[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 33

[ Textanmerkungen ]

1a = zō(ʾ)t ha = bȧrakā
aR ʾȧšr bir[r]ak MŠH ʾīš ha = ʾïlō*hīm ʾat bȧnē YŚRʾL = pȧnē mōt = ō
2a wa = yō(ʾ)mïr
b YHWH mis = SYNY bā(ʾ)
c = zaraḥ miś = ŚʿYR la =
d hōpīʿ mi[n] = har[r] PʾRN
e = ʾatā mi[n] = rȧbȧbō*t qudš
f mi[y] = yȧmīn = ō ʾiš-dāt la =
3a ʾap ḥō*bib ʿammīm
b kul[l] qȧduš-a(y) = w = yad-i = ka
c = him tukkū = ragl-i = ka
d yiśśā(ʾ) mid = dabbȧrō*t-ē = ka
4a tōrā ṣiwwā la = MŠH
b mōrašā qȧhil⁺at YʿQB
5a wa = yïhy = YŠRWN malk
aI = hitʾassip rā(ʾ)šē ʿam[m] yaḥd šibȧṭē YŚRʾL
6a yïḥy RʾWBN
b = ʾal yamut
c = yïhy mu̇t-a(y) = w mispar
7a = zō(ʾ)t = YHWDH
b wa = yō(ʾ)mïr
c šmaʿ
cV YHWH
c qōl YHWDH
d = ʾil ʿamm = ō tȧbīʾ-an = [h]u(w)
e yad-a(y) = w rāb l = ō
f = ʿizr miṣ = ṣar[r]-a(y) = w tihyǟ
8a = = LWY ʾamar
b tummē = ka = ʾūrē = ka = ʾīš ḥȧsīd-i = ka
bR ʾȧšr nissīt = ō = MSH
c tȧrīb-i = hu(w) ʿal mȧrībā
9a ha = ʾō*mir = ʾabī = w = = ʾimm = ō
b lō(ʾ) rȧʾītī = w
c = ʾat ʾȧḥ⁺-a(y) = w lō(ʾ) hikkīr
d = ʾat ban-a = w lō(ʾ) yadaʿ
e šamȧrū ʾimrat-i = ka
f = b˙rīt = ka yinṣurū
10a yōrū mišpaṭē = ka = YʿQB
b = tōrat = ka = YŚRʾL
c yaśīmū qïṭōrā = ʾapp-i = ka
d = kalīl ʿal mizbïḥ-i = ka
11a bar[r]ik
aV YHWH
a ḥēl = ō
b = puʿl yad-a(y) = w tirṣǟ
c mḥaṣ mutnaym qām-a(y) = w = m˙śan[nï]ʾ-a(y) = w
d min yȧqūmū-n
12a = BNYMN ʾamar
b yȧdīd YHWH yiškun la = baṭḥ
cP ʿal-a(y) = w
c ḥō*pip ʿal-a(y) = w kul[l] ha = yōm
d = bēn kȧti(y)p-a(y) = w šakin
13a = = YWSP ʾamar
b m˙bur[r]akt YHWH ʾarṣ = ō mim = magd šamaym miṭ = ṭal[l] = mit = tïhōm rō*bïṣt taḥt
14v = mim = magd tȧbūʾō*t šamš = mim = magd garš yȧraḥīm
15v = mi[n] = rō(ʾ)š harȧrē qadm = mim = magd gibȧʿōt ʿōlam
16v = mim = magd ʾarṣ = m˙lō*ʾ-a = h
a = rȧṣōn šō*kïn-ī sȧnǟ tabō(ʾ)ta(h) = rō(ʾ)š YWSP = = qudqud nȧzīr ʾȧḥ⁺-a(y) = w
17a bu̇ku(w)r šōr = ō hadar l = ō
b = qarnē r(ʾ)ēm qarn-a(y) = w
c ba = him ʿammīm y˙naggïḥ yaḥd-aw ʾapȧsē ʾarṣ
d = him rȧbȧbōt ʾPRYM
e = him ʾalȧpē MNŠH
18a = = ZBWLN ʾamar
b śmaḥ
bV ZBWLN
bI = ṣē(ʾ)t-i = ka
bV = YŚŚKR
b = ʾuhalē = ka
19a ʿammīm har[r] yiqraʾū
b šam[m] yizbȧḥū zȧbȧḥē ṣadq
c šapʿ yammīm yīnaqū = śȧpūnē ṭȧmūnē ḥōl
20a = = GD ʾamar
b barūk marḥīb GD
c = labī(ʾ) šakin
d = ṭarap zïrōʿ ʾap qudqud
21a wa = yïrʾ rē(ʾ)šīt l = ō
b šam[m] ḥilqat m˙ḥō*qiq sapūn
c wa = yē[ʾ]tē(ʾ) rā(ʾ)šē ʿam[m]
d ṣȧdȧqat YHWH ʿaśā
e = mišpaṭ-a(y) = w ʿim[m] YŚRʾL
22a = = DN ʾamar
b DN gūr ʾaryē(h)
bR y˙zanniq min ha = BŠN
23a = = NPTLY ʾamar
b NPTLY śȧbïʿ raṣōn
c = malē(ʾ) bȧrȧkat YHWH
d yam[m] = darōm yraš-a(h)
24a = = ʾŠR ʾamar
b barūk mib = banīm ʾŠR
c yïhy rȧṣūy ʾȧḥ⁺-a(y) = w
d = ṭō*bil = [h]a = šamn ragl = ō
25a barzil[l] = nu̇ḥušt minʿalē = ka
b = = yamē = ka
c dubʾ-i = ka
26x ʾēn ka = ʾil YŠRWN rō*kib šamaym = ʿizr-i = ka = = gaʾwat = ō šȧḥaqīm
27a mȧʿō*nā ʾïlō*hē qadm
b = mit = taḥt zïrō*ʿō*t ʿōlam
c wa = y˙gar[r]iš mip = panē = ka ʾōyib
d wa = yō(ʾ)mir
e hašmid
28a wa = yiškun YŚRʾL baṭḥ
b badad ʿēn YʿQB ʾil ʾarṣ dagan = tīrōš
c ʾap šam-a(y) = w yïʿru̇pū ṭal[l]
29a ʾašrē = ka
aV YŚRʾL
b ka-mō = ka ʿam[m]
bR nōšaʿ = YHWH magin[n] ʿizr-i = ka
bRR = ʾȧšr ḥarb gaʾwat-i = ka
c = yikkaḥïšū ʾō*yïbē = ka l-a = k
d = ʾattā ʿal bāmōt-ē = tidruk
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]