[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 53

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal muḥlat
b maśkīl = DWD
2a ʾamar nabal = libb = ō
b ʾēn ʾïlō*hīm
c hišḥītū
d = hitʿībū ʿawl
e ʾēn ʿō*śē(h) ṭōb
3a ʾïlō*hīm miš = šamaym hišqīp ʿal bȧnē ʾadam
aI = rʾōt
b = yiš maśkīl dō*riš ʾat ʾïlō*hīm
4a kull = ō sāg yaḥd-aw
b niʾlaḥū
c ʾēn ʿō*śē(h) ṭōb
d ʾēn gam ʾȧḥ⁺ad
5a = lō(ʾ) yadȧʿū pō*ʿïlē ʾawn
b ʾō*kïlē ʿamm = ī ʾakȧlū laḥm
c ʾïlō*hīm lō(ʾ) qaraʾū
6a šam[m] paḥȧdū paḥd
b lō(ʾ) hayā paḥd
c ʾïlō*hīm pizzar ʿaṣȧmōt ḥō*n-a = k
d hïbī*šō*ta(h)
e ʾïlō*hīm mȧʾas-a = m
7a yittin miṣ = ṢYWN yȧšū*ʿōt YŚRʾL
bI = šūb ʾïlō*hīm š˙būt ʿamm = ō
b yagil YʿQB
c yiśmaḥ YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]