[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 4

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ = nȧgīnōt
b mizmōr = DWD
2aI = qurʾ = ī
a ʿni =
aV ʾïlō*hē ṣȧdq = ī
b = [h]a = ṣar[r] hirḥabta l = ī
c ḥunn-i =
d = šmaʿ tȧpillat = ī
3aV bȧnē ʾīš
a ʿad mah kȧbōd = ī = k˙lim⁺ā
b tiʾhabū-n rīq
c t˙baq[qï]šū kazab
cJ salā
4a = dïʿū
b hiplā YHWH ḥasīd l = ō
c YHWH yišmaʿ
cI = qurʾ = ī ʾil-a(y) = w
5a rigzū
b = ʾal tiḥṭaʾū
c ʾimrū = lïbab = kim ʿal miškab = kim
d = dummū
dJ salā
6a zibḥū zȧbȧḥē ṣadq
b = biṭḥū ʾil YHWH
7a rabbīm ʾō*mïrīm
b yarʾ-i = ṭōb
c nsā ʿal-ē = ʾōr panē = ka
cV YHWH
8a natatta(h) śimḥā = libb = ī mi[n] = ʿi[t]t
aR dȧgan-a = m = tīrōš-a = m rabbū
9a = šalōm yaḥd-aw ʾiškȧb-a(h)
b = ʾīšan
c ʾattā
cV YHWH
c = badad la = baṭḥ tōšīb-i =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]