[ ein Kapitel zurück ][ Ri ][ ein Kapitel vor ]

Ri 16

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yilik ŠMŠWN ʿZ-at-a-h
b wa = yïrʾ šam[m] ʾiššā zōnā
c wa = yabō*(ʾ) ʾil-ē = ha
2a = [h]a = ʿZ-at-īm
aI = (ʾ)mur
b bā(ʾ) ŠMŠWN hinn-a-h
c wa = yasubbū
d wa = yiʾru̇bū l = ō kul[l] ha = laylā = šaʿr ha = ʿīr
e wa = yitḥar[rï]šū kul[l] ha = laylā
eI = (ʾ)mur
fP ʿad ʾōr ha = buqr
f = hȧr[a]gnū* = hu(w)
3a wa = yiškab ŠMŠWN ʿad ḥïṣy ha = laylā
b wa = yaqum = ḥïṣy ha = laylā
c wa = yiʾḥuz = dalȧtōt šaʿr ha = ʿīr = = šïttē ha = mȧzūzōt
d wa = yissaʿ-i = m ʿim[m] ha = b˙rīḥ
e wa = yaśim ʿal kȧtip-a(y) = w
f wa = yaʿl-i = m ʾil rō(ʾ)š ha = har[r]
fR ʾȧšr ʿal pȧnē ḤBRWN
4a wa = yïhy ʾaḥ⁺ȧrē kin
b wa = yiʾhab ʾiššā = naḥl ŚRQ
c = šïm-a = h DLYLH
5a wa = yïʿlū ʾil-ē = ha sarȧnē PLŠT-īm
b wa = yō(ʾ)mïrū l-a = h
c pattī ʾōt = ō
d = rʾī
e ba-m⁺ah kuḥ[ḥ] = ō gadu(w)l
f = ba-m⁺ah nūkal l = ō
g = ʾȧsarnū* = hu(w)
gI = ʿannō*t = ō
h = ʾȧnaḥnū nittïn l-a = k ʾīš ʾalp = miʾā kasp
6a wa = tō(ʾ)mir DLYLH ʾil ŠMŠWN
b haggīd-a(h) nā(ʾ) l = ī
c ba-m⁺ah kuḥ[ḥ] = ka gadu(w)l
d = ba-m⁺ah ti[ʾ]ʾasir
dI = ʿannōt-i = ka
7a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ē = ha ŠMŠWN
b ʾim yïʾsu̇rū* = = šȧbʿā yȧtarīm laḥ[ḥ]īm
bR ʾȧšr lō(ʾ) ḥur[r]abū
c = ḥalītī
d = hayītī = ʾaḥ⁺ad ha = ʾadam
8a wa = yaʿlū l-a = h sarȧnē PLŠT-īm šȧbʿā yȧtarīm laḥ[ḥ]īm
aR ʾȧšr lō(ʾ) ḥur[r]abū
b wa = tïʾsu̇r-i = hu(w) ba = him
9a = ha = ʾō*rib yō*šib l-a = h = [h]a = ḥadr
b wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c PLŠT-īm ʿal-ē = ka
cV ŠMŠWN
d wa = y˙nattiq ʾat ha = yȧtarīm
e = ʾȧšr yinnatiq pȧtīl ha = nu̇ʿurt
eI = hȧrīḥ = ō ʾiš
f = lō(ʾ) nōdaʿ kuḥ[ḥ] = ō
10a wa = tō(ʾ)mir DLYLH ʾil ŠMŠWN
b hinni(h) hital[l]ta b = ī
c wa = t˙dabbir ʾil-ay = [y] kȧzabīm
d ʿïtt-a(h) haggīd-a(h) nā(ʾ) l = ī
e ba-m⁺ah ti[ʾ]ʾasir
11a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ē = ha
b ʾim ʾasōr yïʾsu̇rū = = ʿïbō*tīm ḥȧdašīm
bR ʾȧšr lō(ʾ) nïʿśā ba = him mȧlā(ʾ)kā
c = ḥalītī
