[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 25

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yamut ŠMWʾL
b wa = yiqqabïṣū kul[l] YŚRʾL
c wa = yispu̇dū l = ō
d wa = yiqbu̇rū* = hu(w) = bēt = ō = [h]a = RM-ā
e wa = yaqum DWD
f wa = yirid ʾil midbar PʾRN
2a = ʾīš = MʿWN
b = maʿś-i = hu(w) = [h]a = KRML
c = ha = ʾīš gadu(w)l m(ʾ)ōd
d = l = ō ṣō(ʾ)n šȧlušt ʾȧlapīm = ʾalp ʿizzīm
e wa = yïhy
eI = gzuz ʾat ṣō(ʾ)n = ō = [h]a = KRML
3a = šim ha = ʾīš NBL
b = šim ʾišt = ō ʾBGYL
c = ha = ʾiššā ṭōbat śakl
d = yȧpat tuʾr
e = [h]a = ʾīš qašǟ
f = raʿ[ʿ] maʿlalīm
g = hū(ʾ) KLB-ō
4a wa = yišmaʿ DWD = [h]a = midbar
b gō*ziz NBL ʾat ṣō(ʾ)n = ō
5a wa = yišlaḥ DWD ʿȧśarā nȧʿarīm
b wa = yō(ʾ)mir DWD = [h]a = nȧʿarīm
c ʿlū KRML-a-h
d = bā(ʾ)tim ʾil NBL
e = šȧʾïltim l = ō = šïm = ī = šalōm
6a = ʾȧmartim kō(h) = [ʾ]ȧḥ⁺-ay = [y]
b = ʾattā šalōm
c = bēt = ka šalōm
d = kul[l]
dR ʾȧšr = ka
d šalōm
7a = ʿïtt-a(h) šamaʿtī
b gō*zïzīm l-a = k
c ʿïtt-a(h) ha = rō*ʿīm
cR ʾȧšr = ka
c hayū ʿimm-a =
d lō(ʾ) hiklamnū = m
e = lō(ʾ) nipqad la = him m(ȧʾ)ū-mah kul[l] yȧmē hyōt-a = m = [h]a = KRML
8a šʾal ʾat nȧʿarē = ka
b = yaggīdū l-a = k
c = yimṣȧʾū ha = nȧʿarīm ḥin[n] = ʿēnē = ka
d ʿal yōm ṭōb bā[ʾ]nū
e tïn-a(h) nā(ʾ)
f ʾȧt ʾȧšr timṣā(ʾ) yad = ka
e = ʿȧbadē = ka = = bin = ka = DWD
9a wa = yabō*ʾū naʿȧrē DWD
b wa = y˙dabbïrū ʾil NBL = kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ = šim DWD
c wa = yanūḥū
10a wa = yïʿn NBL ʾat ʿabȧdē DWD
b wa = yō(ʾ)mir
c DWD
d = bin YŠY
e ha = yōm rabbū ʿȧbadīm
f ha = mitpar[r]ïṣīm ʾīš mip = pȧnē ʾȧdō*n-a(y) = w
11a = laqaḥtī ʾat laḥm = ī = ʾat mēm-ay = [y] = ʾȧt ṭibḥat = ī
aR ʾȧšr ṭabaḥtī = gō*zïz-ay = [y]
b = natattī = ʾȧnašīm
bR ʾȧšr lō(ʾ) yadaʿtī
c ʾē miz = him⁺a(h)
12a wa = yihpu̇kū naʿȧrē DWD = dark-a = m
b wa = yašū*bū
c wa = yabō*ʾū
d wa = yaggī*dū l = ō = kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
13a wa = yō(ʾ)mir DWD = ʾȧnaš-a(y) = w
b ḥigrū ʾīš ʾat ḥarb = ō
c wa = yïḥgu̇rū ʾīš ʾat ḥarb = ō
d wa = yïḥgur gam DWD ʾat ḥarb = ō
e wa = yïʿlū ʾaḥ⁺ȧrē DWD = ʾarbaʿ miʾōt ʾīš
f = mā(ʾ)taym yašȧbū ʿal ha = kilīm
14a = = ʾBYGYL ʾišt NBL higgīd naʿr ʾȧḥ⁺ad mi[n] = ha = nȧʿarīm
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) šalaḥ DWD malʾakīm mi[n] = ha = midbar
bI = bar[r]ik ʾat ʾȧdō*nē =
c wa = yaʿïṭ ba = him
15a = ha = ʾȧnašīm ṭō*bīm la = m(ʾ)ōd
b = lō(ʾ) huklamnū
c = lō(ʾ) paqadnū m(ȧʾ)ū-mah kul[l] yȧmē
