[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 148

[ Textanmerkungen ]

1a hal[lï]lū YH
b hal[lï]lū ʾat YHWH min ha = šamaym
c hal[lï]lū = hu(w) = [h]a = mȧrōmīm
2a hal[lï]lū = hu(w)
aV kul[l] malʾak-a(y) = w
b hal[lï]lū = hu(w)
bV kul[l] ṣȧbaʾ-a = w
3a hal[lï]lū = hu(w)
aV šamš = yariḥ
b hal[lï]lū = hu(w)
bV kul[l] kōkȧbē ʾōr
4a hal[lï]lū = hu(w)
aV1 šȧmē ha = šamaym
aV2 = ha = maym
aV2R ʾȧšr mi[n] = ʿal ha = šamaym
5a y˙hal[lï]lū ʾat šim YHWH
b hū(ʾ) ṣiwwā
c = nibraʾū
6a wa = yaʿmīd-i = m la = ʿad = ʿōlam
b ḥuq[q] natan
c = lō(ʾ) yïʿbu(w)r
7a hal[lï]lū ʾat YHWH min ha = ʾarṣ
aV tannīnīm = kul[l] tïhō*mōt
8vV1 ʾiš = barad
vV2 šalg = qīṭōr
vV3 rūḥ sȧʿarā ʿō*śā dȧbar = ō
9vV1 ha = har[r]īm = kul[l] gïbaʿōt
vV2 ʿiṣ pïry = kul[l] ʾȧrazīm
10vV1 ha = ḥayyā = kul[l] bȧhimā
vV2 ramś = ṣippu(w)r kanap
11vV1 malȧkē ʾarṣ = kul[l] lu̇ʾum⁺īm
vV2 śar[r]īm = kul[l] šō*pïṭē ʾarṣ
12vV1 baḥ[ḥ]ūrīm = gam bȧtūlōt
vV2 zȧqinīm ʿim[m] nȧʿarīm
13a y˙hal[lï]lū ʾat šim YHWH
b niśgab šïm = ō = badd = ō
c hōd = ō ʿal ʾarṣ = šamaym
14a wa = yarim qarn = ʿamm = ō
b tȧhillā = kul[l] ḥȧsīd-a(y) = w = bȧnē YŚRʾL ʿam[m] qȧrub = ō
c hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]