[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 46

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = bȧnē QRḤ
b ʿal ʿȧlamōt šīr
2a ʾïlō*hīm la = maḥsǟ wa = ʿū*z
b ʿizrā = ṣar[r]ōt nimṣā(ʾ) m(ʾ)ōd
3a ʿal kin lō(ʾ) nīrā(ʾ)
aI1 = hamīr ʾarṣ
aI2 = = mōṭ har[r]īm = lib[b] yammīm
4a yihmū
b yïḥmu̇rū mēm-a(y) = w
c yirʿȧšū har[r]īm = gaʾwat = ō
cJ salā
5aP nahar
a pȧlag-a(y) = w y˙śammïḥū ʿīr ʾïlō*hīm
b qȧduš miškȧnē ʿilyōn
6a ʾïlō*hīm = qȧrb-a = h
b bal timmōṭ
c yïʿzu̇r-i = ha ʾïlō*hīm
cI = pnōt buqr
7a hamū gōyī*m
b māṭū mamlakōt
c natan = qōl = ō
d tamūg ʾarṣ
8a YHWH ṣȧbaʾōt ʿimm-a =
b miśgab la = ʾïlō*hē YʿQB
bJ salā
9a lïkū
b ḥzū mipʿȧlōt YHWH
bR ʾȧšr śām šammōt = [h]a = ʾarṣ
10a mašbīt milḥamōt ʿad qȧṣē(h) ha = ʾarṣ
b qašt y˙šabbir
c = qiṣṣiṣ ḥ˙nīt
d ʿȧgalōt yiśrup = [h]a = ʾiš
11a harpū
b = dïʿū
c ʾanō*kī ʾïlō*hīm
d ʾarūm = [h]a = gōyī*m
e ʾarūm = [h]a = ʾarṣ
12a YHWH ṣȧbaʾōt ʿimm-a =
b miśgab la = ʾïlō*hē YʿQB
bJ salā
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]