad bō(ʾ) YWSP = [h]a = ṣuhraym
b šamïʿū
c šam[m] yō(ʾ)kïlū laḥm
26a wa = yabō*(ʾ) YWSP ha = bayt-a-h
b wa = yabīʾū l = ō ʾat ha = minḥā
bR ʾȧšr = yad-a = m
b ha = bayt-a-h
c wa = yištaḥwū l = ō ʾarṣ-a-h
27a wa = yišʾal la = him = šalōm
b wa = yō(ʾ)mir
c = šalōm ʾȧbī = kim ha = zaqin
cR ʾȧšr ʾȧmartim
d ha = ʿōd-an = [h]u(w) ḥay[y]
28a wa = yō(ʾ)mïrū
b šalōm = ʿabd = ka = ʾabī =
c ʿōd-an = [h]u(w) ḥay[y]
d wa = yiqqu̇d[d]ū
e wa = yištaḥwū*
29a wa = yiśśā(ʾ) ʿēn-a(y) = w
b wa = yïrʾ ʾat BNYMYN ʾaḥī = w bin ʾimm = ō
c wa = yō(ʾ)mir
d = ʾȧḥī = kim ha = qaṭun
dR ʾȧšr ʾȧmartim ʾil-ay = [y]
e wa = yō(ʾ)mïr
f ʾïlō*hīm yaḥ[u̇n]n = ka
fV bïn = ī
30a wa = y˙mah[h]ir YWSP
b nikmȧrū raḥm-a(y) = w ʾil ʾaḥī = w
c wa = y˙baqqiš
cI = bkōt
d wa = yabō*(ʾ) ha = ḥadr-a-h
e wa = yibk šamm-a-h
31a wa = yirḥaṣ pan-a(y) = w
b wa = yiṣē(ʾ)
c wa = yitʾappaq
d wa = yō(ʾ)mir
e śīmū laḥm
32a wa = yaśīmū l = ō = badd = ō = la = him = badd-a = m = = [h]a = MṢR-īm ha = ʾō*kïlīm ʾitt = ō = badd-a = m
b lō(ʾ) yūkȧlū-n ha = MṢR-īm
bI = ʾkul ʾit[t] ha = ʿBR-īm laḥm
c tōʿibā hī(wʾ) = MṢR-aym
33a wa = yišïbū = pan-a(y) = w ha = bu̇kur = bu̇kur[r]at = ō = ha = ṣaʿīr = ṣȧʿī*rat = ō
b wa = yitmȧhū ha = ʾȧnašīm ʾīš ʾil riʿ-i = hu(w)
34a wa = yiśśā(ʾ) maś[śï]ʾō*t mi[n] = ʾit[t] pan-a(y) = w ʾïl-ē* = him
b wa = tirb maś[śï]ʾ(a)t BNYMN mim = maś[śï]ʾō*t kull-a = m ḥamiš yadōt
c wa = yištū
d wa = yiškȧrū ʿimm = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]