[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 51

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2vI = bō(ʾ) ʾil-a(y) = w NTN ha = nabī(ʾ)
a = ʾȧšr bā(ʾ) ʾil BT ŠBʿ
3a ḥunn-i =
aV ʾïlō*hīm
a = ḥasd-i = ka
b = rub[b] raḥmē = ka mḥē(h) pȧšaʿ-ay = [y]
4a harbē(h) kabbïs-i = mi[n] = ʿȧwō*n = ī
b = mi[n] = ḥaṭṭā(ʾ)t = ī ṭah[h]ïr-i =
5a pȧšaʿ-ay = [y] ʾȧnī ʾidïʿ
b = ḥaṭṭā(ʾ)t = ī nagd = ī tamīd
6a = ka = badd = ka ḥaṭā(ʾ)tī
b = ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē = ka ʿaśītī
c = maʿn tiṣdaq
cI = dubr-i = ka
d tizkǟ
dI = šupṭ-i = ka
7a hin[n] = ʿawōn ḥōlaltī
b = = ḥiṭʾ yiḥ[ḥ]ïmat = ʾimm = ī
8a hin[n] ʾȧmi[t]t ḥapaṣta = [h]a = ṭuḥ[ḥ]ōt
b = = satū*m ḥukmā tōdīʿ-i =
9a t˙ḥaṭṭïʾ-i = = ʾizōb
b = ʾiṭhar
c t˙kabbïs-i =
d = miš = šalg ʾalbīn
10a tašmīʿ-i = śaśōn = śimḥā
b tagilna(h) ʿȧṣamōt
bR dikkīta
11a hastir panē = ka mi[n] = ḥïṭaʾ-ay = [y]
b = kul[l] ʿȧwō*nō*t-ay = [y] mḥē(h)
12a lib[b] ṭahu(w)r brā(ʾ) l = ī
aV ʾïlō*hīm
b = rūḥ nakōn ḥaddiš = qȧrb = ī
13a ʾal tašlīk-i = mil = = panē = ka
b = rūḥ qudš = ka ʾal tiqqaḥ mim-min⁺ = ī
14a hašīb-a(h) l = ī śȧśōn yišʿ-i = ka
b = rūḥ nȧdībā tismu̇k-i =
15a ʾ˙lammïd-a(h) pō*šïʿīm dȧrakē = ka
b = ḥaṭṭāʾīm ʾil-ē = ka yašūbū
16a haṣṣīl-i = mid = damīm
aV ʾïlō*hīm ʾïlō*hē tȧšūʿat = ī
b t˙rannin lȧšōn = ī ṣȧdȧqat-i = ka
17aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a śȧpat-ay = [y] tiptaḥ
b = = [y] yaggīd tȧhillat-i = ka
18a lō(ʾ) tïḥpuṣ zabḥ
b = ʾittin-a(h)
c ʿōlā lō(ʾ) tirṣǟ
19a zȧbȧḥē ʾïlō*hīm rūḥ nišbarā
b lib[b] nišbar = nidkǟ
bV ʾïlō*hīm
b lō(ʾ) tibzǟ
20a hēṭīb-a(h) = rȧṣōn = ka ʾat ṢYWN
b tibnǟ ḥōmōt YRWŠLM
21a ʾaz tïḥpuṣ zȧbaḥē ṣadq ʿōlā = kalīl
b ʾaz yaʿlū ʿal mizbïḥ = ka par[r]īm
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]