[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 32

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD maśkīl
b ʾašrē nȧśūy pašʿ kȧsūy ḥȧṭaʾā
2a ʾašrē ʾadam
aR1 lō(ʾ) yïḥšub YHWH l = ō ʿawō*n
aR2 = ʾēn = rūḥ = ō rȧm(i)y⁺ā
3a hiḥraštī
b balū ʿȧṣam-ay = [y] = šaʾȧgat = ī kul[l] ha = yōm
4a yōm-am wa = layl-a(h) tikbad ʿal-ay = [y] yad-i = ka
b nihpak lȧšad⁺ = ī = ḥarȧbō*nē qayṣ
bJ salā
5a ḥaṭṭā(ʾ)t = ī ʾōdīʿ = ka
b = ʿȧwō*n = ī lō(ʾ) kissītī
c ʾamartī
d ʾōdǟ ʿȧl-ē pȧšaʿ-ay = [y] = YHWH
e = ʾattā naśā(ʾ)ta ʿȧwō*n ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
eJ salā
6a ʿal zō(ʾ)t yitpallil kul[l] ḥasīd ʾil-ē = ka = ʿi[t]t mṣō(ʾ) raq[q] = šiṭp maym rabbīm
b ʾil-a(y) = w lō(ʾ) yaggīʿū
7a ʾattā sitr l = ī
b miṣ = ṣar[r] tiṣṣu̇r-i =
c runnē palliṭ t˙sōbïb-i =
cJ salā
8a ʾaśkīl = ka
b = ʾōr = ka = dark
bR tilik
c ʾīʿȧṣ-a(h)
d ʿal-ē = ka ʿēn = ī
9a ʾal tihyū = sūs = pard ʾēn habīn
aR = matg wa = rasn ʿȧdy = ō
aRI = blu(w)m
aRII bal qrub ʾil-ē = ka
10a rabbīm makʾōbīm = [h]a = rašaʿ
bP = ha = bōṭiḥ = YHWH
b ḥasd y˙sōbïb-an = [h]u(w)
11a śimḥū = YHWH
b = gīlū
bV ṣaddīqīm
c = harnīnū
cV kul[l] yȧšȧrē lib[b]
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]