[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 32

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yaškim LBN = [h]a = buqr
b wa = y˙naššiq = ban-a(y) = w = = bȧnōt-a(y) = w
c wa = y˙bar[r]ik ʾat = him
d wa = yilik
e wa = yašub LBN = mȧqō*m = ō
2a = YʿQB halak = dark = ō
b wa = yipgȧʿū b = ō malʾȧkē ʾïlō*hīm
3a wa = yō(ʾ)mir YʿQB
b = ʾȧšr raʾā = m
c maḥnē(h) ʾïlō*hīm
d wa = yiqrā(ʾ) šim ha = maqōm ha = hū(ʾ) MḤNYM
4x wa = yišlaḥ YʿQB malʾakīm = pan-a(y) = w ʾil ʿŚW ʾaḥī = w ʾarṣ-a-h ŚʿYR śȧdē(h) ʾDWM
5a wa = y˙ṣaw[w] ʾō*t-a = m
aI = (ʾ)mur
b kō(h) tō(ʾ)mïrū-n = ʾȧdō*n = ī = ʿŚW
c kō(h) ʾamar ʿabd = ka YʿQB
d ʿim[m] LBN gartī
e wa = ʾi[ʾ]ḥar ʿad ʿïtt-a(h)
6a wa = yïhy l = ī šōr = ḥïmōr ṣō(ʾ)n = ʿabd = šipḥā
b wa = ʾišlȧḥ-a(h)
bI = haggīd = ʾȧdō*n = ī
bII = mṣō(ʾ) ḥin[n] = ʿēnē = ka
7a wa = yašū*bū ha = malʾakīm ʾil YʿQB
aI = (ʾ)mur
b bā(ʾ)nū ʾil ʾaḥī = ka ʾil ʿŚW
c = gam hō*lik = qrā(ʾ)t = ka
d = ʾarbaʿ miʾōt ʾīš ʿimm = ō
8a wa = yīrā(ʾ) YʿQB m(ʾ)ōd
b wa = yiṣar[r] l = ō
c wa = yïḥṣ ʾat ha = ʿam[m]
cR ʾȧšr ʾitt = ō
c = ʾat ha = ṣō(ʾ)n = ʾat ha = baqar = ha = gȧmal⁺īm = šïnē maḥnōt
9a wa = yō(ʾ)mir
b ʾim yabō(ʾ) ʿŚW ʾil ha = maḥnǟ ha = ʾaḥ⁺a[d]t
c = hikkā = hu(w)
d = hayā ha = maḥnǟ ha = nišʾar = pȧli(y)ṭā
10a wa = yō(ʾ)mir YʿQB
bV1 ʾïlō*hē ʾabī = [y] ʾBRHM = ʾïlō*hē ʾabī = [y] YṢḤQ
bV2 YHWH
b ha = ʾō*mir ʾil-ay = [y]
c šūb = ʾarṣ = ka = = mōladt = ka
d = ʾēṭīb-a(h) ʿimm-a = k
11a qaṭuntī mik = kul[l] ha = ḥȧsadīm = mik = kul[l] ha = ʾȧmi[t]t
aR ʾȧšr ʿaśīta ʾat ʿabd-i = ka
b = maq[qï]l = ī ʿabartī ʾat ha = YRDN ha =
c = ʿïtt-a(h) hayītī = šïnē maḥnōt
12a haṣṣīl-i = nā(ʾ) miy = yad ʾaḥī = [y] miy = yad ʿŚW
b yarē(ʾ) ʾanō*kī ʾō*t = ō
c pan yabō(ʾ)
d = hikk-a = ʾim[m] ʿal banīm
13a = ʾattā ʾamarta
b hēṭib ʾēṭīb ʿimm-a = k
c = śamtī ʾat zarʿ = ka = ḥōl ha = yam[m]
cR ʾȧšr lō(ʾ) yissapir mi[n] = rub[b]
14a wa = yalin šam[m] = [h]a = laylā ha = hū(ʾ)
b wa = yiqqaḥ min ha = bā(ʾ) = yad = ō minḥā = ʿŚW ʾaḥī = w
15v ʿizzīm mā(ʾ)taym = tȧyašīm ʿȧśrīm rȧḥilīm mā(ʾ)taym = ʾēlīm ʿȧśrīm
16v gȧmal⁺īm mēnīqōt = bȧnē = him šȧlō*šīm par[r]ōt ʾarbaʿīm = par[r]īm ʿȧśarā ʾȧtō*nō*t ʿȧśrīm = ʿȧyarīm ʿȧśarā
17a wa = yittin = yad ʿȧbad-a(y) = w ʿidr ʿidr = badd = ō