d = hayītī = ʾaḥ⁺ad ha = ʾadam
12a wa = tiqqaḥ DLYLH ʿïbō*tīm ḥȧdašīm
b wa = tïʾsu̇r-i = hu(w) ba = him
c wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
d PLŠT-īm ʿal-ē = ka
dV ŠMŠWN
e = ha = ʾō*rib yō*šib = [h]a = ḥadr
f wa = y˙nattïq-i = m mi[n] = ʿal zïrō*ʿō*t-a(y) = w = [h]a = ḥūṭ
13a wa = tō(ʾ)mir DLYLH ʾil ŠMŠWN
b ʿad hinn-a-h hital[l]ta b = ī
c wa = t˙dabbir ʾil-ay = [y] kȧzabīm
d haggīd-a(h) l = ī
e ba-m⁺ah ti[ʾ]ʾasir
f wa = yō(ʾ)mir ʾil-ē = ha
g ʾim tïʾru̇gī ʾat šabʿ maḥlȧpōt rō(ʾ)š = ī ʿim[m] ha = massïkt
14a wa = titqaʿ = [h]a = yatid
b wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c PLŠT-īm ʿal-ē = ka
cV ŠMŠWN
d wa = yīqaṣ miš = šïnat = ō
e wa = yissaʿ ʾat ha = yȧtïd ha = ʾarg = ʾat ha = massïkt
15a wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b ʾē-k tō(ʾ)mïr
c ʾȧhabtī = k
d = libb = ka ʾēn ʾitt = ī
e šalō*š pȧʿamīm hital[l]ta b = ī
f = lō(ʾ) higgadta l = ī
g ba-m⁺ah kuḥ[ḥ] = ka gadu(w)l
16a wa = yïhy
b hiṣīqā l = ō = dȧbarē = ha kul[l] ha = yamīm
c wa = t˙ʾal[l]ïṣ-i = hu(w)
d wa = tiqṣar napš = ō
dI la = mūt
17a wa = yaggid l-a = h ʾat kul[l] libb = ō
b wa = yō(ʾ)mir l-a = h
c mō[ʿ]rā lō(ʾ) ʿalā ʿal rō(ʾ)š = ī
d nȧzīr ʾïlō*hīm ʾȧnī mib = baṭn ʾimm = ī
e ʾim gullaḥtī
f = sār mim-min⁺ = ī kuḥ[ḥ] = ī
g = ḥalītī
h = hayītī = kul[l] ha = ʾadam
18a wa = tirʾ DLYLH
b higgīd l-a = h ʾat kul[l] libb = ō
c wa = tišlaḥ
d wa = tiqrā(ʾ) = sarȧnē PLŠT-īm
dI = (ʾ)mur
e ʿlū ha = paʿm
f higgīd l-a = h ʾat kul[l] libb = ō
g = ʿalū ʾil-ē = ha sarȧnē PLŠT-īm
h wa = yaʿlū ha = kasp = yad-a = m
19a wa = t˙yaššïn-i = hu(w) ʿal bȧrkē = ha
b wa = tiqrā(ʾ) = [h]a = ʾīš
c wa = t˙gallïḥ ʾat šabʿ maḥlȧpōt rō(ʾ)š = ō
d wa = taḥil[l]
dI = ʿannōt = ō
e wa = yasu̇r kuḥ[ḥ] = ō mi[n] = ʿal-a(y) = w
20a wa = tō(ʾ)mir
b PLŠT-īm ʿal-ē = ka
bV ŠMŠWN
c wa = yī*qaṣ miš = šïnat = ō
d wa = yō(ʾ)mir
e ʾiṣē(ʾ) = paʿm = paʿm
f = ʾinnaʿir
g = hū(ʾ) lō(ʾ) yadaʿ
h YHWH sār mi[n] = ʿal-a(y) = w
21a wa = yō(ʾ)ḥïzū = hu(w) PLŠT-īm
b wa = y˙naqqïrū ʾat ʿēn-a(y) = w
