[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 119

[ Textanmerkungen ]

1a ʾašrē tȧmīmē dark
b ha = hō*lïkīm = tōrat YHWH
2a ʾašrē nō*ṣïrē ʿē*dō*t-a(y) = w
b = kul[l] lib[b] yidru̇šū = hu(w)
3a ʾap lō(ʾ) paʿȧlū ʿawlā
b = dȧrak-a(y) = w halakū
4a ʾattā ṣiwwīta(h) piqqū*dē = ka
aI = šmur m(ʾ)ōd
5a ʾaḥȧlay yikkō*nū dȧrak-ay = [y]
aI = šmur ḥuqqē = ka
6a ʾaz lō(ʾ) ʾibōš
aI = habbīṭ = ī ʾil kul[l] miṣwō*t-ē = ka
7a ʾōd = ka = yušr libab
aI = lumd = ī mišpȧṭē ṣȧdq-i = ka
8a ʾat ḥuqqē = ka ʾišmur
b ʾal tïʿzu̇b-i = ʿad m(ʾ)ōd
9a ba-m⁺ah y˙zakkǟ naʿr ʾat ʾurḥ = ō
aI = šmur = dȧbar-i = ka
10a = kul[l] libb = ī dȧraštī = ka
b ʾal tašg-i = mim = miṣwō*t-ē = ka
11a = libb = ī ṣapantī ʾimrat-i = ka
b = maʿn lō(ʾ) ʾiḥṭā(ʾ) l-a = k
12a barūk ʾattā
aV YHWH
b lammïd-i = ḥuqqē = ka
13x = śȧpat-ay = [y] sippartī kul[l] mišpȧṭē = ka
14x = dark ʿē*dwō*t-ē = ka śaśtī = ʿal kul[l] hōn
15a = piqqū*dē = ka ʾaśīḥ-a(h)
b = ʾabbīṭ-a(h) ʾurȧḥō*t-ē = ka
16a = ḥuqqō*t-ē = ka ʾištaʿšïʿ
b lō(ʾ) ʾiškaḥ dȧbar-i = ka
17a gmul ʿal ʿabd = ka
b ʾiḥyǟ
c = ʾišmu̇r-a(h) dȧbar-i = ka
18a gal[l] ʿēn-ay = [y]
b = ʾabbīṭ-a(h) niplaʾōt mit = tōrat-i = ka
19a gē*r ʾanō*kī = [h]a = ʾarṣ
b ʾal tastir mim-min⁺ = ī miṣwō*t-ē = ka
20x gar˙sā napš = ī = taʾbā ʾil mišpaṭē = ka = kul[l] ʿi[t]t
21a gaʿarta zē*dīm
b ʾȧrūrīm ha = šō*gīm mim = miṣwō*t-ē = ka
22a gal[l] mi[n] = ʿal-ay = [y] ḥarpā wa = būz
b ʿē*dō*t-ē = ka naṣartī
23a gam yašȧbū śar[r]īm
b b = ī nidbarū
c ʿabd = ka yaśīḥ = ḥuqqē = ka
24a gam ʿē*dō*t-ē = ka šaʿšū*ʿ-ay = [y]
b ʾanȧšē ʿïṣat = ī
25a dabïqā = [h]a = ʿapar napš = ī
b ḥayy-i = = dȧbar-i = ka
26a dȧrak-ay = [y] sippartī
b wa = tïʿn-i =
c lammïd-i = ḥuqqē = ka
27a dark piqqūdē = ka hȧbīn-i =
b = ʾaśīḥ-a(h) = niplȧʾōt-ē = ka
28a dal˙pā napš = ī mit = tūgā
b qayyïm-i = = dȧbar-i = ka
29a dark šaqr hasir mim-min⁺ = ī
b = tōrat = ka ḥunn-i =
30a dark ʾïmūnā baḥartī
