[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 89

[ Textanmerkungen ]

1x maśkīl = ʾYTN ha = ʾZRḤ-ī
2a ḥasȧdē YHWH ʿōlam ʾašīr-a(h)
b = dō*r wa = dō*r ʾōdīʿ ʾïmūnat = ka = = [y]
3a ʾamartī
b ʿōlam ḥasd yibbanǟ
cP šamaym
c takī*n ʾïmūnat = ka ba = him
4a karattī b˙rīt = bȧḥīr = ī
b nišbaʿtī = DWD ʿabd = ī
5a ʿad ʿōlam ʾakīn zarʿ-i = ka
b = banītī = dō*r wa = dōr kis[sï]ʾ = ka
bJ salā
6a = yōdū šamaym pȧlʾ = ka
aV YHWH
a ʾap ʾïmūnat = ka = qȧhal qȧdušīm
7a = [h]a = šaḥq yïʿruk = YHWH
b yidmǟ = YHWH = bȧnē ʾilīm
8a ʾil nïʿraṣ = sōd qȧdušīm
b rabbā
c = nōrā(ʾ) ʿal kul[l] sȧbīb-a(y) = w
9aV1 YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt
a ka-mō = ka ḥȧsīn
aV2 YH
b = ʾïmūnat = ka sȧbībōt-ē = ka
10a ʾattā mōšil = giʾ[ʾ]ūt ha = yam[m]
bI = śō(ʾ) gall-a(y) = w
b ʾattā t˙šabbïḥ-i = m
11a ʾattā dikkī*(ʾ)ta = [h]a = ḥalal RHB
b = zïrōʿ ʿuzz = ka pizzarta ʾōyïbē = ka
12a = ka šamaym
b ʾap = ka ʾarṣ
cP tibil = m˙lō*ʾ-a = h
c ʾattā yȧsadta = m
13aP ṣapōn = yamīn
a ʾattā bȧrā(ʾ)ta = m
b TBWR = ḤRMWN = šim = ka y˙ranninū
14a = ka zïrōʿ ʿim[m] gȧbūrā
b taʿuz[z] yad = ka
c tarūm yȧmīn-i = ka
15a ṣadq = mišpaṭ mȧkōn kis[sï]ʾ-i = ka
b ḥasd = ʾȧmi[t]t y˙qaddïmū panē = ka
16a ʾašrē ha = ʿam[m] yōdïʿē tȧrūʿā
bV YHWH
b = ʾōr panē = ka y˙hallikū-n
17a = šim = ka yȧgīlū-n kul[l] ha = yōm
b = = ṣȧdȧqat = ka yarūmū
18a tipʾart ʿuzz-a = ʾattā
b = = rȧṣō*n = ka tarīm qarn-i =
19a = YHWH maginn-i =
b = = qȧdu(w)š YŚRʾL malk-i =
20a ʾaz dibbarta = ḥazōn = ḥȧsīdē = ka
b wa = tō(ʾ)mir
c šiwwītī ʿizr ʿal gibbōr
d hïrīmōtī baḥūr mi[n] = ʿam[m]
21a maṣā(ʾ)tī DWD ʿabd = ī
b = šamn qudš = ī mȧšaḥtī = w
22a ʾȧšr yad = ī tikkōn ʿimm = ō
b ʾap zïrōʿ = ī t˙ʾammïṣ-an = [h]u(w)
23a lō(ʾ) yaššī*(ʾ) ʾōyib b = ō
b = bin ʿawlā lō(ʾ) y˙ʿann-an = [h]u(w)
24a = kattōtī mip = pan-a(y) = w ṣar[r]-a(y) = w
b = m˙śan[nï]ʾ-a(y) = w ʾiggu(w)p
25a = ʾimūnat = ī = ḥasd = ī ʿimm = ō
b = = šïm = ī tarūm qarn = ō
26a = śamtī = [h]a = yam[m] yad = ō
b = = [h]a = nȧharōt yȧmīn = ō
27a hū(ʾ) yiqraʾ-i =
