[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 41

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a ʾašrē maśkīl ʾil dal[l]
b = yōm raʿ[ʿ]ā y˙mallïṭ-i = hu(w) YHWH
3a YHWH yišmu̇r-i = hu(w)
b = y˙ḥayy-i = hu(w)
c y˙ʾuššar = [h]a = ʾarṣ
d = ʾal tittïn-i = hu(w) = napš ʾō*yïb-a(y) = w
4a YHWH yisʿad-an = [h]u(w) ʿal ʿarś d˙way
b kul[l] miškab = ō hapakta = ḥuly = ō
5a ʾȧnī ʾamartī
bV YHWH
b ḥunn-i =
c rpaʾ-a(h) napš = ī
d ḥaṭā(ʾ)tī l-a = k
6a ʾōyïb-ay = [y] yō(ʾ)mïrū
b raʿ[ʿ] l = ī
c matay yamūt
d = ʾabad šïm = ō
7a = ʾim bā(ʾ)
aI = rʾōt šawʾ
b y˙dabbir libb = ō
c yiqbuṣ ʾawn l = ō
d yiṣē(ʾ) = [h]a = ḥūṣ
e y˙dabbir
8a yaḥd ʿal-ay = [y] yitlaḥ[ḥ]ïšū kul[l] śō*nïʾ-ay = [y]
b ʿal-ay = [y] yïḥšu̇bū raʿ[ʿ]ā l = ī
9a dȧbar bȧliy⁺aʿl yaṣūq b = ō
b = ʾȧšr šakab
c lō(ʾ) yōsīp
cI la = qūm
10a gam ʾīš šȧlōm = ī
aR ʾȧšr baṭaḥtī b = ō
a ʾōkil laḥm = ī higdīl ʿal-ay = [y] ʿaqib
11aV = ʾattā YHWH
a ḥunn-i =
b = hȧqīm-i =
c = ʾ˙šallïm-a(h) la = him
12a = zō(ʾ)t yadaʿtī
b ḥapaṣta b = ī
c lō(ʾ) yarīʿ ʾō*yïb = ī ʿal-ay = [y]
13aP = ʾȧnī
a = tumm = ī tamakta b = ī
b wa = taṣṣīb-i = = panē = ka = ʿōlam
14a barūk YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL mi[n] = ha = ʿōlam = ʿad ha = ʿōlam
b ʾamin
c = ʾamin
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]