b mišpaṭē = ka šiwwītī
31a dabaqtī = ʿē*dwō*t-ē = ka
aV YHWH
b ʾal tȧbīš-i =
32a dark miṣwō*t-ē = ka ʾarūṣ
b tarḥīb libb = ī
33a hōr-i =
aV YHWH
a dark ḥuqqē = ka
b = ʾiṣṣu̇r-an = [h]a(h) ʿiqb
34a hȧbīn-i =
b = ʾiṣṣu̇r-a(h) tōrat-i = ka
c = ʾišmu̇r-an = [h]a(h) = kul[l] lib[b]
35a hadrīk-i = = nȧtīb miṣwō*t-ē = ka
b b = ō ḥapaṣtī
36a ha[ṭ]ṭ libb = ī ʾil ʿē*dwō*t-ē = ka
b = ʾal ʾil baṣʿ
37a haʿbir ʿēn-ay = [y]
aI mi[n] = rʾōt šawʾ
b = dȧrakē* = ka ḥayy-i =
38a haqim = ʿabd = ka ʾimrat-i = ka
aR ʾȧšr = yirʾat-i = ka
39a haʿbir ḥarpat = ī
aR ʾȧšr yagurtī
b mišpaṭē = ka ṭōbīm
40a hinni(h) taʾabtī = piqqū*dē = ka
b = ṣȧdȧqat = ka ḥayy-i =
41a = yȧbō*ʾū* = ḥȧsadē* = ka
aV YHWH
b tȧšūʿat = ka = ʾimrat-i = ka
42a = ʾiʿnǟ ḥō*rïp = ī dabar
b baṭaḥtī = dȧbar-i = ka
43a = ʾal taṣṣil mip = = [y] dȧbar ʾȧmi[t]t ʿad m(ʾ)ōd
b = mišpaṭ-i = ka yiḥ[ḥ]altī
44x = ʾišmu̇r-a(h) tōrat = ka tamīd = ʿōlam wa = ʿad
45a = ʾithallïk-a(h) = [h]a = rȧḥabā
b piqqū*dē = ka daraštī
46a = ʾ˙dabbïr-a(h) = ʿē*dō*t-ē = ka nagd mȧlakīm
b = lō(ʾ) ʾibōš
47a = ʾištaʿšïʿ = miṣwō*t-ē = ka
b ʾȧšr ʾahabtī
48a = ʾiśśā(ʾ) kapp-ay = [y] ʾil miṣwō*t-ē = ka
aR ʾȧšr ʾahabtī
b = ʾaśīḥ-a(h) = ḥuqqē = ka
49a zkur dabar = ʿabd-i = ka
b ʿal ʾȧšr yiḥ[ḥ]alta =
50a zō(ʾ)t naḥ[ḥ]āmat = ī = ʿuny = ī
b ʾimrat = ka ḥiyyat =
51a zē*dīm hïlīṣū* = ʿad m(ʾ)ōd
b mit = tōrat = ka lō(ʾ) naṭītī
52a zakartī mišpaṭē = ka mi[n] = ʿōlam
aV YHWH
b wa = ʾitnaḥ[ḥ]am
53x zalʿapā ʾȧḥazat = mi[n] = rȧšaʿīm ʿō*zïbē tōrat-i = ka
54x zȧmī*rōt hayū l = ī ḥuqqē = ka = bēt mȧgūr-ay = [y]
55a zakartī = [h]a = laylā šim = ka
aV YHWH
b wa = ʾišmu̇r-a(h) tōrat-i = ka
56a zō(ʾ)t hayȧtā l = ī
b piqqū*dē = ka naṣartī
57a ḥilq = ī YHWH
b ʾamartī
bI = šmur dȧbarē = ka
58a ḥillītī panē = ka = kul[l] lib[b]
b ḥunn-i = = ʾimrat-i = ka
59a ḥiššabtī dȧrak-ay = [y]
b wa = ʾašīb-a(h) ragl-ay = [y] ʾil ʿē*dō*t-ē = ka
60a ḥaštī
b = lō(ʾ) hitmahmahtī
