[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 34

[ Textanmerkungen ]

1a wa = tiṣē(ʾ) DYNH bï[t]t LʾH
aR ʾȧšr yalȧdā = YʿQB
aI = rʾōt = bȧnōt ha = ʾarṣ
2a wa = yïrʾ ʾō*t-a = h ŠKM bin ḤMWR ha = ḤW-ī nȧśī(ʾ) ha = ʾarṣ
b wa = yiqqaḥ ʾō*t-a = h
c wa = yiškab ʾō*t-a = h
d wa = y˙ʿann-i = ha
3a wa = tidbaq napš = ō = DYNH bï[t]t YʿQB
b wa = yiʾhab ʾat ha = naʿrā*
c wa = y˙dabbir ʿal lib[b] ha = naʿrā*
4a wa = yō(ʾ)mir ŠKM ʾil ḤMWR ʾabī = w
aI = (ʾ)mur
b qaḥ l = ī ʾat ha = yaldā ha = zō(ʾ)t = ʾiššā
5a = YʿQB šamaʿ
b ṭimmē(ʾ) ʾat DYNH bitt = ō
c = ban-a(y) = w hayū ʾit[t] miqn-i = hu(w) = [h]a = śadǟ
d = hiḥrī*š YʿQB
dI ʿad bō*ʾ-a = m
6a wa = yiṣē(ʾ) ḤMWR ʾȧbī ŠKM ʾil YʿQB
aI = dabbir ʾitt = ō
7a = bȧnē YʿQB bāʾū min ha = śadǟ
bIP = šumʿ-a = m
b wa = yitʿaṣṣïbū ha = ʾȧnašīm
c wa = yiḥr la = him m(ʾ)ōd
d nȧbalā ʿaśā = YŚRʾL
eIP = škab ʾat bï[t]t YʿQB
e = kin lō(ʾ) yi[ʿ]ʿaśǟ
8a wa = y˙dabbir ḤMWR ʾitt-a = m
aI = (ʾ)mur
bP ŠKM bïn = ī
b ḥašȧqā napš = ō = bitt = kim
c tïnū nā(ʾ) ʾō*t-a = h l = ō = ʾiššā
9a = hitḥattïnū ʾō*t-a =
b bȧnō*t-ē = kim tittïnū la =
c = ʾat bȧnō*t-ē = tiq[qȧ]ḥū la = kim
10a = ʾitt-a = tišibū
b = ha = ʾarṣ tihyǟ = pȧnē = kim
c šïbū
d = sḥarū = ha
e = hi[ʾ]ʾaḥïzū b-a = h
11a wa = yō(ʾ)mir ŠKM ʾil ʾabī = h[a] = ʾil ʾaḥ⁺ē = ha
b ʾimṣā(ʾ) ḥin[n] = ʿēnē = kim
c = ʾȧšr tō(ʾ)mïrū ʾil-ay = [y]
d ʾittin
12a harbū ʿal-ay = [y] m(ʾ)ōd muhr = mattan
b = ʾittïn-a(h)
c = ʾȧšr tō(ʾ)mïrū ʾil-ay = [y]
d = tïnū l = ī ʾat ha = naʿrā* = ʾiššā
13a wa = yïʿnū bȧnē YʿQB ʾat ŠKM = ʾat ḤMWR ʾabī = w = mirmā
b wa = y˙dabbirū
c ʾȧšr ṭimmē(ʾ) ʾȧt DYNH ʾȧḥō*t-a = m
14a wa = yō(ʾ)mïrū ʾïl-ē = him
b lō(ʾ) nūkal
bI = ʿśōt ha = dabar ha =
bII la = ti[t]t ʾat ʾȧḥō*t-i = = ʾīš
bIIR ʾȧšr l = ō ʿurlā
c ḥȧrpā hī(wʾ) la =
15a ʾak = zō(ʾ)t niʾōt la = kim
b ʾim tihyū ka-mō* =
bI = himmō*l la = kim kul[l] zakar
16a = natannū ʾat bȧnō*t-ē = la = kim
b = ʾat bȧnō*t-ē = kim niqqaḥ la =
c = yašabnū ʾitt = kim
d = hayīnū = ʿam[m] ʾȧḥ⁺ad