c wa = yōrīdū ʾōt = ō ʿZ-at-a-h
d wa = yïʾsu̇rū = hu(w) = [h]a = nu̇ḥuštaym
e wa = yïhy ṭōḥin = bēt ha = ʾȧsīrīm
22a wa = yaḥil[l] śïʿar rō(ʾ)š = ō
aI = ṣammiḥ
b = ʾȧšr gullaḥ
23a = sarȧnē PLŠT-īm niʾsȧpū
aI = zbuḥ zabḥ gadu(w)l = DGWN ʾïlō*hē = him
a = = śimḥā
b wa = yō(ʾ)mïrū
c natan ʾïlō*hē = = yad-i = ʾȧt ŠMŠWN ʾōyïbē =
24a wa = yirʾū ʾō*t = ō ha = ʿam[m]
b wa = y˙hal[lï]lū ʾat ʾïlō*hē = him
c ʾamȧrū
d natan ʾïlō*hē = = yad-i = ʾat ʾōyïb-i = = ʾȧt maḥrīb ʾarṣ-i =
e = ʾȧšr hirbā ʾat ḥȧlalē =
25a wa = yïhy
b ṭōb libb-a = m
c wa = yō(ʾ)mïrū
d qirʾū = ŠMŠWN
e = y˙śaḥ[ḥ]iq la =
f wa = yiqrȧʾū = ŠMŠWN mib = bēt ha = ʾȧsīrīm
g wa = y˙ṣaḥ[ḥ]iq = pȧnē = him
h wa = yaʿmīdū ʾōt = ō bēn ha = ʿammūdīm
26a wa = yō(ʾ)mir ŠMŠWN ʾil ha = naʿr ha = maḥzīq = yad = ō
b han⁺īḥ-a(h) ʾōt = ī
c = hēmī*š-i = ʾat ha = ʿammū*dīm
cR ʾȧšr ha = bayt nakōn ʿȧl-ē = him
d = ʾiššaʿin ʿȧl-ē = him
27a = ha = bayt malē(ʾ) ha = ʾȧnašīm = ha = našīm
b = šamm-a-h kul[l] sarȧnē PLŠT-īm
c = ʿal ha = gag[g] = šȧlušt ʾȧlapīm ʾīš = ʾiššā
d ha = rō*ʾīm
dI = śḥu(w)q ŠMŠWN
28a wa = yiqrā(ʾ) ŠMŠWN ʾil YHWH
b wa = yō(ʾ)mïr
cV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
c zukr-i = nā(ʾ)
d = ḥazzïq-i = nā(ʾ) ʾak ha = paʿm ha =
dV ha = ʾïlō*hīm
e = ʾinnaqïm-a(h) nȧqam ʾaḥ⁺a[d]t miš = šï[t]tē ʿēn-ay = [y] mip = PLŠT-īm
29a wa = yilput ŠMŠWN ʾat šïnē ʿammūdē ha = tawk
aR ʾȧšr ha = bayt nakōn ʿȧl-ē = him
b wa = yissamik ʿȧl-ē = him ʾȧḥ⁺ad = yȧmīn = ō = ʾȧḥ⁺ad = śïmō(ʾ)*l = ō
30a wa = yō(ʾ)mir ŠMŠWN
b tamu(w)t napš = ī ʿim[m] PLŠT-īm
c wa = yi[ṭ]ṭ = kuḥ[ḥ]
d wa = yippul ha = bayt ʿal ha = sȧranīm = ʿal kul[l] ha = ʿam[m]
dR ʾȧšr b = ō
e wa = yihyū ha = mē*tīm
eR ʾȧšr himīt = mōt = ō
e rabbīm
f mi[n] = ʾȧšr himīt = ḥayy-a(y) = w
31a wa = yirïdū ʾȧḥ⁺-a(y) = w = kul[l] bēt ʾabī = hu(w)
b wa = yiś[śȧ]ʾū ʾō*t = ō
c wa = yaʿlū
d wa = yiqbu̇rū ʾōt = ō bēn ṢRʿ-ā = bēn ʾŠTʾL = qabr MNWḤ ʾabī = w
e = hū(ʾ) šapaṭ ʾat YŚRʾL ʿȧśrīm šanā
[ ein Kapitel zurück ][ Ri ][ ein Kapitel vor ]