[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 8

[ Textanmerkungen ]

1a ʾaz yaqhil ŠLMH ʾat zȧqïnē YŚRʾL ʾat kul[l] rā(ʾ)šē ha = maṭṭōt nȧśīʾē ha = ʾabōt = bȧnē YŚRʾL ʾil ha = malk ŠLMH YRWŠLM
aI = haʿlōt ʾat ʾȧrōn b˙rīt YHWH mi[n] = ʿīr DWD
b hī(ʾ) ṢYWN
2a wa = yiqqahïlū ʾil ha = malk ŠLMH kul[l] ʾīš YŚRʾL = yarḥ ha = ʾē*tanīm = [h]a = ḥag[g]
b hū(ʾ) ha = ḥudš ha = šȧbīʿī
3a wa = yabō*ʾū kul[l] zȧqïnē YŚRʾL
b wa = yiś[śȧ]ʾū ha = kō*hïnīm ʾat ha = ʾarōn
4a wa = yaʿlū ʾat ʾȧrōn YHWH = ʾat ʾuhl mōʿid = ʾat kul[l] kïlē ha = qudš
aR ʾȧšr = [h]a = ʾuhl
b wa = yaʿlū ʾō*t-a = m ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m
5a = ha = malk ŠLMH = kul[l] ʿïdat YŚRʾL ha = nōʿadīm ʿal-a(y) = w ʾitt = ō = pȧnē ha = ʾarōn m˙zabbïḥīm ṣō(ʾ)n = baqar
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) yissapïrū
aR2 = lō(ʾ) yimmanū mi[n] = rub[b]
6x wa = yabī*ʾū ha = kō*hïnīm ʾat ʾȧrōn b˙rīt YHWH ʾil mȧqōm = ō ʾil d˙bīr ha = bayt ʾil qudš ha = qu̇dašīm ʾil taḥt kanȧpē ha = k˙rūbīm
7a ha = k˙rūbīm pō*rïśīm kȧnapaym ʾil mȧqōm ha = ʾarōn
b wa = yasukkū ha = k˙rū*bīm ʿal ha = ʾarōn = ʿal badd-a(y) = w mi[l] = = maʿl-a-h
8a wa = yaʾrī*kū ha = baddīm
b wa = yi[r]raʾū rā(ʾ)šē ha = baddīm min ha = qudš ʿal pȧnē ha = d˙bīr
c = lō(ʾ) yi[r]raʾū ha = ḥūṣ-a-h
d wa = yihyū šam[m] ʿad ha = yōm ha =
9a ʾēn = [h]a = ʾarōn
b raq[q] šïnē lū*ḥōt ha = ʾȧbanīm
bR ʾȧšr hin⁺ī*ḥ šam[m] MŠH = ḤRB
bRR ʾȧšr karat YHWH ʿim[m] bȧnē YŚRʾL
bRRI = ṣē(ʾ)t-a = m mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
10a wa = yïhy
aI = ṣē(ʾ)t ha = kō*hïnīm min ha = qudš
b = ha = ʿanan malē(ʾ) ʾat bēt YHWH
11a = lō(ʾ) yaku̇lū ha = kō*hïnīm
aI = ʿmud
aII = šar[r]it
aI mip = pȧnē ha = ʿanan
b malē(ʾ) kȧbōd YHWH ʾat bēt YHWH
12a ʾaz ʾamar ŠLMH
b YHWH ʾamar
bI = škun = [h]a = ʿȧrapil
13a banō(h) banītī bēt z˙bū*l l-a = k makōn
aI = šibt = ka ʿōlamīm
14a wa = yassib[b] ha = malk ʾat pan-a(y) = w
b wa = y˙bar[r]ik ʾȧt kul[l] qȧhal YŚRʾL
c = kul[l] qȧhal YŚRʾL ʿō*mid
15a wa = yō(ʾ)mir
b barūk YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
bR1 ʾȧšr dibbir = = w ʾit[t] DWD ʾabī = [y]
bR2 = = yad = ō millē(ʾ)
bRI = (ʾ)mur
16a min ha = yōm
aR ʾȧšr hōṣē(ʾ)tī ʾat ʿamm = ī ʾat YŚRʾL mim = MṢR-aym
