[ Ps 33 ]

Textanmerkungen: Ps 33

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 33,1b.0 (3) yȧšarīmT pc Mss w˙=l˙=[h]a=yȧšarīm.
Ps 33,3a.0 (3) ōT pc Mss l˙=YHWH.
Ps 33,12aR.0 (1) ʾȧšrT+2 pc Mss ša=YHWH.
Ps 33,13b.0 (1) raʾāT nonn Mss w˙=raʾā.
Ps 33,13b.0 (2) ʾatT2 > pc Mss.
Ps 33,13b.0 (6) ʾadamT3 pc Mss ʾRM.
Ps 33,14x.0 (4) ōT Ms qudš=ō.
Ps 33,16b.0 (1) gibbōrT nonn Mss w˙=gibbōr.
Ps 33,18a.0 (2) ʿēnT Ms ʿēnē.