[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 9

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿalmūt = [h]a = bin
b mizmōr = DWD
2a ʾōdǟ YHWH = kul[l] libb = ī
b ʾ˙sappïr-a(h) kul[l] niplȧʾōt-ē = ka
3a ʾiśmȧḥ-a(h)
b = ʾiʿlu̇ṣ-a(h) b-a = k
c ʾ˙zammïr-a(h) šim = ka
cV ʿilyōn
4aI = šūb ʾōyïb-ay = [y] ʾaḥōr
a yikkašïlū
b = yō(ʾ)bïdū mip = panē = ka
5a ʿaśīta mišpaṭ = ī = dīn = ī
b yašabta = kissē(ʾ) šōpiṭ ṣadq
6a gaʿarta gōyī*m
b ʾibbadta rašaʿ
c šïm-a = m maḥīta = ʿōlam wa = ʿad
7a ha = ʾōyib tammū ḥu̇rabōt la = naṣḥ
b = ʿārīm natašta
c ʾabad zikr-a = m him⁺a(h)
8a = YHWH = ʿōlam yišib
b kōnin = [h]a = mišpaṭ kis[sï]ʾ = ō
9a = hū(ʾ) yišpuṭ tibil = ṣadq
b yadīn lu̇ʾum⁺īm = mēšarīm
10a = yïhy YHWH miśgab = [h]a = dak[k]
b miśgab = ʿittōt baṣṣarā
11a = yibṭȧḥū = ka yōdïʿē šïm-i = ka
b lō(ʾ) ʿazabta dō*rïšē = ka
bV YHWH
12a zammïrū = YHWH yō*šib ṢYWN
b haggīdū = [h]a = ʿammīm ʿȧlīlōt-a(y) = w
13a dō*riš damīm
b ʾōt-a = m zakar
c lō(ʾ) šakaḥ ṣaʿȧqat ʿȧnīy⁺ī*m
14a ḥun(ï)n-i =
aV YHWH
b rʾē(h) ʿuny = ī miś = śō*nïʾ-ay = [y]
c m˙rōmïm = ī miš = šaʿȧrē mawt
15a = maʿn ʾ˙sappïr-a(h) kul[l] tȧhillat-ē = ka
b = šaʿȧrē bï[t]t ṢYWN ʾagīl-a(h) = yȧšūʿat-i = ka
16a ṭabȧʿū gōyī*m = šaḥt
aR ʿaśū
b = rašt
bR ṭamanū
b nilkȧdā ragl-a = m
17a nōdaʿ YHWH
b mišpaṭ ʿaśā
c = puʿl kapp-a(y) = w nōqiš rašaʿ higgayōn
cJ salā
18x yašūbū rȧšaʿīm = š˙ʾōl-a-h kul[l] gōyī*m šȧkiḥē ʾïlō*hīm
19a lō(ʾ) la = naṣḥ yiššakïḥ ʾibyōn
b tiqwat ʿȧnawīm tō(ʾ)bïd la = ʿad
20a qūm-a(h)
aV YHWH
b ʾal yaʿuz[z] ʾu̇nōš
c yiššapïṭū gōyī*m ʿal panē = ka
21a šīt-a(h)
aV YHWH
a mōrā[ʾ] la = him
b yidïʿū gōyī*m
c ʾu̇nōš him⁺a(h)
cJ salā
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]