[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 116

[ Textanmerkungen ]

1a ʾahabtī
b yišmaʿ YHWH ʾat qōl = ī taḥnūn-ay = [y]
2a hiṭṭā ʾuzn = ō l = ī = = yam-ay = [y]
aR ʾiqrā(ʾ)
3a ʾȧpapū = ḥabȧlē mawt
b = mïṣar[r]ē š˙ʾōl mȧṣaʾū =
c ṣar[r]ā = yagōn ʾimṣā(ʾ)
4a = = šim YHWH ʾiqrā(ʾ)
bJ ʾān⁺a(h)
bV YHWH
b mallïṭ-a(h) napš = ī
5a ḥannūn YHWH
b = ṣaddīq
c = ʾïlō*hē = m˙raḥ[ḥ]im
6a šō*mir pȧta(ʾ)yī*m YHWH
b dallōtī
c = l = ī y˙hōšīʿ
7a šūbī
aV napš = ī
a = mȧnūḥ-ay =
b YHWH gamal ʿal-ay =
8a ḥillaṣta napš = ī mim = mawt
b ʾat ʿēn = ī min dimʿā
c ʾat ragl = ī mid = daḥy
9x ʾithallik = pȧnē YHWH = ʾarȧṣōt ha = ḥayyīm
10a hiʾmantī
b ʾ˙dabbir
c ʾȧnī ʿanītī m(ʾ)ōd
11a ʾȧnī ʾamartī
aI = ḥupz = ī
b kul[l] ha = ʾadam kō*zib
12x mah ʾašīb = YHWH kul[l] tagmūl-ō = hi(y) ʿal-ay = [y]
13a kōs yȧšūʿōt ʾiśśā(ʾ)
b = = šim YHWH ʾiqrā(ʾ)
14x nïdar-ay = [y] = YHWH ʾ˙šallim nagd-a-h nā(ʾ) = kul[l] ʿamm = ō
15x yaqar = ʿēnē YHWH ha = mawt-a(h) = ḥȧsīd-a(y) = w
16aJ ʾān⁺a(h)
aV YHWH
a ʾȧnī ʿabd-i = ka
b ʾȧnī ʿabd = ka bin ʾȧmat-i = ka
c pittaḥta = mō[ʾ]sir-ay = [y]
17a = ka ʾizbaḥ zabḥ tōdā
b = = šim YHWH ʾiqrā(ʾ)
18x nïdar-ay = [y] = YHWH ʾ˙šallim nagd-a-h nā(ʾ) = kul[l] ʿamm = ō
19v = ḥaṣïrōt bēt YHWH = tōk-i =
vV YRWŠLM
a hal[lï]lū YH
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]