[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 35

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
b rīb-a(h)
bV YHWH
b ʾat yȧrīb-ay = [y]
c lḥam ʾat lō*ḥïm-ay = [y]
2a haḥziq magin[n] = ṣinnā
b = qūm-a(h) = ʿizrat = ī
3a = hariq ḥ˙nīt = sïgō*r = qrā(ʾ)t rō*dïp-ay = [y]
b ʾmur = napš = ī
c yȧšū*ʿat-i = k ʾanī
4a yibō*šū
b = yikkalïmū m˙baq[qï]šē napš = ī
c yissō*gū ʾaḥōr
d = yïḥpȧrū ḥō*šïbē raʿ[ʿ]at = ī
5a yihyū = mō*ṣ = pȧnē rūḥ
b = malʾak YHWH dōḥǟ
6a yïhy dark-a = m ḥušk = ḥȧlaqlaq⁺ōt
b = malʾak YHWH rō*dïp-a = m
7a ḥinn-am ṭamȧnū l = ī šaḥt rȧšt-a = m
b ḥinn-am ḥapȧrū = napš = ī
8a tȧbōʾ-i = hu(w) šōʾā
aR lō(ʾ) yidïʿ
b = rȧšt = ō
bR ʾȧšr ṭaman
b tilku̇d = ō
cP = šōʾā
c yippul b-a = h
9a = napš = ī tagīl = YHWH
b taśīś = yȧšūʿat = ō
10a kul[l] ʿaṣȧmōt-ay = [y] tō(ʾ)marna(h)
bV YHWH
b ka-mō = ka
c maṣṣīl ʿanī mi[n] = ḥazaq mim-min = [h]u(w)
d = ʿanī = ʾibyōn mig = gō*zïl = ō
11a yȧqūmū-n ʿē*dē ḥamas
b ʾȧšr lō(ʾ) yadaʿtī
c yišʾalū =
12a y˙šallïmū = raʿ[ʿ]ā taḥt ṭōbā
b š˙ku(w)l = napš = ī
13aP = ʾȧnī
aI = ḥlōt-a = m
a lu̇būš = ī śaq[q]
b ʿinnētī = [h]a = ṣōm napš = ī
c = tȧpillat = ī ʿal ḥēq = ī tašūb
14a = riʿ = ʾaḥ l = ī hithallaktī
b = ʾïbl ʾim[m] qō*dir šaḥ[ḥ]ōtī
15a = = ṣalʿ = ī śamïḥū
b = niʾsapū
c niʾsȧpū ʿal-ay = [y] nikīm
d = lō(ʾ) yadaʿtī
e qarȧʿū
f = lō(ʾ) dammū
16a = ḥanïpē laʿïgē maʿōg
b ḥarō*q ʿal-ay = [y] šinnē =
17aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a ka-m⁺ah tirʾǟ
b hašīb-a(h) napš = ī miš = šō*ʾē = him
c mik = k˙pīrīm yȧḥīdat = ī
18a ʾōd = ka = qahal rab[b]
b = ʿam[m] ʿaṣūm ʾ˙hal[lï]l-ak = ka
19a ʾal yiśmȧḥū l = ī ʾō*yïb-ay = [y] šaqr
b śō*nïʾ-ay = [y] ḥinn-am yiqr˙ṣū ʿayn
20a lō(ʾ) šalōm y˙dabbirū
b = ʿal rȧgïʿē ʾarṣ dȧbȧrē mirmōt yïḥšu̇bū-n
21a wa = yarḥībū ʿal-ay = [y] = him
b ʾamȧrū
c haʾaḥ haʾaḥ
d raʾȧtā ʿēnē =
22a raʾīta(h)
aV YHWH
b ʾal tiḥraš
cV ʾȧdō*n-ay = [y]
c ʾȧl tirḥaq mim-min⁺ = ī
23a haʿīr-a(h)
b = haqīṣ-a(h) = mišpaṭ = ī
cV ʾïlō*h-ay = [y] = ʾȧdō*n-ay = [y]
c = rīb = ī
24a šupṭ-i = = ṣȧdq = ka
aV YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
b = ʾal yiśmȧḥū l = ī
25a ʾal yō(ʾ)mïrū = libb-a = m
b haʾaḥ napš-i =
c ʾal yō(ʾ)mïrū
d billaʿnū = hu(w)
26a yibō*šū
b = yïḥpȧrū yaḥd-aw śȧmiḥē raʿ[ʿ]at = ī
c yilbȧšū bušt = k˙lim⁺ā ha = magdīlīm ʿal-ay = [y]
27a yarunnū
b = yiśmȧḥū ḥȧpiṣē ṣȧdq = ī
c = yō(ʾ)mïrū tamīd
d yigdal YHWH ha = ḥapiṣ šȧlōm ʿabd = ō
28a = lȧšōn = ī tihgǟ ṣȧdq-i = ka
b kul[l] ha = yōm tȧhillat-i = ka
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]