[ Ps 11 ]

Textanmerkungen: Ps 11

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 11,1a.0 (3) m˙naṣṣiḥT 2 Mss + mizmōr.
Ps 11,1e.0 (1) nūdūK Q C mlt Mss nūdī.
Ps 11,2bI.0 (3) b˙-mōT pc Mss k˙-mō.
Ps 11,4b.0 (3) šamaymT pc Mss + hikīn.