bI = šmur miṣwō*t-ē = ka
61a ḥabȧlē rȧšaʿīm ʿiwwïdū* =
b tōrat = ka lō(ʾ) šakaḥtī
62a ḥ˙ṣōt laylā ʾaqūm
aI = hōdōt l-a = k ʿal mišpȧṭē ṣȧdq-i = ka
63a ḥabir ʾanī = kul[l]
aR ʾȧšr yȧriʾū = ka
a = = šō*mïrē piqqūdē = ka
64a ḥasd = ka
aV YHWH
a malïʾā ha = ʾarṣ
b ḥuqqē = ka lammïd-i =
65a ṭōb ʿaśīta ʿim[m] ʿabd = ka
aV YHWH
a = dȧbar-i = ka
66a ṭūb ṭaʿm wa = dïʿt lammïd-i =
b = miṣwō*t-ē = ka hiʾmantī
67a ṭarm ʾiʿnǟ
b ʾȧnī šō*gig
c = ʿïtt-a(h) ʾimrat = ka šamartī
68a ṭōb ʾattā
b = mē*ṭīb
c lammïd-i = ḥuqqē = ka
69a ṭap˙lū ʿal-ay = [y] šaqr zē*dīm
b ʾȧnī = kul[l] lib[b] ʾïṣṣur piqqūdē = ka
70a ṭapaš = [h]a = ḥilb libb-a = m
b ʾȧnī tōrat = ka šiʿšaʿtī
71a ṭōb l = ī
b ʿunnētī
c = maʿn ʾilmad ḥuqqē = ka
72x ṭōb l = ī tōrat = ka mi[n] = ʾalȧpē zahab wa = kasp
73a yadē = ka ʿaśū =
b wa = y˙kōnïnū =
c hȧbīn-i =
d = ʾilmȧd-a(h) miṣwō*t-ē = ka
74a yȧriʾē = ka yirʾū =
b = yiśmȧḥū
c = dȧbar = ka yiḥ[ḥ]altī
75a yadaʿtī
aV YHWH
b ṣadq mišpaṭē = ka
c = ʾïmūnā ʿinnīta =
76a yïhy nā(ʾ) ḥasd = ka
aI = naḥ[ḥ]ïm-i =
a = ʾimrat = ka = ʿabd = ka
77a yȧbō*ʾū = raḥmē = ka
b = ʾiḥyǟ
c tōrat = ka šaʿšū*ʿ-ay = [y]
78a yibō*šū zē*dīm
b šaqr ʿiwwïtū =
c ʾȧnī ʾaśīḥ = piqqūdē = ka
79a yašūbū l = ī yȧriʾē = ka
b = yidïʿū ʿē*dō*t-ē = ka
80a yïhy libb = ī tamīm = ḥuqqē = ka
b = maʿn lō(ʾ) ʾibōš
81a kalȧtā = tȧšūʿat = ka napš = ī
b = dȧbar = ka yiḥ[ḥ]altī
82a kalū ʿēn-ay = [y] = ʾimrat-i = ka
aI = (ʾ)mur
b matay t˙naḥ[ḥ]ïm-i =
83a hayītī = nō(ʾ)d = qīṭōr
b ḥuqqē = ka lō(ʾ) šakaḥtī
84a ka-m⁺ah yȧmē ʿabd-i = ka
b matay tïʿśǟ = rō*dïp-ay = [y] mišpaṭ
85a karū l = ī zē*dīm šīḥōt
aR ʾȧšr lō(ʾ) = tōrat-i = ka
86a kul[l] miṣwō*t-ē = ka ʾïmūnā
b šaqr rȧdapū =
c ʿuzr-i =
87a = mʿaṭ killū = = [h]a = ʾarṣ
b = ʾȧnī lō(ʾ) ʿazabtī piqqū*(w)dē = ka
88a = ḥasd = ka ḥayy-i =
b = ʾišmu̇r-a(h) ʿē*dūt = ka
89a = ʿōlam
aV YHWH
a dȧbar = ka
b niṣṣab = [h]a = šamaym
