[ ein Kapitel zurück ][ Spr ][ ein Kapitel vor ]

Spr 29

[ Textanmerkungen ]

1a ʾīš tōkïḥōt maqšǟ ʿurp patʿ yiššabir
b = ʾēn marpē(ʾ)
2aI = rbōt ṣaddīqīm
a yiśmaḥ ha = ʿam[m]
bI = = mšul rašaʿ
b yi[ʾ]ʾanïḥ ʿam[m]
3a ʾīš ʾō*hib ḥukmā y˙śammïḥ ʾabī = w
b = rō*ʿǟ zōnōt y˙ʾabbid hōn
4a malk = mišpaṭ yaʿmīd ʾarṣ
b = ʾīš tȧrūmōt yihru̇s-an = [h]a(h)
5x gabr maḥlīq ʿal riʿ-i = hu(w) rašt pōriś ʿal pȧʿam-a(y) = w
6a = pašʿ ʾīš raʿ[ʿ] mōqiš
b = ṣaddīq yaru(w)n[n]
c = śamiḥ
7a yō*diʿ ṣaddīq dīn dallīm
b rašaʿ lō(ʾ) yabīn dïʿt
8a ʾanȧšē laṣōn yapīḥū qiryā
b = ḥȧkamīm yašībū ʾa[p]p
9a ʾīš ḥakam nišpaṭ ʾat ʾīš ʾ˙wīl
b = ragaz
c = śaḥaq
d = ʾēn naḥt
10a ʾanȧšē damīm yiśnȧʾū tam[m]
b = yȧšarīm y˙baq[qï]šū napš = ō
11a kul[l] rūḥ = ō yōṣī(ʾ) k˙sīl
b = ḥakam = ʾaḥōr y˙šabbïḥ-an = [h]a(h)
12aP mō*šil maqšīb ʿal dȧbar šaqr
a kul[l] m˙šar[rï]t-a(y) = w rȧšaʿīm
13a rāš = ʾīš tu̇kakīm nipgašū
b miʾīr ʿēnē šïnē = him YHWH
14aP malk šōpiṭ = ʾȧmi[t]t dallīm
a kis[sï]ʾ = ō la = ʿad yikkōn
15a šibṭ = tōkaḥt yittin ḥukmā
b = naʿr m˙šullaḥ mibīš ʾimm = ō
16aI = rbōt rȧšaʿīm
a yirbǟ pašʿ
b = ṣaddīqīm = mappalt-a = m yirʾū
17a yassir bin = ka
b = yȧnīḥ-i = ka
c = yittin maʿdan⁺īm = napš-i = ka
18a = ʾēn ḥazōn yipparïʿ ʿam[m]
bP = šō*mir tōrā
b ʾašrē* = hu(w)
19a = dȧbarīm lō(ʾ) yiwwasir ʿabd
b yabīn
c = ʾēn maʿnǟ
20a ḥazīta ʾīš ʾāṣ = dȧbar-a(y) = w
b tiqwā = k˙sīl mim-min = [h]u(w)
21aP m˙panniq min = nuʿr ʿabd = ō
a = ʾaḥrīt = ō yihyǟ manu(w)n
22a ʾīš ʾa[p]p y˙gar[r]ǟ madōn
b = baʿl ḥimā rab[b] pašʿ
23a gaʾwat ʾadam tašpīl-an = [h]u(w)
b = šȧpal rūḥ yitmuk kabōd
24a ḥōliq ʿim[m] gannāb śōnē(ʾ) napš = ō
b ʾalā yišmaʿ
c = lō(ʾ) yaggīd
25a ḥȧrȧdat ʾadam yittin mōqiš
b = bōṭiḥ = YHWH y˙śuggab
26a rabbīm m˙baq[qï]šīm pȧnē mōšil
b = mi[n] = YHWH mišpaṭ ʾīš
27a tōʿïbat ṣaddīqīm ʾīš ʿawl
b = tōʿïbat rašaʿ yȧšar dark
[ ein Kapitel zurück ][ Spr ][ ein Kapitel vor ]