cR hithallaknū ʾitt-a = m
cRI = hyōt-i = = [h]a = śadǟ
16a ḥōmā hayū ʿal-ē = gam layl-a(h) gam yōm-am
b kul[l] yȧmē hyōt-i = ʿimm-a = m rō*ʿīm ha = ṣō(ʾ)n
17a = ʿïtt-a(h) dïʿī
b = rʾī
c mah tïʿśī
d kalȧtā ha = raʿ[ʿ]ā ʾil ʾȧdō*nē = = ʿal kul[l] bēt = ō
e = hū(ʾ) bin bȧliy⁺aʿl
eI mid = dabbir ʾil-a(y) = w
18a wa = t˙mah[h]ir ʾBWGYL
b wa = tiqqaḥ mā(ʾ)taym laḥm = šïnaym nibȧlē yayn = ḥamiš ṣō(ʾ)n ʿȧśūwō*t = ḥamiš s(ʾ)īm qalī = miʾā ṣimmū*qīm = mā(ʾ)taym dȧbilīm
c wa = taśim ʿal ha = ḥïmō*rīm
19a wa = tō(ʾ)mir = nȧʿarē = ha
b ʿibrū = pan-ay = [y]
c hin[nï] = ʾaḥ⁺ȧrē = kim bāʾā
d = = ʾīš-a = h NBL lō(ʾ) higgīdā
20a = hayā
b hī(ʾ) rō*kibt ʿal ha = ḥïmōr
c = yō*rïdt = sitr ha = har[r]
d = hinni(h) DWD = ʾȧnaš-a(y) = w yō*rïdīm = qrā(ʾ)t-a = h
e wa = tipguš ʾō*t-a = m
21a = DWD ʾamar
b ʾak = [h]a = šaqr šamartī ʾat kul[l]
bR ʾȧšr la =
b = [h]a = midbar
c = lō(ʾ) nipqad mik = kul[l]
cR ʾȧšr l = ō
c m(ȧʾ)ū-mah
d wa = yašib l = ī raʿ[ʿ]ā taḥt ṭōbā
22a kō(h) yïʿśǟ ʾïlō*hīm = ʾō*yïbē DWD
b = kō(h) yō*sīp
c ʾim ʾašʾīr mik = kul[l]
cR ʾȧšr l = ō
c ʿad ha = buqr maštīn = qīr
23a wa = tirʾ ʾBYGYL ʾat DWD
b wa = t˙mah[h]ir
c wa = tirid mi[n] = ʿal ha = ḥïmōr
d wa = tippul = ʾappē DWD ʿal panē = ha
e wa = tištaḥw ʾarṣ
24a wa = tippul ʿal ragl-a(y) = w
b wa = tō(ʾ)mir
c b = ī ʾȧnī
cV ʾȧdō*n = ī
c ha = ʿawō*n
d = t˙dabbir nā(ʾ) ʾȧmat = ka = ʾuznē = ka
e = šmaʿ ʾȧt dȧbȧrē ʾȧmat-i = ka
25a ʾal nā(ʾ) yaśīm ʾȧdō*n = ī ʾat libb = ō ʾil ʾīš ha = bȧliy⁺aʿl ha = ʿal NBL
b = šïm = ō
c kin hū(ʾ)
d NBL šïm = ō
e = nȧbalā ʿimm = ō
f = ʾȧnī ʾȧmat = ka lō(ʾ) raʾītī ʾat naʿȧrē ʾȧdō*n = ī
fR ʾȧšr šalaḥta
26a = ʿïtt-a(h)
aV ʾȧdō*n = ī
a ḥay[y] YHWH
b = ḥē napš = ka
c ʾȧšr mȧnaʿ = ka YHWH
cI1 mib = bō(ʾ) = damīm
cI2 = hōšiʿ yad = ka l-a = k
d = ʿïtt-a(h) yihyū = NBL ʾō*yïbē = ka = ha = m˙baq[qï]šīm ʾil ʾȧdō*n = ī raʿ[ʿ]ā
27aP = ʿïtt-a(h) ha = bȧrakā ha = zō(ʾ)t
aPR ʾȧšr hibī(ʾ) šipḥat = ka = ʾȧdō*n = ī
a = nittȧnā = [h]a = nȧʿarīm ha = mithallïkīm = raglē ʾȧdō*n = ī
28a śā(ʾ) nā(ʾ) = pašʿ ʾȧmat-i = ka
b ʿaśō(h) yïʿśǟ YHWH = ʾȧdō*n = ī bayt niʾman
c milḥȧmōt YHWH ʾȧdō*n = ī nilḥam
d = raʿ[ʿ]ā lō(ʾ) timmaṣē(ʾ) = ka miy = yamē = ka
29a wa = yaqum ʾadam
aI1 = rdup = ka
aI2 = = baqqiš ʾat napš-i = ka
b = hayȧtā napš ʾȧdō*n = ī ṣȧrūrā = ṣïrōr ha = ḥayyīm ʾit[t] YHWH ʾïlō*hē = ka
cP = ʾȧt napš ʾō*yïbē = ka
c y˙qallïʿ-an = [h]a(h) = tōk kap[p] ha = qalʿ
30a = hayā