90a = dō*r wa = dō*r ʾïmūnat-i = ka
b kōnanta ʾarṣ
c wa = tïʿmud
91a = mišpaṭē = ka ʿamȧdū ha = yōm
b ha = kul[l] ʿȧbadē = ka
92a lūlē[ʾ] tōrat = ka šaʿšū*ʿ-ay = [y]
b ʾaz ʾabadtī = ʿuny = ī
93a = ʿōlam lō(ʾ) ʾiškaḥ piqqūdē = ka
b b-a = m ḥiyyīta =
94a = ka ʾȧnī
b hōšīʿ-i =
c piqqūdē = ka daraštī
95a l = ī qiwwū rȧšaʿīm
aI = ʾabbïd-i =
b ʿē*dō*t-ē = ka ʾitbōnan
96a = kul[l] tiklā raʾītī qiṣ[ṣ]
b rȧḥabā miṣwat = ka m(ʾ)ōd
97a mah ʾahabtī tōrat-i = ka
b kul[l] ha = yōm hī(ʾ) śīḥat = ī
98a mi[n] = ʾō*yïb-ay = [y] t˙ḥakkïm-i = miṣwō*t-ē = ka
b = ʿōlam hī(ʾ) l = ī
99a mik = kul[l] m˙lammïd-ay = [y] hiśkaltī
b ʿē*dwō*t-ē = ka śīḥā l = ī
100a miz = zȧqinīm ʾitbōnan
b piqqūdē = ka naṣartī
101a mik = kul[l] ʾurḥ raʿ[ʿ] kalī*(ʾ)tī ragl-ay = [y]
b = maʿn ʾišmur dȧbar-i = ka
102a mim = mišpaṭē = ka lō(ʾ) sartī
b ʾattā hōrē*ta =
103a mah nimlȧṣū = ḥikk = ī ʾimrat-i = ka
b mid = dïbš = = [y]
104a mip = piqqūdē = ka ʾitbōnan
b ʿal kin śanē(ʾ)tī kul[l] ʾurḥ šaqr
105a nē*r = ragl = ī dȧbar-i = ka
b = ʾōr = nȧtībat = ī
106a nišbaʿtī
b wa = ʾ˙qayyim-a(h)
bI = šmur mišpȧṭē ṣȧdq-i = ka
107a nïʿnētī ʿad m(ʾ)ōd
bV YHWH
b ḥayy-i = = dȧbar-i = ka
108a nȧdȧbōt = [y] rṣē(h) nā(ʾ)
aV YHWH
b = mišpaṭē = ka lammïd-i =
109a napš = ī = kapp = ī tamīd
b = tōrat = ka lō(ʾ) šakaḥtī
110a natȧnū rȧšaʿīm paḥ[ḥ] l = ī
b = mip = piqqūdē = ka lō(ʾ) taʿītī
111a naḥaltī ʿē*dwō*t-ē = ka = ʿōlam
b śȧśōn libb = ī him⁺a(h)
112a naṭītī libb = ī
aI = ʿśōt ḥuqqē = ka = ʿōlam ʿiqb
113a siʿ[ʿ]ïpīm śanē(ʾ)tī
b = tōrat = ka ʾahabtī
114a sitr = ī = maginn = ī ʾattā
b = dȧbar = ka yiḥ[ḥ]altī
115a sūrū mim-min⁺ = ī
aV mïriʿ[ʿ]īm
b = ʾiṣṣu̇r-a(h) miṣwō*t ʾïlō*h-ay = [y]
116a sumk-i = = ʾimrat = ka
b = ʾiḥyǟ
c = ʾal tȧbīš-i = miś = śibr = ī
117a sʿad-i =
b = ʾiwwašiʿ-a(h)
c = ʾišʿ-a(h) = ḥuqqē = ka tamīd
118a salīta kul[l] šōgīm mi[n] = ḥuqqē = ka
b šaqr tarmīt-a = m
119a sī*gīm hišbatta kul[l] rȧšȧʿē ʾarṣ
