[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 62

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal YDWTWN
b mizmōr = DWD
2a ʾak ʾil ʾïlō*hīm d(uw)[ō]miy⁺ā napš = ī
b mim-min = [h]u(w) yȧšūʿat = ī
3a ʾak hū(ʾ) ṣūr = ī
b = yȧšūʿat = ī
c miśgab⁺ = ī
d lō(ʾ) ʾimmōṭ rabbā
4a ʿad ʾan-a-h t˙hōtïtū ʿal ʾīš
aR t˙raṣṣïḥū kull = kim
a = qīr naṭūy gadir ha = dȧḥūyā
5a ʾak miś = ś(ʾ)ēt = ō yaʿȧṣū
bI = haddīḥ
b yirṣū kazab
c = = w y˙bar[r]ikū
d = = qȧrb-a = m y˙qal[lï]lū
dJ salā
6a ʾak = ʾïlō*hīm du(w)mmī
aV napš = ī
b mim-min = [h]u(w) tiqwat = ī
7a ʾak hū(ʾ) ṣūr = ī
b = yȧšūʿat = ī
c miśgab⁺ = ī
d lō(ʾ) ʾimmōṭ
8a ʿal ʾïlō*hīm yišʿ = ī = kȧbōd = ī
b ṣūr ʿū*z(z) = ī maḥs = ī = ʾïlō*hīm
9a biṭḥū b = ō = kul[l] ʿi[t]t
aV ʿam[m]
b šipkū = pan-a(y) = w lïbab = kim
c ʾïlō*hīm maḥsǟ la =
cJ salā
10a ʾak habl bȧnē ʾadam
b kazab bȧnē ʾīš
c = mō(ʾ)z˙naym
cI = ʿlōt
d him⁺a(h) mi[n] = habl yaḥd
11a ʾal tibṭȧḥū = ʿušq
b = = gazil ʾal tihbalū
cP ḥayl
c yanūb
d ʾal tašītū lib[b]
12a ʾaḥ⁺a[d]t dibbir ʾïlō*hīm
b šïttaym
bR šamaʿtī
c ʿuz[z] = ʾïlō*hīm
13a = = ka
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a ḥasd
b ʾattā t˙šallim = ʾīš = maʿś-i = hu(w)
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]