a lō(ʾ) baḥartī = ʿīr mik = kul[l] šibȧṭē YŚRʾL
aI = bnōt bayt
aII = hyōt šïm = ī šam[m]
b wa = ʾibḥar = DWD
bI = hyōt ʿal ʿamm = ī YŚRʾL
17a wa = yïhy ʿim[m] lïbab DWD ʾabī = [y]
aI = bnōt bayt = šim YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
18a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil DWD ʾabī = [y]
b yaʿn ʾȧšr hayā ʿim[m] lïbab = ka
bI = bnōt bayt = šïm = ī
c hïṭībō*ta
d hayā ʿim[m] lïbab-i = ka
19a raq[q] ʾattā lō(ʾ) tibnǟ ha = bayt
b ʾim
bP bin = ka ha = yō*ṣē(ʾ) mi[n] = ḥ˙laṣē = ka
b hū(ʾ) yibnǟ ha = bayt = šïm = ī
20a wa = yaqim YHWH ʾat dȧbar = ō
aR ʾȧšr dibbir
b wa = ʾaqū*m taḥt DWD ʾabī = [y]
c wa = ʾišib ʿal kissē(ʾ) YŚRʾL
d = ʾȧšr dibbir YHWH
e wa = ʾibnǟ ha = bayt = šim YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
21a wa = ʾaśī*m šam[m] maqōm = [h]a = ʾarōn
aR ʾȧšr šam[m] b˙rīt YHWH
aRR ʾȧšr karat ʿim[m] ʾȧbō*t-ē =
aRRI = hōṣīʾ = ō ʾō*t-a = m mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
22a wa = yïʿmud ŠLMH = pȧnē mizbïḥ YHWH nagd kul[l] qȧhal YŚRʾL
b wa = yipruś kapp-a(y) = w ha = šamaym
23a wa = yō(ʾ)mïr
bV YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
b ʾēn ka-mō = ka ʾïlō*hīm = [h]a = šamaym mim = maʿl = ʿal ha = ʾarṣ mit = taḥt
c šō*mir ha = b˙rīt = ha = ḥasd = ʿȧbadē = ka ha = hō*lïkīm = pȧnē = ka = kul[l] libb-a = m
24a ʾȧšr šamarta = ʿabd = ka DWD ʾabī = [y]
b ʾȧt ʾȧšr dibbarta l = ō
c wa = t˙dabbir = = ka
d = = yad = ka millē(ʾ)ta = [h]a = yōm ha =
25a = ʿïtt-a(h)
aV YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
a šmur = ʿabd = ka DWD ʾabī = [y]
b ʾȧt ʾȧšr dibbarta l = ō
bI = (ʾ)mur
c lō(ʾ) yikkarit = ka ʾīš mil = = pan-ay = [y] yō*šib ʿal kissē(ʾ) YŚRʾL
d raq[q] ʾim yišmu̇rū banē = ka ʾat dark-a = m
dI la = lïkt = pan-ay = [y]
e = ʾȧšr halakta = pan-ay = [y]
26a = ʿïtt-a(h)
aV ʾïlō*hē YŚRʾL
a yi[ʾ]ʾamin nā(ʾ) dȧbarē = ka
aR ʾȧšr dibbarta = ʿabd = ka DWD ʾabī = [y]
27a ha = ʾumn-am yišib ʾïlō*hīm ʿal ha = ʾarṣ
b hinni(h) ha = šamaym = šȧmē ha = šamaym lō(ʾ) y˙kalkïlū = ka
c ʾap ha = bayt ha =
cR ʾȧšr banītī
28a = panīta ʾil tȧpillat ʿabd = ka = ʾil tȧḥinnat = ō
aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
