[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 34

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD
aI = šannōt = ō ʾat ṭaʿm = ō = pȧnē ʾBYMLK
b wa = y˙gar[r]ïš-i = hu(w)
c wa = yilïk
2a ʾ˙bar[r]ïk-a(h) ʾat YHWH = kul[l] ʿi[t]t
b tamīd tȧhillat = ō = = [y]
3a = YHWH tithallil napš = ī
b yišmȧʿū ʿȧnawīm
c = yiśmaḥū
4a gaddïlū = YHWH ʾitt = ī
b = n˙rōmïm-a(h) šïm = ō yaḥd-aw
5a daraštī ʾat YHWH
b = ʿan-a =
c = mik = kul[l] mȧgūrōt-ay = [y] hiṣṣīl-a =
6a hibbīṭū ʾil-a(y) = w
b = naharū
c = pȧnē = him ʾal yiḥparū
7a ʿanī
aR qarā(ʾ)
b = YHWH šamiʿ
c = mik = kul[l] ṣar[r]ōt-a(y) = w hōšīʿ = ō
8a ḥō*nǟ malʾak YHWH sabīb = yȧriʾ-a(y) = w
b wa = y˙ḥallïṣ-i = m
9a ṭaʿmū
b = rʾū
c ṭōb YHWH
d ʾašrē ha = gabr
dR yiḥsǟ b = ō
10a yr(ʾ)ū ʾat YHWH
aV qȧduš-a(y) = w
b ʾēn maḥsu(w)r = yȧriʾ-a(y) = w
11a k˙pīrīm rāšū
b = raʿibū
c = dō*rïšē YHWH lō(ʾ) yïḥsȧrū kul[l] ṭōb
12a lïkū
aV banīm
b šimʿū l = ī
c yirʾat YHWH ʾ˙lammid = kim
13a ha = ʾīš ha = ḥapiṣ ḥayyīm
b ʾō*hib yamīm
bI = rʾōt ṭōb
14a nṣur lȧšōn = ka mi[n] = raʿ[ʿ]
b = śȧpatē = ka
bI mid = dabbir mirmā
15a sūr mi[n] = raʿ[ʿ]
b = ʿśē(h) ṭōb
c baqqiš šalōm
d = rudp-i = hu(w)
16a ʿēnē YHWH ʾil ṣaddīqīm
b = ʾuzn-a(y) = w ʾil šawʿat-a = m
17a pȧnē YHWH = ʿō*śē raʿ[ʿ]
aI = hakrīt mi[n] = ʾarṣ zikr-a = m
18a ṣaʿȧqū
b = YHWH šamiʿ
c = mik = kul[l] ṣar[r]ōt-a = m hiṣṣīl-a = m
19a qaru(w)b YHWH = nišbȧrē lib[b]
b = ʾat dakkȧʾē rūḥ yōšīʿ
20a rabbōt raʿ[ʿ]ōt ṣaddīq
b = mik = kull-a = m yaṣṣīl-an = [h]u(w) YHWH
21a šō*mir kul[l] ʿaṣȧmōt-a(y) = w
b ʾaḥ⁺a[d]t mi[n] = hinna(h) lō(ʾ) nišbarā
22a t˙mōtit rašaʿ raʿ[ʿ]ā
b = śō*nïʾē ṣaddīq yiʾšamū
23a pōdǟ YHWH napš ʿȧbad-a(y) = w
b = lō(ʾ) yiʾšȧmū kul[l] ha = ḥō*sīm b = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]