[ Ps 42 ]

Textanmerkungen: Ps 42

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 42,2bV.0 (1) ʾïlō*hīmT 2 Mss YHWH.
Ps 42,3a.0 (7) ʾilT > 2 Mss.
Ps 42,3c.0 (2) ʾi[r]raʾǟT pc Mss w˙=ʾirʾǟ.
Ps 42,4aI.0 (2) ʾmurT pc Mss b˙=ʾumr-a=m.
Ps 42,5d.0 (2) mT pc Mss ʾaddī*rī*m.
Ps 42,6b.0 (2) tihmīT pc Mss w˙=mah tihmī.
Ps 42,6d.0 (7) wT pc Mss pan-ay=[y].
Ps 42,7aV.0 (2) [y]T pc Mss w˙=ʾïlō*h-ay=[y].
Ps 42,7b.0 (4) kaT Ms + YHWH, Ms + ʾïlō*h-ay=[y].
Ps 42,7b.0 (9) ḤRMWNYMT2 Ms w˙=ḤRMWN.
Ps 42,7b.0 (12) MṢʿRT3 2 Mss MZʿR.
Ps 42,9b.0 (6) ō(h)K Q šīr=ō.
Ps 42,9c.0 (1) tȧpillāT pc Mss tȧhillā.
Ps 42,9c.0 (5) [y]T2 mlt Mss ḥay[y].
Ps 42,10b.0 (3)T 2 Mss zȧnaḥta=nī.
Ps 42,10c.0 (3) ʾilikT pc Mss ʾithallik.
Ps 42,11a.0 (2) raṣḥT pc Mss k˙=raṣḥ.
Ps 42,12d.0 (5) yȧšūʿō*tT Ms yȧšūʿat.
Ps 42,12d.0 (6) pan-ayT+2 pc Mss pan-a(y)=w ʾïlō*h-ay=[y]; 2 Mss pan-a[y]=w w˙=ʾïlō*h-ay=[y].