[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 22

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal ʾayyalt ha = šaḥr
b mizmōr = DWD
2aV ʾil = ī ʾil = ī
a la-mah ʿȧzabta =
b raḥu(w)q mi[y] = yȧšūʿat = ī dȧbȧrē šaʾȧgat = ī
3aV ʾïlō*h-ay = [y]
a ʾiqrā(ʾ) yōm-am
b = lō(ʾ) tïʿnǟ
c = layl-a(h)
d = lō(ʾ) du(w)m(i)y⁺ā l = ī
4x = ʾattā qadu(w)š yōšib tȧhillōt YŚRʾL
5a = ka baṭȧḥū ʾȧbō*t-ē =
b baṭȧḥū
c wa = t˙pallïṭ-i =
6a ʾil-ē = ka zaʿȧqū
b = nimlaṭū
c = ka baṭȧḥū
d = lō(ʾ) bōšū
7a = ʾanō*kī tōlïʿt
b = lō(ʾ) ʾīš
c ḥarpat ʾadam
d = bȧzūy ʿam[m]
8a kul[l] rō*ʾ-ay = [y] yalʿī*gū l = ī
b yapṭīrū = śapā
c yanīʿū rō(ʾ)š
9a gul[l] ʾil YHWH
b y˙pallïṭ-i = hu(w)
c yaṣṣīl-i = hu(w)
d ḥapiṣ b = ō
10a ʾattā gō*ḥ = ī mib = baṭn
b mabṭīḥ = ī ʿal šȧdē ʾimm = ī
11a ʿal-ē = ka hušlaktī mi[n] = raḥm
b mib = baṭn ʾimm = ī ʾil = ī ʾattā
12a ʾal tirḥaq mim-min⁺ = ī
b ṣar[r]ā qȧru(w)bā
c ʾēn ʿōzir
13a sȧbabū = par[r]īm rabbīm
b ʾabbīrē BŠN kittïrū =
14x paṣū ʿal-ay = [y] = him ʾaryē(h) ṭō*rip = šō*ʾig
15a = [h]a = maym nišpaktī
b = hitpar[rï]dū kul[l] ʿaṣȧmōt-ay = [y]
c hayā libb = ī = [h]a = dōnag
d namis[s] = tōk miʿ-ay = [y]
16a yabiš = [h]a = ḥarś kuḥ[ḥ] = ī
b = lȧšōn = ī mudbaq malqōḥ-ay = [y]
c = = ʿȧpar mawt tišpu̇t-i =
17a sȧbabū = kȧlabīm
b ʿïdat mïriʿ[ʿ]īm hiqqīpū =
c = [h]a = ʾȧry yad-ay = [y] = ragl-ay = [y]
18a ʾ˙sappir kul[l] ʿaṣȧmōt-ay = [y]
b him⁺a(h) yabbīṭū
c yirʾū b = ī
19a y˙ḥallïqū bȧgad-ay = [y] la = him
b = ʿal lu̇būš = ī yappīlū gōral
20aV = ʾattā YHWH
a ʾal tirḥaq
bV ʾïyālūt = ī
b = ʿizrat = ī ḥūš-a(h)
21a haṣṣīl-a(h) mi[n] = ḥarb napš = ī
b miy = yad kalb yȧḥīdat = ī
22a hōšīʿ-i = mip = ʾaryē(h)
b = miq = qarnē r[ʾ]ēmīm ʿȧnīta =
23a ʾ˙sappïr-a(h) šim = ka = ʾȧḥ⁺-ay = [y]
b = tōk qahal ʾ˙hal[lï]l-ak = ka
24aV yȧrïʾē YHWH
a hal[lï]lū = hu(w)
bV kul[l] zarʿ YʿQB
b kabbïdū = hu(w)
c = gūrū mim-min = [h]u(w)
cV kul[l] zarʿ YŚRʾL
25a lō(ʾ) bazā
b = lō(ʾ) šiqqaṣ ʿ˙nūt ʿanī
c = lō(ʾ) histīr pan-a(y) = w mim-min = [h]u(w)
dI = = šawwïʿ = ō ʾil-a(y) = w
d šamiʿ
26a mi[n] = ʾitt = ka tȧhillat = ī = qahal rab[b]
b nȧdar-ay = [y] ʾ˙šallim nagd yȧriʾ-a(y) = w
27a yō(ʾ)kïlū ʿȧnawīm
b = yiśbaʿū
c y˙hal[lï]lū YHWH dō*rïš-a(y) = w
d yïḥy lïbab = kim la = ʿad
28a yizku̇rū
b = yȧšū*bū ʾil YHWH kul[l] ʾapȧsē ʾarṣ
c = yištaḥwū = panē = ka kul[l] mišpȧḥōt gōyī*m
29a = YHWH ha = mȧlūkā
b = mō*šil = [h]a = gōyī*m
30a ʾakȧlū
b wa = yištaḥwū kul[l] dȧšïnē ʾarṣ
c = pan-a(y) = w yikrȧʿū kul[l] yōrïdē ʿapar
d = napš = ō lō(ʾ) ḥiyyā
31a zarʿ yïʿbu̇d-an = [h]u(w)
b y˙suppar = ʾȧdō*n-ay = [y] = [h]a = dōr
32a yabō*ʾū
b = yaggīdū ṣȧdȧqat = ō = ʿam[m] nōlad
c ʿaśā
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]