[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 9

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ʾīš mib = bin YMYN
b = šïm = ō QYŠ bin ʾBYʾL bin ṢRWR bin BKWRT bin ʾPYḤ bin ʾīš YMYN-ī
c gibbōr ḥayl
2a = l = ō hayā bin
b = šïm = ō ŠʾWL
c baḥūr
d wa = ṭōb
e = ʾēn ʾīš mib = bȧnē YŚRʾL ṭōb mim-min = [h]u(w)
f miš = šȧkm = ō = maʿl-a-h gabuh mik = kul[l] ha = ʿam[m]
3a wa = tō(ʾ)badna(h) ha = ʾȧtō*nōt = QYŠ ʾȧbī ŠʾWL
b wa = yō(ʾ)mir QYŠ ʾil ŠʾWL bïn = ō
c qaḥ nā(ʾ) ʾitt = ka ʾat ʾaḥ⁺ad mi[n] = ha = nȧʿarīm
d = qūm
e lik
f baqqiš ʾat ha = ʾȧtō*nō*t
4a wa = yïʿbur = har[r] ʾPRYM
b wa = yïʿbur = ʾarṣ ŠLŠH
c = lō(ʾ) maṣaʾū
d wa = yïʿbu̇rū = ʾarṣ ŠʿLYM
e wa = ʾayn
f wa = yïʿbur = ʾarṣ YMYN-ī
g = lō(ʾ) maṣaʾū
5a him⁺a(h) bāʾū = ʾarṣ ṢWP
b = ŠʾWL ʾamar = naʿr = ō
bR ʾȧšr ʿimm = ō
c lïk-a(h)
d = našūb-a(h)
e pan yiḥdal ʾabī = [y] min ha = ʾȧtō*nōt
f = daʾag la =
6a wa = yō(ʾ)mir l = ō
b hinni(h) nā(ʾ) ʾīš ʾïlō*hīm = [h]a = ʿīr ha = zō(ʾ)t
c = ha = ʾīš nikbad
d kul[l]
dR ʾȧšr y˙dabbir
d bō(ʾ) yabō(ʾ)
e ʿïtt-a(h) nilïk-a(h) šam[m]
f ʾūlay yaggīd la = ʾat dark-i =
fR ʾȧšr halaknū ʿal-ē = ha
7a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL = naʿr = ō
b = hinni(h) nilik
c = mah nabī(ʾ) = [h]a = ʾīš
d ha = laḥm ʾazal mik = kilē =
e = tȧšūrā ʾēn
eI = habī(ʾ) = ʾīš ha = ʾïlō*hīm
f mah ʾitt-a =
8a wa = yō*sip ha = naʿr
aI = ʿnōt ʾat ŠʾWL
b wa = yō(ʾ)mir
c hinni(h) nimṣā(ʾ) = yad = ī rabʿ šaql kasp
d = natattī = ʾīš ha = ʾïlō*hīm
e = higgīd la = ʾat dark-i =
9a = panīm = YŚRʾL kō(h) ʾamar ha = ʾīš
aI = likt = ō
aII = dru(w)š ʾïlō*hīm
b lïkū
c = nilïk-a(h) ʿad ha = rō*ʾǟ
d = [h]a = nabī(ʾ) ha = yōm yiqqarē(ʾ) = panīm ha = rō*ʾǟ
10a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL = naʿr = ō
b ṭōb dȧbar = ka
c lïk-a(h)
d nilik-a(h)
e wa = yilïkū ʾil ha = ʿīr
eR ʾȧšr šam[m] ʾīš ha = ʾïlō*hīm
11a him⁺a(h) ʿō*līm = maʿlē(h) ha = ʿīr
b = him⁺a(h) maṣȧʾū nȧʿarōt yō*ṣïʾōt
bI = šʾub maym
c wa = yō(ʾ)mïrū la = hin[n]
d = yiš ba = ha = rō*ʾǟ
12a wa = tïʿnēna(h) ʾōt-a = m
b wa = tō(ʾ)marna(h)
c yiš
d hinni(h) = panē = ka
e mah[h]ir ʿïtt-a(h)
f ha = yōm bā(ʾ) = [h]a = ʿīr
g zabḥ ha = yōm = [h]a = ʿam[m] = [h]a = bāmā
13aI = bō*ʾ = kim ha = ʿīr
a kin timṣȧʾū-n ʾō*t = ō
b = ṭarm yïʿlǟ ha = bāmat-a-h
bI = ʾkul
c lō(ʾ) yō(ʾ)kïl ha = ʿam[m]
cI ʿad bō*ʾ = ō
d hū(ʾ) y˙bar[r]ik ha = zabḥ
e ʾaḥ⁺ȧrē kin yō(ʾ)kïlū ha = qȧrū*ʾīm
f = ʿïtt-a(h) ʿlū
gP ʾō*t = ō
g = ha = yōm timṣȧʾū-n ʾō*t = ō
