[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 49

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b = bȧnē QRḤ mizmōr
2a šimʿū zō(ʾ)t
aV kul[l] ha = ʿammīm
b haʾzīnū
bV kul[l] yō*šïbē ḥald
3vV gam bȧnē ʾadam gam bȧnē ʾīš yaḥd ʿašīr = ʾibyōn
4a = [y] y˙dabbir ḥukmōt
b = hagūt libb = ī tȧbūnōt
5a ʾaṭṭǟ = mašal ʾuzn = ī
b ʾiptaḥ = kinnōr ḥīdat = ī
6a la-m⁺ah ʾīrā(ʾ) = yȧmē raʿ[ʿ]
b ʿȧwō*n ʿȧqib-ay = [y] yȧsu(w)bb-i =
7a ha = bō*ṭïḥīm ʿal ḥēl-a = m
b = = rub[b] ʿušr-a = m yithallalū
8a ʾaḥ lō(ʾ) padō(h) yipdǟ ʾīš
b lō(ʾ) yittin = ʾïlō*hīm kupr = ō
9a = yē*qar pid[dȧ]yōn napš-a = m
b = ḥadal = ʿōlam
10a = yïḥy ʿōd la = naṣḥ
b lō(ʾ) yirʾǟ ha = šaḥt
11a yirʾǟ
b ḥȧkamīm yamūtū
c yaḥd k˙sīl wa = baʿr yō(ʾ)bidū
d = ʿazȧbū = ʾȧḥirīm ḥēl-a = m
12a qȧrb-a = m bāt⁺ē = = ʿōlam
b miškȧnō*t-a = m = dō*r wa = dō*r
c qarȧʾū = šïmōt-a = m ʿȧl-ē ʾȧdamōt
13a = ʾadam = y˙qār bal yalīn
b nimšal = [h]a = bȧhimōt
bR nidmū
14a dark-a = m
b kisl la =
c = ʾaḥ⁺ȧrē = him = = him yirṣū
cJ salā
15a = [h]a = ṣō(ʾ)n
b = š˙ʾōl šattū
a mawt yirʿ-i = m
c wa = yirdū b-a = m yȧšarīm = [h]a = buqr
d = ṣīr-a = m
dI = ballōt
e š˙ʾōl miz = z˙bū*l l = ō
16a ʾak ʾïlō*hīm yipdǟ napš = ī miy = yad š˙ʾōl
b yiqqaḥ-i =
bJ salā
17a ʾal tīrā(ʾ)
b yaʿšī*r ʾīš
c yirbǟ kȧbōd bēt = ō
18a lō(ʾ) = mōt = ō yiqqaḥ ha = kul[l]
b lō(ʾ) yirid ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w kȧbōd = ō
19a napš = ō = ḥayy-a(y) = w y˙bar[r]ik
b = yōdū* = ka
c tēṭīb l-a = k
20a tabō(ʾ) ʿad dōr ʾȧbōt-a(y) = w
b ʿad niṣḥ lō(ʾ) yirʾū ʾōr
21aP ʾadam = y˙qār
a = lō(ʾ) yabīn
b nimšal = [h]a = bȧhimōt
bR nidmū
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]