[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 24

[ Textanmerkungen ]

1a = DWD mizmōr
b = YHWH ha = ʾarṣ = m˙lōʾ-a = h tibil = yō*šïbē b-a = h
2a hū(ʾ) ʿal yammīm yȧsad-a = h
b = ʿal nȧharōt y˙kōnïn-i = ha
3a yïʿlǟ = har[r] YHWH
b = yaqūm = mȧqōm qudš = ō
4a nȧqī kappaym = bar[r] lïbab
b ʾȧšr lō(ʾ) naśā(ʾ) = [h]a = šawʾ napš = ī
c = lō(ʾ) nišbaʿ = mirmā
5a yiśśā(ʾ) bȧrakā mi[n] = ʾit[t] YHWH
b = ṣȧdaqā mi[n] = ʾïlō*hē yišʿ = ō
6a dōr dō*rïš-a = w
b m˙baq[qï]šē panē = ka
bV YʿQB
bJ salā
7a śȧʾū
aV šȧʿarīm
a rā(ʾ)šē = kim
b = hinnaśïʾū
bV pȧtȧḥē ʿōlam
c = yabō(ʾ) malk ha = kabōd
8a malk ha = kabōd
b YHWH ʿizzūz = gibbōr
c YHWH gibbōr milḥamā
9a śȧʾū
aV šȧʿarīm
a rā(ʾ)šē = kim
b = śȧʾū
bV pȧtȧḥē ʿōlam
c = yabō*(ʾ) malk ha = kabōd
10a hū(ʾ) malk ha = kabōd
bP YHWH ṣȧbaʾōt
b hū(ʾ) malk ha = kabōd
bJ salā
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]