[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 59

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b ʾal tašḥit
c = DWD miktam
cI = šluḥ ŠʾWL
d wa = yišmu̇rū ʾat ha = bayt
dI = hȧmīt = ō
2a haṣṣīl-i = mi[n] = ʾō*yïb-ay = [y]
aV ʾïlō*h-ay = [y]
b mi[m] = mitqōmïm-ay = [y] t˙śaggïb-i =
3a haṣṣīl-i = mip = pō*ʿïlē ʾawn
b = mi[n] = ʾanȧšē damīm hōšīʿ-i =
4a hinni(h) ʾarȧbū = napš = ī
b yagūrū ʿal-ay = [y] ʿaz[z]īm
c lō(ʾ) pȧšʿ = ī
d = lō(ʾ) ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
dV YHWH
5a bȧly ʿawō*n yȧrūṣū-n
b = yikkōnanū
c ʿūr-a(h) = qrā(ʾ)t = ī
d = rʾē(h)
6a = ʾattā
aV YHWH ʾïlō*hīm ṣȧbaʾōt ʾïlō*hē YŚRʾL
a haqīṣ-a(h)
aI = pqud kul[l] ha = gōyī*m
b ʾal taḥun[n] kul[l] bō*gïdē ʾawn
bJ salā
7a yašūbū = [h]a = ʿarb
b yihmū = [h]a = kalb
c = y˙sōbïbū ʿīr
8a hinni(h) yabbīʿū-n = = him
b ḥȧrabōt = śȧpȧtōt-ē = him
c šō*miʿ
9a = ʾattā
aV YHWH
a tiśḥaq la =
b tilʿag = kul[l] gōyī*m
10aV ʿuzz = ō
a ʾil-ē = ka ʾišmur-a(h)
b ʾïlō*hīm miśgab⁺ = ī
11a ʾïlō*hē ḥasd = ō y˙qaddïm-i =
bP ʾïlō*hīm
b yarʾ-i = = šō*rïr-ay = [y]
12a ʾal tïhru̇g-i = m
b pan yiškȧḥū ʿamm = ī
c hȧnīʿ-i = = ḥēl = ka
d = hōrīd-i =
dV maginn-i = ʾȧdō*n-ay = [y]
13a ḥaṭṭā(ʾ)t = dȧbar śȧpatē =
b = yillakïdū = gȧʾōn-a = m
c = mi[n] = ʾalā = mik = kaḥš y˙sappirū
14a kallē(h) = ḥimā
b kallē(h)
c = ʾēn-i =
d = yidïʿū
e ʾïlō*hīm mō*šil = YʿQB = ʾapȧsē ha = ʾarṣ
eJ salā
15a = yašūbū = [h]a = ʿarb
b yihmū = [h]a = kalb
c = y˙sōbïbū ʿīr
16a him⁺a(h) yȧnūʿū-n
aI = ʾkul
b ʾim lō(ʾ) yiśbȧʿū
c wa = yalīnū
17a = ʾȧnī ʾašīr ʿuzz-i = ka
b = ʾ˙rannin = [h]a = buqr ḥasd-i = ka
c hayīta miśgab l = ī
d = manōs = yōm
dR ṣar[r] l = ī
18aV ʿū*z(z) = ī
a ʾil-ē = ka ʾ˙zammir-a(h)
b ʾïlō*hīm miśgab⁺ = ī ʾïlō*hē ḥasd = ī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]