b yïʿśǟ YHWH = ʾȧdō*n = ī = kul[l]
bR ʾȧšr dibbir
b ʾat ha = ṭōbā ʿal-ē = ka
c = ṣiww = ka = nagīd ʿal YŚRʾL
31a = lō(ʾ) tihyǟ zō(ʾ)t = ka = pūqā = = mikšōl lib[b] = ʾȧdō*n = ī
aI1 = = špuk dam ḥinn-am
aI2 = = hōšīʿ ʾȧdō*n = ī l = ō
b = hēṭī*b YHWH = ʾȧdō*n = ī
c = zakarta ʾat ʾȧmat-i = ka
32a wa = yō(ʾ)mir DWD = ʾBYGL
b barūk YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
bR ʾȧšr šȧlaḥ-i = k ha = yōm ha = = qrā(ʾ)t = ī
33a = barūk ṭaʿm-i = k
b = bȧrūkā ʾatt
c ʾȧšr kȧlī*[ʾ]tī* = ha = yōm ha =
cI1 mib = bō(ʾ) = damīm
cI2 = hō*šiʿ yad = ī l = ī
34a = ʾūlam ḥay[y] YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
aR ʾȧšr mȧnaʿ-a =
aRI mi[n] = harïʿ[ʿ] ʾō*t-a = k
b lūlē[ʾ] mih[h]art
c wa = tabō*ʾ(t)ī = qrā(ʾ)t = ī
d ʾim nōtar = NBL ʿad ʾōr ha = buqr maštīn = qīr
35a wa = yiqqaḥ DWD miy = yad-a = h
b ʾȧt ʾȧšr hibīʾā l = ō
c = l-a = h ʾamar
d ʿlī = šalōm = bēt-i = k
e rʾī
f šamaʿtī = qōl-i = k
g wa = ʾiśśā(ʾ) pan-ay = k
36a wa = tabō*(ʾ) ʾBYGYL ʾil NBL
b = hinni(h) l = ō mištǟ = bēt = ō = mištē(h) ha = malk
c = lib[b] NBL ṭōb ʿal-a(y) = w
d = hū(ʾ) šikkō*r ʿad m(ʾ)ōd
e = lō(ʾ) higgīdā l = ō dabar qaṭun = gadu(w)l ʿad ʾōr ha = buqr
37a wa = yïhy = [h]a = buqr
aI = ṣē(ʾ)t ha = yayn min = NBL
b wa = taggid l = ō ʾišt = ō ʾat ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
c wa = yamut libb = ō = qȧrb = ō
d = hū(ʾ) hayā = ʾabn
38a wa = yïhy = ʿȧśart ha = yamīm
b wa = yiggup YHWH ʾat NBL
c wa = yamut
39a wa = yišmaʿ DWD
b mē*t NBL
c wa = yō(ʾ)mir
d barūk YHWH
dR ʾȧšr rāb ʾat rīb ḥarpat = ī miy = yad NBL
e = ʾat ʿabd = ō ḥaśak mi[n] = raʿ[ʿ]ā
f = ʾȧt raʿ[ʿ]at NBL hišīb YHWH = rō(ʾ)š = ō
g wa = yišlaḥ DWD
h wa = y˙dabbir = ʾBYGYL
hI = qaḥt-a = h l = ō = ʾiššā
40a wa = yabō*ʾū ʿabȧdē DWD ʾil ʾBYGYL ha = KRML-a-h
b wa = y˙dabbïrū ʾil-ē = ha
bI = (ʾ)mur
c DWD šȧlaḥ-a = ʾil-ay = k
cI = qaḥt-i = k l = ō = ʾiššā
41a wa = taqum
b wa = tištaḥw ʾappaym ʾarṣ-a-h
c wa = tō(ʾ)mir
d hinni(h) ʾȧmat = ka = šipḥā
dI = rḥuṣ ragȧlē ʿabȧdē ʾȧdō*n = ī
42a wa = t˙mah[h]ir
b wa = taqum ʾBYGYL
c wa = tirkab ʿal ha = ḥïmōr
d = ḥamiš naʿȧrō*t-ē = ha ha = hō*lïkōt = ragl-a = h
e wa = tilik ʾaḥ⁺ȧrē malʾȧkē DWD
f wa = tïhy l = ō = ʾiššā
43a = ʾat ʾḤYNʿM laqaḥ DWD miy = YZRʿʾL
b wa = tihyēna gam šïttē = hin[n] l = ō = našīm
44a = ŠʾWL natan ʾat MYKL bitt = ō ʾišt DWD = PLṬY bin LYŠ
aR ʾȧšr mig = GLYM
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]