aI = šmuʿ ʾil ha = rinnā = ʾil ha = tȧpillā
aIR ʾȧšr ʿabd = ka mitpallil = pȧnē = ka ha = yōm
29vI = hyōt ʿēnē* = ka pȧtū*ḥōt ʾil ha = bayt ha = layl-a(h) wa = yōm ʾil ha = maqōm
vIR ʾȧšr ʾamarta
a yihyǟ šïm = ī šam[m]
aI = šmuʿ ʾil ha = tȧpillā
aIR ʾȧšr yitpallil ʿabd = ka ʾil ha = maqōm ha =
30a = šamaʿta ʾil tȧḥinnat ʿabd = ka = ʿamm = ka YŚRʾL
aR ʾȧšr yitpal[lï]lū ʾil ha = maqōm ha =
b = ʾattā tišmaʿ ʾil mȧqōm šibt = ka ʾil ha = šamaym
c = šamaʿta
d = salaḥta
31aP32a ʾȧt ʾȧšr yiḥṭā(ʾ) ʾīš = riʿ-i = hu(w)
b = našā(ʾ) b = ō ʾalā
bI = haʾlō*t = ō
c = bā(ʾ) ʾalā = pȧnē mizbïḥ = ka = [h]a = bayt ha =
32a = ʾattā tišmaʿ ha = šamaym
b = ʿaśīta
c = šapaṭta ʾat ʿȧbadē = ka
cI1 = haršīʿ rašaʿ
cI1I la = ti[t]t dark = ō = rō(ʾ)š = ō
cI2 = = haṣdīq ṣaddīq
cI2I la = ti[t]t l = ō = ṣȧdȧqat = ō
33aIP34a = hinnagip ʿamm = ka YŚRʾL = pȧnē ʾōyib
b ʾȧšr yiḥṭȧʾū l-a = k
c = šābū ʾil-ē = ka
d = hōdū ʾat šïm-i = ka
e = hitpal[lï]lū
f = hitḥannïnū ʾil-ē = ka = [h]a = bayt ha =
34a = ʾattā tišmaʿ ha = šamaym
b = salaḥta = ḥaṭṭā(ʾ)t ʿamm = ka YŚRʾL
c = hïšē*bō*ta = m ʾil ha = ʾȧdamā
cR ʾȧšr natatta = ʾȧbōt-a = m
35aIP36a = hi[ʿ]ʿaṣir šamaym
b = lō(ʾ) yihyǟ maṭar
c yiḥṭȧʾū l-a = k
d = hitpal[lï]lū ʾil ha = maqōm ha =
e = hōdū ʾat šïm-i = ka
f = mi[n] = ḥaṭṭā(ʾ)t-a = m yȧšūbū-n
g taʿn-i = m
36a = ʾattā tišmaʿ ha = šamaym
b = salaḥta = ḥaṭṭā(ʾ)t ʿȧbadē = ka = ʿamm = ka YŚRʾL
c tōr-i = m ʾat ha = dark ha = ṭōbā
cR ʾȧšr yilïkū b-a = h
d = natatta(h) maṭar ʿal ʾarṣ = ka
dR ʾȧšr natatta(h) = ʿamm = ka = nïḥlā
37aP raʿab
a yihyǟ = [h]a = ʾarṣ
bP dabr
b yihyǟ
cP šiddapōn yir[r]aqōn ʾarbǟ ḥasīl
c yihyǟ
d yaṣïr[r] l = ō ʾō*yïb = ō = ʾarṣ šȧʿar-a(y) = w
eP kul[l] nagʿ kul[l] maḥlā
38vP kul[l] tȧpillā kul[l] tȧḥinnā
vPR ʾȧšr tihyǟ = kul[l] ha = ʾadam = kul[l] ʿamm = ka YŚRʾL
a ʾȧšr yidïʿū-n ʾīš nagʿ lïbab = ō
b = paraś kapp-a(y) = w ʾil ha = bayt ha =
39vv = ʾattā tišmaʿ ha = šamaym mȧkōn šibt-i = ka
a = salaḥta
b = ʿaśīta
c = natatta = [h]a = ʾīš = kul[l] dȧrak-a(y) = w
d ʾȧšr tidïʿ ʾat lïbab = ō
e ʾattā yadaʿta = badd = ka ʾat lïbab kul[l] bȧnē ha = ʾadam
40a = maʿn yī*raʾū = ka kul[l] ha = yamīm
b ʾȧšr him ḥayyīm ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