17a = ʾim lō(ʾ) tišmȧʿū ʾil-ē =
bI = himmōl
c = laqaḥnū ʾat bitt-i =
d = halaknū
18x wa = yīṭȧbū dȧbȧrē = him = ʿēnē ḤMWR = = ʿēnē ŠKM bin ḤMWR
19a = lō(ʾ) ʾiḥ[ḥ]ar ha = naʿr
aI = ʿśōt ha = dabar
b ḥapiṣ = bï[t]t YʿQB
c = hū(ʾ) nikbad mik = kul[l] bēt ʾabī = w
20a wa = yabō*(ʾ) ḤMWR = ŠKM bïn = ō ʾil šaʿr ʿīr-a = m
b wa = y˙dabbïrū ʾil ʾanȧšē ʿīr-a = m
bI = (ʾ)mur
21aP ha = ʾȧnašīm ha = ʾil⁺ǟ
a šȧlimīm him ʾitt-a =
b = yišïbū = [h]a = ʾarṣ
c = yisḥȧrū ʾō*t-a = h
dP = ha = ʾarṣ
d hinni(h) raḥȧbat yadaym = pȧnē = him
e ʾat bȧnō*t-a = m niqqaḥ la = = našīm
f = ʾat bȧnō*t-ē = nittin la = him
22a ʾak = zō(ʾ)t yiʾō*tū la = ha = ʾȧnašīm
aI1 la = šïbt ʾitt-a =
aI2 = hyōt = ʿam[m] ʾȧḥ⁺ad
aI3 = himmōl la = kul[l] zakar
b = ʾȧšr him nȧm⁺ō*līm
23aP miqn-i = him = qinyān-a = m = kul[l] bȧhimt-a = m
a = lō(wʾ) la = him
b ʾak niʾōt-a(h) la = him
c = yišïbū ʾitt-a =
24a wa = yišmȧʿū ʾil ḤMWR = ʾil ŠKM bïn = ō kul[l] yō*ṣïʾē šaʿr ʿīr = ō
b wa = yimmō*lū kul[l] zakar kul[l] yō*ṣïʾē šaʿr ʿīr = ō
25a wa = yïhy = [h]a = yōm ha = šȧlīšī
aI = hyōt-a = m kō*ʾïbīm
b wa = yiq[qȧ]ḥū šïnē bȧnē YʿQB ŠMʿWN = LWY ʾȧḥē DYNH ʾīš ḥarb = ō
c wa = yabō*ʾū ʿal ha = ʿīr baṭḥ
d wa = yïhru̇gū kul[l] zakar
26a = ʾat ḤMWR = ʾat ŠKM bïn = ō harȧgū = ḥarb
b wa = yiq[qȧ]ḥū ʾat DYNH mib = bēt ŠKM
c wa = yiṣiʾū
27a bȧnē YʿQB bāʾū ʿal ha = ḥȧlalīm
b wa = yabuzzū ha = ʿīr
c ʾȧšr ṭimmïʾū ʾȧḥōt-a = m
28a ʾat ṣō(ʾ)n-a = m = ʾat bȧqar-a = m = ʾat ḥïmō*rē = h⁺im
b = ʾȧt ʾȧšr = [h]a = ʿīr
c = ʾat ʾȧšr = [h]a = śadǟ
a laqaḥū
29a = ʾat kul[l] ḥēl-a = m = ʾat kul[l] ṭapp-a = m = ʾat nȧšē = him šabū
b wa = yabuzzū
a = ʾȧt kul[l]
aR ʾȧšr = [h]a = bayt
30a wa = yō(ʾ)mir YʿQB ʾil ŠMʿWN = ʾil LWY
b ʿȧkartim ʾō*t = ī
bI = habʾīš-i = = yō*šib ha = ʾarṣ = [h]a = KNʿN-ī = = [h]a = PRZ-ī
c = ʾȧnī mu̇tē mispar
d = niʾsȧpū ʿal-ay = [y]
e = hikkū =
f = nišmadtī ʾȧnī = bēt = ī
31a wa = yō(ʾ)mïrū
b ha = = zōnā yïʿśǟ ʾat ʾȧḥōt-i =
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]