b ʾabī = [y] ʾattā
c ʾil = ī
d = ṣūr yȧšūʿat = ī
28x ʾap ʾanī bu̇ku(w)r ʾittïn-i = hu(w) ʿilyōn = malȧkē ʾarṣ
29a = ʿōlam ʾišmu(w)r l = ō ḥasd = ī
b = b˙rīt = ī niʾmant l = ō
30a = śamtī la = ʿad zarʿ = ō
b = kis[sï]ʾ = ō = yȧmē šamaym
31a ʾim yïʿzu̇bū ban-a(y) = w tōrat = ī
b = = mišpaṭ-ay = [y] lō(ʾ) yilikū-n
32a ʾim ḥuqqō*t-ay = [y] y˙ḥallilū
b = miṣwō*t-ay = [y] lō(ʾ) yišmurū
33a = paqadtī = šibṭ pȧšʿ-a = m
b = = nȧgaʿīm ʿȧwō*n-a = m
34a = ḥasd = ī lō(ʾ) ʾapi(y)r[r] mi[n] = ʿimm = ō
b = lō(ʾ) ʾ˙šaqqir = ʾïmūnat = ī
35a lō(ʾ) ʾ˙ḥallil b˙rīt = ī
b = mōṣā(ʾ) śȧpat-ay = [y] lō(ʾ) ʾ˙šannǟ
36a ʾaḥ⁺a[d]t nišbaʿtī = qudš = ī
b ʾim = DWD ʾ˙kazzib
37a zarʿ = ō = ʿōlam yihyǟ
b = kis[sï]ʾ = ō = [h]a = šamš nagd = ī
38v = yariḥ
vR1 yikkōn ʿōlam
vR2 = ʿē*d = [h]a = šaḥq niʾman
vJ salā
39a = ʾattā zanaḥta
b wa = timʾas
c hitʿabbarta ʿim[m] mȧšīḥ-i = ka
40a niʾ[ʾ]arta(h) b˙rīt ʿabd-i = ka
b ḥillalta = [h]a = ʾarṣ nizr = ō
41a paraṣta kul[l] gȧdirō*t-a(y) = w
b śamta mibṣar-a(y) = w mȧḥittā
42a šassū* = hu(w) kul[l] ʿō*bïrē dark
b hayā ḥarpā = šȧkin-a(y) = w
43a hïrīmōta yȧmīn ṣar[r]-a(y) = w
b hiśmaḥta kul[l] ʾōyïb-a(y) = w
44a ʾap tašīb ṣūr ḥarb = ō
b = lō(ʾ) hïqēmō*t = ō = [h]a = milḥamā
45a hišbatta miṭ = ṭ˙hār = ō
b = kis[sï]ʾ = ō = [h]a = ʾarṣ miggarta(h)
46a hiqṣarta yȧmē ʿȧlūm-a(y) = w
b hiʿṭīta ʿal-a(y) = w būšā
bJ salā
47a ʿad mah
aV YHWH
a tissatir la = naṣḥ
b tibʿar k˙-mō ʾiš ḥïmat-i = ka
48a zkur ʾȧnī
b mah ḥald
c ʿal mah šawʾ barā(ʾ)ta kul[l] bȧnē ʾadam
49a gabr
aR1 yiḥyǟ
aR2 = lō(ʾ) yirʾǟ mawt
aR3 y˙malliṭ napš = ō miy = yad š˙ʾōl
aJ salā
50a ʾayyē(h) ḥȧsadē = ka ha = rī(ʾ)šō*nīm
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
aR nišbaʿta = DWD = ʾïmūnat-i = ka
51a zkur
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a ḥarpat ʿȧbadē = ka
aI ś(ʾ)ēt = ī = ḥēq = ī kul[l] rabbīm ʿammīm
52vR1 ʾȧšr ḥir[rï]pū ʾōyïbē = ka YHWH
vR2 ʾȧšr ḥir[rï]pū ʿȧq⁺ïbōt mȧšīḥ-i = ka
53a barūk YHWH = ʿōlam
b ʾamin = ʾamin
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]