bR ʾȧšr natatta(h) = ʾȧbō*t-ē =
41aP43a = gam ʾil ha = nukrī
aPR ʾȧšr lō(ʾ) mi[n] = ʿamm = ka YŚRʾL hū(ʾ)
a = bā(ʾ) mi[n] = ʾarṣ rȧḥu(w)qā = maʿn šïm-i = ka
42a yišmȧʿū-n ʾat šim = ka ha = gadu(w)l = ʾat yad = ka ha = ḥȧzaqā = zïrō*ʿ = ka ha = nȧṭūyā
b = bā(ʾ)
c = hitpallil ʾil ha = bayt ha =
43a ʾattā tišmaʿ ha = šamaym mȧkōn šibt-i = ka
b = ʿaśīta = kul[l]
bR ʾȧšr yiqrā(ʾ) ʾil-ē = ka ha = nukrī
c = maʿn yidïʿū-n kul[l] ʿammē ha = ʾarṣ ʾat šïm-i = ka
cI1 = yirʾā ʾō*t = ka = ʿamm = ka YŚRʾL
cI2 = la = dïʿt
d šim = ka niqrā(ʾ) ʿal ha = bayt ha =
dR ʾȧšr banītī
44a yiṣē(ʾ) ʿamm = ka = [h]a = milḥamā ʿal ʾō*yïb = ō = [h]a = dark
aR ʾȧšr tišlaḥ-i = m
b = hitpal[lï]lū ʾil YHWH dark ha = ʿīr
bR1 ʾȧšr baḥarta b-a = h
b = ha = bayt
bR2 ʾȧšr banī*tī = šïm-i = ka
45a = šamaʿta ha = šamaym ʾat tȧpillat-a = m = ʾat tȧḥinnat-a = m
b = ʿaśīta mišpaṭ-a = m
46a yiḥṭȧʾū l-a = k
b ʾēn ʾadam
bR ʾȧšr lō(ʾ) yiḥṭā(ʾ)
c = ʾanapta b-a = m
d = nȧtatta = m = pȧnē ʾōyib
e = šabū = m šō*bē = him ʾil ʾarṣ ha = ʾōyib rȧḥu(w)qā ʾō qȧru(w)bā
47a = hišībū ʾil libb-a = m = [h]a = ʾarṣ
aR ʾȧšr nišbū šam[m]
b = šābū
c = hitḥannïnū ʾil-ē = ka = ʾarṣ šō*bē = him
cI = (ʾ)mur
d ḥaṭā(ʾ)nū
e = hiʿwīnū
f rašaʿnū
48a = šābū ʾil-ē = ka = kul[l] lïbab-a = m = = kul[l] napš-a = m = ʾarṣ ʾō*yïbē = him
aR ʾȧšr šabū ʾō*t-a = m
b = hitpal[lï]lū ʾil-ē = ka dark ʾarṣ-a = m
bR1 ʾȧšr natatta(h) = ʾȧbōt-a = m
b ha = ʿīr
bR2 ʾȧšr baḥarta
b = ha = bayt
bR3 ʾȧšr banīta = šïm-i = ka
49a = šamaʿta ha = šamaym mȧkōn šibt = ka ʾat tȧpillat-a = m = ʾat tȧḥinnat-a = m
b = ʿaśīta mišpaṭ-a = m
50a = salaḥta = ʿamm = ka
aR1 ʾȧšr ḥaṭȧʾū l-a = k
a = = kul[l] pȧšȧʿē = him
aR2 ʾȧšr pašȧʿū b-a = k
b = nȧtatta = m = raḥmīm = pȧnē šō*bē = him
c = riḥ[ḥ]ïmū = m
51a ʿamm = ka = nïḥlat = ka him
aR ʾȧšr hōṣē(ʾ)ta mim = MṢR-aym mit = tōk kūr ha = barzil[l]
52vI = hyōt ʿēnē = ka pȧtū*ḥōt ʾil tȧḥinnat ʿabd = ka = ʾil tȧḥinnat ʿamm = ka YŚRʾL
vII = šmuʿ ʾïl-ē = him = kul[l] qurʾ-a = m ʾil-ē = ka
53a ʾattā hibdalta = m = ka = nïḥlā mik = kul[l] ʿammē ha = ʾarṣ
b = ʾȧšr dibbarta = yad MŠH ʿabd-i = ka
bI = hōṣīʾ = ka ʾat ʾȧbō*t-ē = mim = MṢR-aym
bV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
54a wa = yïhy
