[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 31

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ
b mizmōr = DWD
2a = ka
aV YHWH
a ḥasītī
b ʾal ʾibōš-a(h) = ʿōlam
c = ṣȧdȧqat = ka pallïṭ-i =
3a haṭṭē(h) ʾil-ay = [y] ʾuzn = ka
b mȧhir-a(h) haṣṣīl-i =
c hyē(h) l = ī = ṣūr maʿōz = bēt mȧṣūdōt
cI = hōšīʿ-i =
4a salʿ = ī = mȧṣūdat = ī ʾattā
b = = maʿn šim = ka tanḥ-i =
c = t˙nah[h]ïl-i =
5a tōṣīʾ-i = mi[n] = rašt
aR ṭamȧnū l = ī
b ʾattā maʿu(w)zz = ī
6a = yad = ka ʾapqīd rūḥ = ī
b padīta(h) ʾōt = ī
bV YHWH ʾil ʾȧmi[t]t
7a śanē(ʾ)tī ha = šō*mïrīm habȧlē šawʾ
b = ʾȧnī ʾil YHWH baṭaḥtī
8a ʾagīl-a(h)
b = ʾiśmȧḥ-a(h) = ḥasd-i = ka
c ʾȧšr raʾīta ʾat ʿuny = ī
d yadaʿta = ṣar[r]ōt napš = ī
9a = lō(ʾ) hisgarta = = yad ʾōyib
b hiʿmadta = [h]a = marḥab ragl-ay = [y]
10a ḥunn-i =
aV YHWH
b ṣar[r] l = ī
c ʿašïšā = kaʿs ʿēn = ī napš = ī = bȧṭn = ī
11a kalū = yagōn ḥayy-ay = [y]
b = šȧnōt-ay = [y] = ʾȧnaḥā
c kašal = ʿȧwō*n = ī kuḥ[ḥ] = ī
d = ʿȧṣam-ay = [y] ʿašišū
12a mik = kul[l] ṣō*rïr-ay = [y] hayītī ḥarpā
b = = šȧkin-ay = [y] m(ʾ)ōd
c = paḥd = m˙yuddaʿ-ay = [y]
d rō*ʾ-ay = [y] = [h]a = ḥūṣ nadȧdū mim-min⁺ = ī
13a niškaḥtī = mē*t mil = lib[b]
b hayītī = kïly ʾō*bid
14a šamaʿtī dibbat rabbīm
b magōr mis = sabīb
aI = hiwwasïd-a = m yaḥd ʿal-ay = [y]
cI la = qaḥt napš = ī
c zamamū
15a = ʾȧnī ʿal-ē = ka baṭaḥtī
aV YHWH
b ʾamartī
c ʾïlō*h-ay = [y] ʾattā
16a = yad = ka ʿittō*t-ay = [y]
b haṣṣīl-i = miy = yad ʾōyïb-ay = [y] = mi[n] = rō*dïp-ay = [y]
17a haʾīr-a(h) panē = ka ʿal ʿabd-i = ka
b hōšīʿ-i = = ḥasd-i = ka
18aV YHWH
a ʾal ʾibōš-a(h)
b qȧrā(ʾ)tī = ka
c yibō*šū rȧšaʿīm
d yidd[u̇m]mū = š˙ʾōl
19a ti[ʾ]ʾalamna(h) śȧpȧtē šaqr
b ha = dō*bïrōt ʿal ṣaddīq ʿataq = gaʾwā wa = būz
20a mah rab[b] ṭūb = ka
aR ʾȧšr ṣapanta = yȧriʾē = ka
b paʿalta = [h]a = ḥō*sīm b-a = k nagd bȧnē ʾadam
21a tastīr-i = m = sitr panē = ka mi[n] = rukȧsē ʾīš
b tiṣpu̇n-i = m = sukkā mi[n] = rīb lȧšō*nōt
22a barūk YHWH
b hiplī(ʾ) ḥasd = ō l = ī = ʿīr maṣōr
23a = ʾȧnī ʾamartī
aI = ḥupz = ī
b nigraztī min = nagd ʿēnē = ka
c ʾakin šamaʿta qōl taḥnūn-ay = [y]
cI = šawwïʿ = ī ʾil-ē = ka
24a ʾihbū ʾat YHWH kul[l] ḥȧsīd-a(y) = w
b ʾïmūnīm nō*ṣir YHWH
c = m˙šallim ʿal yatr ʿō*śē(h) gaʾwā
25a ḥizqū
b = yaʾmiṣ lïbab = kim
bV kul[l] ha = m˙yaḥ[ḥ]ïlīm = YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]