b wa = yō(ʾ)mir ʾil ʿȧbad-a(y) = w
c ʿibrū = pan-ay = [y]
d = rawḥ taśīmū bēn ʿidr = bēn ʿidr
18a wa = y˙ṣaw[w] ʾat ha = rī(ʾ)šōn
aI = (ʾ)mur
b yipguš = ka ʿŚW ʾaḥī = [y]
c = šȧʾil = ka
cI = (ʾ)mur
d = ʾattā
e = ʾan-a-h tilik
f = = ʾil⁺ǟ = panē = ka
19a = ʾamarta
b = ʿabd = ka = YʿQB
c minḥā hī(wʾ) šȧlūḥā = ʾȧdō*n = ī = ʿŚW
d = hinni(h) gam hū(ʾ) ʾaḥ⁺ȧrē =
20a wa = y˙ṣaw[w] gam ʾat ha = šinī gam ʾat ha = šȧlīšī gam ʾat kul[l] ha = hō*lïkīm ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʿïdarīm
aI = (ʾ)mur
b = [h]a = dabar ha = t˙dabbïrū-n ʾil ʿŚW
bI = muṣaʾ = kim ʾō*t = ō
21a = ʾȧmartim
b gam hinni(h) ʿabd = ka YʿQB ʾaḥ⁺ȧrē =
c ʾamar
d ʾ˙kappïr-a(h) pan-a(y) = w = [h]a = minḥā ha = hō*lïkt = pan-ay = [y]
e = ʾaḥ⁺ȧrē kin ʾirʾǟ pan-a(y) = w
f ʾūlay yiśśā(ʾ) pan-ay = [y]
22a wa = tïʿbur ha = minḥā ʿal pan-a(y) = w
b = hū(ʾ) lān = [h]a = laylā ha = hū(ʾ) = [h]a = maḥnǟ
23a wa = yaqum = [h]a = laylā hū(ʾ)
b wa = yiqqaḥ ʾat šïttē naš-a(y) = w = ʾat šïttē šipȧḥō*t-a(y) = w = ʾat ʾaḥ⁺ad ʿaśar yȧlad-a(y) = w
c wa = yïʿbur ʾȧt maʿbar YBQ
24a wa = yiqqaḥ-i = m
b wa = yaʿbī*r-i = m ʾat ha = naḥl
c wa = yaʿbir
d ʾat ʾȧšr l = ō
25a wa = yiwwatir YʿQB = badd = ō
b wa = yi[ʾ]ʾabiq ʾīš ʿimm = ō
bI ʿad ʿlōt ha = šaḥr
26a wa = yïrʾ
b lō(ʾ) yakul l = ō
c wa = yiggaʿ = kap[p] yȧrik = ō
d wa = tiqïʿ kap[p] yȧrïk YʿQB
dI = hi[ʾ]ʾabïq = ō ʿimm = ō
27a wa = yō(ʾ)mir
b šallïḥ-i =
c ʿalā ha = šaḥr
d wa = yō(ʾ)mir
e lō(ʾ) ʾ˙šalliḥ = ka
f ʾim bir[r]akta =
28a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b mah šïm-i = ka
c wa = yō(ʾ)mir
d YʿQB
29a wa = yō(ʾ)mir
b lō(ʾ) YʿQB yi[ʾ]ʾamir ʿōd šim = ka
c ʾim YŚRʾL
d śarīta ʿim[m] ʾïlō*hīm = ʿim[m] ʾȧnašīm
e wa = tūkal
30a wa = yišʾal YʿQB
b wa = yō(ʾ)mir
c haggīd-a(h) nā(ʾ) šïm-i = ka
d wa = yō(ʾ)mir
e la-m⁺ah tišʾal = šïm = ī
f wa = y˙bar[r]ik ʾō*t = ō šam[m]
31a wa = yiqrā(ʾ) YʿQB šim ha = maqōm PNYʾL
b raʾītī ʾïlō*hīm panīm ʾil panīm
c wa = tinnaṣil napš = ī
32a wa = yizraḥ l = ō ha = šamš
b = ʾȧšr ʿabar ʾat PNWʾL
c = hū(ʾ) ṣō*liʿ ʿal yȧrik = ō
33a ʿal kin lō(ʾ) yō(ʾ)kïlū bȧnē YŚRʾL ʾat gīd ha = našǟ
aR ʾȧšr ʿal kap[p] ha = yarik
a ʿad ha = yōm ha =
b nagaʿ = kap[p] yȧrïk YʿQB = gīd ha = našǟ
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]