aI = kallōt ŠLMH
aII = hitpallil ʾil YHWH ʾȧt kul[l] ha = tȧpillā = ha = tȧḥinnā ha = zō(ʾ)t
b qām mil = = pȧnē mizbïḥ YHWH
bI mik = kruʿ ʿal bȧrk-a(y) = w
c = kapp-a(y) = w pȧrū*śōt ha = šamaym
55a wa = yïʿmud
b wa = y˙bar[r]ik ʾȧt kul[l] qȧhal YŚRʾL qōl gadu(w)l
bI = (ʾ)mur
56a barūk YHWH
aR ʾȧšr natan mȧnūḥā = ʿamm = ō YŚRʾL = kul[l]
aRR ʾȧšr dibbir
b lō(ʾ) napal dabar ʾȧḥ⁺ad mik = kul[l] dȧbar = ō ha = ṭōb
bR ʾȧšr dibbir = yad MŠH ʿabd = ō
57a yïhy YHWH ʾïlō*hē = ʿimm-a =
b = ʾȧšr hayā ʿim[m] ʾȧbō*t-ē =
c ʾal yïʿzu̇b-i =
d = ʾal yiṭṭu̇š-i =
58vI1 = haṭṭōt lïbab-i = ʾil-a(y) = w
vI2 la = lïkt = kul[l] dȧrak-a(y) = w
vI3 = = šmur miṣwō*t-a(y) = w = ḥuqq-a(y) = w = mišpaṭ-a(y) = w
vI3R ʾȧšr ṣiwwā ʾat ʾȧbō*t-ē =
59a = yihyū dȧbar-ay = [y] ʾil⁺ǟ
aR ʾȧšr hitḥannantī = pȧnē YHWH
a qȧrubīm ʾil YHWH ʾïlō*hē = yōm-am wa = layl-a(h)
aI = ʿśōt mišpaṭ ʿabd = ō = mišpaṭ ʿamm = ō YŚRʾL dȧbar yōm = yōm = ō
60vII = maʿn dïʿt kul[l] ʿammē ha = ʾarṣ
a
aP YHWH
a hū(ʾ) ha = ʾïlō*hīm
b ʾēn ʿōd
61a = hayā lïbab = kim šalim ʿim[m] YHWH ʾïlō*hē =
aI1 la = lïkt = ḥuqq-a(y) = w
aI2 = = šmur miṣwō*t-a(y) = w = [h]a = yōm ha =
62x = ha = malk = kul[l] YŚRʾL ʿimm = ō zō*bïḥīm zabḥ = pȧnē YHWH
63a wa = yizbaḥ ŠLMH ʾȧt zabḥ ha = šȧlamīm
aR ʾȧšr zabaḥ = YHWH
a baqar ʿȧśrīm = šïnaym ʾalp = ṣō(ʾ)n miʾā = ʿȧśrīm ʾalp
b wa = yïḥn˙kū ʾat bēt YHWH ha = malk = kul[l] bȧnē YŚRʾL
64a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) qiddaš ha = malk ʾat tōk ha = ḥaṣir
aR ʾȧšr = pȧnē bēt YHWH
b ʿaśā šam[m] ʾat ha = ʿō*lā = ʾat ha = minḥā = ʾat ḥïlȧbē ha = šȧlamīm
c mizbïḥ ha = nu̇ḥušt
cR ʾȧšr = pȧnē YHWH
c qaṭun
cI mi[n] = hakīl ʾat ha = ʿō*lā = ʾat ha = minḥā = ʾȧt ḥïlȧbē ha = šȧlamīm
65x wa = yïʿś ŠLMH = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) ʾat ha = ḥag[g] = kul[l] YŚRʾL ʿimm = ō qahal gadu(w)l mil = LBWʾ ḤMT ʿad naḥl MṢR-aym = pȧnē YHWH ʾïlō*hē = šȧbʿat yamīm = šȧbʿat yamīm ʾarbaʿā ʿaśar yōm
66a = [h]a = yōm ha = šȧmīnī šillïḥ ʾat ha = ʿam[m]
b wa = y˙bar[r]ïkū ʾat ha = malk
c wa = yilïkū = ʾuhu̇lē = him śȧmiḥīm = ṭōbē lib[b] ʿal kul[l] ha = ṭōbā
cR ʾȧšr ʿaśā YHWH = DWD ʿabd = ō = = YŚRʾL ʿamm = ō
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]