[ Ps 32 ]

Textanmerkungen: Ps 32

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 32,3b.0 (1) balūT nonn Mss kalū.
Ps 32,5d.0 (2) ʿȧl-ēT pc Mss ʿal-ay=[y].
Ps 32,5d.0 (4) [y]T2 pc Mss pȧšʿ=ī.
Ps 32,9a.0 (2) tihyūT 2 Mss tïhy.
Ps 32,9aRII.0 (1) balT pc Mss kul[l].