[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 72

[ Textanmerkungen ]

1a = ŠLMH
bV ʾïlō*hīm
b mišpaṭē = ka = malk tin
c = ṣȧdȧqat = ka = bin malk
2a yadīn ʿamm = ka = ṣadq
b = ʿȧnī*y⁺ē = ka = mišpaṭ
3a yiś[śȧ]ʾū har[r]īm šalōm = [h]a = ʿam[m]
b = gïbaʿōt = ṣȧdaqā
4a yišpuṭ ʿȧnī*y⁺ē ʿam[m]
b yōšīʿ = bȧnē ʾibyōn
c = y˙dakkē(ʾ) ʿōšiq
5x yīraʾū = ka ʿim[m] šamš = = pȧnē yariḥ dōr dōrīm
6a yirid = maṭar ʿal giz[z] = r˙bībīm
aR zïrzi(w)p ʾarṣ
7a yipraḥ = yam-a(y) = w ṣaddīq = rub[b] šalōm
b ʿad bȧly yariḥ
8a = yird miy = yam[m] ʿad yam[m]
b = min = nahar ʿad ʾapȧsē ʾarṣ
9a = pan-a(y) = w yikrȧʿū ṣī*y⁺īm
b = ʾō*yïb-a(y) = w ʿapar y˙laḥ[ḥ]ikū
10a malȧkē TRŠYŠ = ʾī*y⁺īm minḥā yašībū
b malȧkē ŠBʾ = SBʾ ʾiškar yaqrībū
11a = yištaḥwū l = ō kul[l] mȧlakīm
b kul[l] gōyī*m yïʿbu̇dū = hu(w)
12a yaṣṣīl ʾibyōn m˙šawwiʿ = ʿanī
b = ʾēn ʿō*zir l = ō
13a yaḥus ʿal dal[l] = ʾibyōn
b = napȧšōt ʾibyōnīm yōšīʿ
14a mit = tu(w)k[k] = mi[n] = ḥamas yigʾal napš-a = m
b = yēqar dam-a = m = ʿēn-a(y) = w
15a = yïḥy
b = yittin l = ō miz = zȧhab ŠBʾ
c = yitpallil baʿd = ō tamīd
d kul[l] ha = yōm y˙bar[r]ïk-an = hu(w)
16a yïhy pissat bar[r] = [h]a = ʾarṣ
b = rō(ʾ)š har[r]īm yirʿaš
c = [h]a = LBNWN piry = ō
d = yaṣīṣū mi[n] = ʿīr = ʿiśb ha = ʾarṣ
17a yïhy šïm = ō = ʿōlam
b = pȧnē šamš yanīn šïm = ō
c = yitbar[rï]kū b = ō
d kul[l] gōyī*m y˙ʾaššïrū = hu(w)
18a barūk YHWH ʾïlō*hīm ʾïlō*hē YŚRʾL
b ʿō*śē(h) niplaʾōt = badd = ō
19a = barūk šim kȧbōd = ō = ʿōlam
b = yimmalē(ʾ) kȧbōd = ō ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
c ʾamin = ʾamin
20x kullū tȧpillōt DWD bin YŠY
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]