[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 149

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b šīrū = YHWH šīr ḥadaš
c tȧhillat = ō = qȧhal ḥȧsīdīm
2a yiśmaḥ YŚRʾL = ʿō*ś-a(y) = w
b bȧnē ṢYWN yagīlū = malk-a = m
3a y˙hal[lï]lū šïm = ō = maḥōl
b = tup[p] = kinnōr y˙zammïrū l = ō
4a rōṣǟ YHWH = ʿamm = ō
b y˙paʾ[ʾ]ir ʿȧnawīm = yȧšūʿā
5a yïʿlu̇zū ḥȧsīdīm = kabōd
b y˙rannïnū ʿal miškȧbōt-a = m
6v rōmȧmōt ʾil = gȧrōn-a = m = ḥarb pīpī*y⁺ōt = yad-a = m
7vI1 = ʿśōt nȧqamā = [h]a = gōyī*m
vI2 tōkiḥō*t bal ʾummīm
8vI1 = ʾsur malȧkē = him = ziqqīm
vI2 = nikbȧdē = him = kabȧlē barzil[l]
9vI = ʿśōt ba = him mišpaṭ katūb
a hadar hū(ʾ) = kul[l] ḥȧsīd-a(y) = w
b hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]