b la-kin ʾahabtī ʿē*dō*t-ē = ka
120a samar mip = paḥd = ka bȧśar = ī
b = mim = mišpaṭē = ka yarē(ʾ)tī
121a ʿaśītī mišpaṭ wa = ṣadq
b bal tan⁺īḥ-i = = ʿō*šïq-ay = [y]
122a ʿrub ʿabd = ka = ṭōb
b ʾal yïʿšu̇qū* = zē*dīm
123x ʿēn-ay = [y] kalū = yȧšūʿat-i = ka = = ʾimrat ṣȧdq-i = ka
124a ʿśē(h) ʿim[m] ʿabd = ka = ḥasd-i = ka
b = ḥuqqē = ka lammïd-i =
125a ʿabd = ka ʾanī
b hȧbīn-i =
c = ʾidïʿ-a(h) ʿē*dō*t-ē = ka
126a ʿi[t]t
aI = ʿśōt
aV = YHWH
b hipir[r]ū tōrat-i = ka
127x ʿal kin ʾahabtī miṣwō*t-ē = ka miz = zahab = mip = paz[z]
128a ʿal kin kul[l] piqqūdē kul[l] yiššartī
b kul[l] ʾurḥ šaqr śanē(ʾ)tī
129a pȧlaʾōt ʿē*dwō*t-ē = ka
b ʿal kin nȧṣarat-a = m napš = ī
130a pitḥ dȧbarē = ka yaʾīr
b mibīn pȧtayīm
131a = [y] paʿartī
b wa = ʾišʾap-a(h)
c = miṣwō*t-ē = ka yaʾabtī
132a pnē(h) ʾil-ay = [y]
b = ḥunn-i = = mišpaṭ = ʾō*hïbē šïm-i = ka
133a pȧʿam-ay = [y] hakin = ʾimrat-i = ka
b = ʾal tašliṭ b = ī kul[l] ʾawn
134a pdi = mi[n] = ʿušq ʾadam
b = ʾišmu̇r-a(h) piqqūdē = ka
135a panē = ka haʾir = ʿabd-i = ka
b = lammïd-i = ʾat ḥuqqē = ka
136a palȧgē maym yarȧdū ʿēn-ay = [y]
b ʿal lō(ʾ) šamȧrū tōrat-i = ka
137a ṣaddīq ʾattā
aV YHWH
b = yašar mišpaṭē = ka
138a ṣiwwīta ṣadq ʿē*dō*t-ē = ka
b = ʾïmūnā m(ʾ)ōd
139a ṣimmïtat = qinʾat = ī
b šakȧḥū dȧbarē = ka ṣar[r]-ay = [y]
140a ṣȧrūpā ʾimrat = ka m(ʾ)ōd
b = ʿabd = ka ʾȧhib-a = h
141a ṣaʿīr ʾanō*kī
b = nibzǟ
c piqqū*dē = ka lō(ʾ) šakaḥtī
142a ṣȧdȧqat = ka ṣadq = ʿōlam
b = tōrat = ka ʾȧmi[t]t
143a ṣar[r] = maṣōq mȧṣaʾū =
b miṣwō*t-ē = ka šaʿšū*ʿ-ay = [y]
144a ṣadq ʿē*dwō*t-ē = ka = ʿōlam
b hȧbīn-i =
c = ʾiḥyǟ
145a qarā(ʾ)tī = kul[l] lib[b]
b ʿni =
bV YHWH
c ḥuqqē = ka ʾiṣṣur-a(h)
146a qȧrā(ʾ)tī = ka
b hōšīʿ-i =
c = ʾišmu̇r-a(h) ʿē*dō*t-ē = ka
147a qiddamtī = [h]a = našp
b wa = ʾ˙šawwiʿ-a(h)
c = dȧbarē = ka yiḥ[ḥ]altī
148a qiddïmū ʿēn-ay = [y] ʾašmū*rōt
aI la = śīḥ = ʾimrat-i = ka
149a qōl = ī šimʿ-a(h) = ḥasd-i = ka