14a wa = yïʿlū ha = ʿīr
b him⁺a(h) bāʾīm = tōk ha = ʿīr
c = hinni(h) ŠMWʾL yō*ṣē(ʾ) = qrā(ʾ)t-a = m
cI = ʿlōt ha = bāmā
15a = YHWH galā ʾat ʾuzn ŠMWʾL yōm ʾȧḥ⁺ad
aI1 = pȧnē bō(ʾ) ŠʾWL
aI2 = (ʾ)mur
16a = [h]a = ʿi[t]t maḥar ʾišlaḥ ʾil-ē = ka ʾīš mi[n] = ʾarṣ BNYMN
b = mȧšaḥt = ō = nagīd ʿal ʿamm = ī YŚRʾL
c = hōšīʿ ʾat ʿamm = ī miy = yad PLŠT-īm
d raʾītī ʾat ʿamm = ī
e bāʾā ṣaʿȧqat = ō ʾil-ay = [y]
17a = ŠMWʾL raʾā ʾat ŠʾWL
b = YHWH ʿanā = hu(w)
c hinni(h) ha = ʾīš
cR ʾȧšr ʾamartī ʾil-ē = ka
d yïʿṣur = ʿamm = ī
18a wa = yiggaš ŠʾWL ʾat ŠMWʾL = tōk ha = šaʿr
b wa = yō(ʾ)mir
c haggīd-a(h) nā(ʾ) l = ī
d ʾē bēt ha = rō*ʾǟ
19a wa = yïʿn ŠMWʾL ʾat ŠʾWL
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾanō*kī ha = rō*ʾǟ
d ʿlē(h) = pan-ay = [y] ha = bāmā
e = ʾȧkaltim ʿimm = ī ha = yōm
f = šillaḥtī = ka = [h]a = buqr
g = kul[l]
gR ʾȧšr = lïbab = ka
g ʾaggīd l-a = k
20aP = = [h]a = ʾȧtō*nōt ha = ʾō*bïdōt = ka ha = yōm šȧlušt ha = yamīm
a ʾal taśim ʾat libb = ka la = him
b nimṣaʾū
c = = kul[l] ḥimdat YŚRʾL
d = lō(wʾ) = ka = = kul[l] bēt ʾabī = ka
21a wa = yïʿn ŠʾWL
b wa = yō(ʾ)mir
c = lō(wʾ) bin YMYN-ī ʾanō*kī
d miq = qaṭan⁺ē šibȧṭē YŚRʾL
e = mišpaḥt = ī ha = ṣȧʿī*rā mik = kul[l] mišpȧḥōt šibȧṭē BNYMN
f = la-m⁺ah dibbarta ʾil-ay = [y] = [h]a = dabar ha =
22a wa = yiqqaḥ ŠMWʾL ʾat ŠʾWL = ʾat naʿr = ō
b wa = yȧbīʾ-i = m liškat-a-h
c wa = yittin la = him maqōm = rō(ʾ)š ha = qȧrūʾīm
d = him⁺a(h) = šȧlō*šīm ʾīš
23a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL = [h]a = ṭabbāḥ
b tïn-a(h) ʾat ha = manā
bR1 ʾȧšr natattī l-a = k
bR2 ʾȧšr ʾamartī ʾil-ē = ka
c śīm ʾō*t-a = h ʿimm-a = k
24a wa = yarim ha = ṭabbāḥ ʾat ha = šōq = ha = ʿal-ē = ha
b wa = yaśim = pȧnē ŠʾWL
c wa = yō(ʾ)mir
d hinni(h) ha = nišʾar
e śīm = panē = ka
f ʾkul
g = [h]a = mōʿid šamūr = ka
gI = (ʾ)mur
h ha = ʿam[m] qarā(ʾ)tī
i wa = yō(ʾ)kïl ŠʾWL ʿim[m] ŠMWʾL = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
25a wa = yirïdū mi[n] = ha = bāmā ha = ʿīr
b wa = y˙dabbir ʿim[m] ŠʾWL ʿal ha = gag[g]
26a wa = yaškī*mū
b wa = yïhy
bI = ʿlōt ha = šaḥr
c wa = yiqrā(ʾ) ŠMWʾL ʾil ŠʾWL ha = gag[g]
cI = (ʾ)mur
d qūm-a(h)
e = ʾ˙šallïḥ-ak = ka
f wa = yaqum ŠʾWL
g wa = yiṣïʾū šïnē = him hū(ʾ) = ŠMWʾL ha = ḥūṣ-a-h
27a him⁺a(h) yōrïdīm = qȧṣē(h) ha = ʿīr
b = ŠMWʾL ʾamar ʾil ŠʾWL
c ʾmur = [h]a = naʿr
d = yïʿbur = panē =
e wa = yïʿbur
fV = ʾattā
f ʿmud = [h]a = yōm
g = ʾȧšmīʿ = ka ʾat dȧbar ʾïlō*hīm
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]