aV YHWH
b = mišpaṭ-i = ka ḥayy-i =
150a qarïbū rō*dïpē zimmā
b mit = tōrat = ka raḥaqū
151a qaru(w)b ʾattā
aV YHWH
b = kul[l] miṣwō*t-ē = ka ʾȧmi[t]t
152a qadm yadaʿtī mi[n] = ʿē*dō*t-ē = ka
b = ʿōlam yȧsadta = m
153a rʾē(h) ʿuny = ī
b = ḥallïṣ-i =
c tōrat = ka lō(ʾ) šakaḥtī
154a rīb-a(h) rīb = ī
b = gʾal-i =
c = ʾimrat = ka ḥayy-i =
155a raḥu(w)q mi[n] = rȧšaʿīm yȧšūʿā
b ḥuqqē = ka lō(ʾ) darašū
156a raḥmē = ka rabbīm
aV YHWH
b = mišpaṭē = ka ḥayy-i =
157a rabbīm rō*dïp-ay = [y] = ṣar[r]-ay = [y]
b mi[n] = ʿē*dwō*t-ē = ka lō(ʾ) naṭītī
158a raʾītī bō*gïdīm
b wa = ʾitqōṭaṭ-a(h)
c ʾȧšr ʾimrat = ka lō(ʾ) šamarū
159a rʾē(h)
b piqqūdē = ka ʾahabtī
cV YHWH
c = ḥasd = ka ḥayy-i =
160a rō(ʾ)š dȧbar = ka ʾȧmi[t]t
b = = ʿōlam kul[l] mišpaṭ ṣȧdq-i = ka
161a śar[r]īm rȧdapū = ḥinn-am
b = mid = dȧbarē = ka paḥad libb = ī
162x śāś ʾanō*kī ʿal ʾimrat-i = ka = mōṣē(ʾ) šalal rab[b]
163a šaqr śanē(ʾ)tī
b = ʾ˙taʿ[ʿ]ib-a(h)
c tōrat = ka ʾahabtī
164x šabʿ = [h]a = yōm hillaltī = ka ʿal mišpȧṭē ṣȧdq-i = ka
165a šalōm rab[b] = ʾō*hïbē tōrat-i = ka
b = ʾēn la = mikšōl
166a śibbartī = yȧšūʿat = ka
aV YHWH
b = miṣwō*t-ē = ka ʿaśītī
167a šamȧrā napš = ī ʿē*dō*t-ē = ka
b wa = ʾō[ʾ]hïb-i = m m(ʾ)ōd
168a šamartī piqqūdē = ka = ʿē*dō*t-ē = ka
b kul[l] dȧrak-ay = [y] nagd-i = ka
169a tiqrab rinnat = ī = panē = ka
aV YHWH
b = dȧbar = ka hȧbīn-i =
170a tabō(ʾ) tȧḥinnat = ī = panē = ka
b = ʾimrat = ka haṣṣīl-i =
171a tabbaʿna(h) śȧpat-ay = [y] tȧhillā
b t˙lammïd-i = ḥuqqē = ka
172a tïʿn lȧšōn = ī ʾimrat-i = ka
b kul[l] miṣwō*t-ē = ka ṣadq
173a tïhy yad = ka
aI = ʿuzr-i =
b piqqūdē = ka baḥartī
174a taʾabtī = yȧšūʿat = ka
aV YHWH
b = tōrat = ka šaʿšū*ʿ-ay = [y]
175a tïḥy napš = ī
b = t˙hal[lï]l-ak = ka
c = mišpaṭ-i = ka yïʿzu̇rū* =
176a taʿītī = śǟ ʾō*bid
b baqqiš ʿabd-i = ka
c miṣwō*t-ē = ka lō(ʾ) šakaḥtī
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]