[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 7

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy = yōm kallōt MŠH
aI = haqīm ʾat ha = miškan
b wa = yimšaḥ ʾō*t = ō
c wa = y˙qaddiš ʾō*t = ō = ʾat kul[l] kil-a(y) = w = ʾat ha = mizbiḥ = ʾat kul[l] kil-a(y) = w
d wa = yimšaḥ-i = m
e wa = y˙qaddiš ʾō*t-a = m
2a wa = yaqrībū nȧśīʾē YŚRʾL rā(ʾ)šē bēt ʾȧbō*t-a = m
b him nȧśīʾē ha = maṭṭō*t
c him ha = ʿō*mïdīm ʿal ha = pȧqū*dīm
3a wa = yabīʾū ʾat qurbān-a = m = pȧnē YHWH ši[š]š ʿȧgȧlō*t ṣab[b] = šïnē ʿaśar baqar ʿȧgalā ʿal šïnē ha = nȧśī*ʾīm = šōr = ʾȧḥ⁺ad
b wa = yaqrībū ʾōt-a = m = pȧnē ha = miškan
4a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
5a qaḥ mi[n] = ʾitt-a = m
b = hayū
bI = ʿbud ʾat ʿïbō*dat ʾuhl mōʿid
c = natatta(h) ʾōt-a = m ʾil ha = LW-ī*y⁺ī*m ʾīš = ʿïbō*dat = ō
6a wa = yiqqaḥ MŠH ʾat ha = ʿȧgalō*t = ʾat ha = baqar
b wa = yittin ʾōt-a = m ʾil ha = LW-ī*y⁺ī*m
7x ʾȧt šïttē ha = ʿȧgalō*t = ʾȧt ʾarbaʿt ha = baqar natan = bȧnē GRŠWN = ʿïbō*dat-a = m
8x = ʾȧt ʾarbaʿ ha = ʿȧgalō*t = ʾȧt šȧmō*nat ha = baqar natan = bȧnē MRRY = ʿïbō*dat-a = m = yad ʾYTMR bin ʾHRN ha = kō*hin
9a = = bȧnē QHT lō(ʾ) natan
b ʿïbō*dat ha = qudš ʿȧl-ē* = him
c = [h]a = katip yiśśaʾū
10a wa = yaqrībū ha = nȧśī*ʾīm ʾȧt ḥu̇nukkat ha = mizbiḥ = yōm himmašïḥ ʾō*t = ō
b wa = yaqrībū ha = nȧśīʾī*m ʾat qurbān-a = m = pȧnē ha = mizbiḥ
11a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b naśī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad = [h]a = yōm naśī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad = [h]a = yōm yaqrībū ʾat qurbān-a = m = ḥu̇nukkat ha = mizbiḥ
12x wa = yïhy ha = maqrīb = [h]a = yōm ha = rī(ʾ)šōn ʾat qurbān = ō NḤŠWN bin ʿMYNDB = maṭṭē(h) YHWDH
13a = qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
14v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
15v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
16v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
17v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattūdīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān NḤŠWN bin ʿMYNDB
18x = [h]a = yōm ha = šinī hiqrīb NTNʾL bin ṢWʿR nȧśī(ʾ) YŚŚKR
19a hiqrī*b ʾat qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
20v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
21v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
22v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
23v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattūdīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān NTNʾL bin ṢWʿR
24x = [h]a = yōm ha = šȧlīšī naśī(ʾ) = bȧnē ZBWLN ʾLYʾB bin ḤLN
25a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
26v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
27v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
28v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
29v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾLYʾB bin ḤLN
30x = [h]a = yōm ha = rȧbīʿī naśī(ʾ) = bȧnē RʾWBN ʾLYṢWR bin ŠDYʾWR
31a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
32v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
33v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
34v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
35v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾLYṢWR bin ŠDYʾWR
36x = [h]a = yōm ha = ḥȧmīšī naśī(ʾ) = bȧnē ŠMʿWN ŠLMYʾL bin ṢWRYŠDY
37a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
38v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
39v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
40v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
41v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ŠLMYʾL bin ṢWRYŠDY
42x = [h]a = yōm ha = šiššī naśī(ʾ) = bȧnē GD ʾLYSP bin DʿWʾL
43a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
44v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
45v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
46v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
47v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾLYSP bin DʿWʾL
48x = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī naśī(ʾ) = bȧnē ʾPRYM ʾLYŠMʿ bin ʿMYHWD
49a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
50v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
51v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
52v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
53v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾLYŠMʿ bin ʿMYHWD
54x = [h]a = yōm ha = šȧmīnī naśī(ʾ) = bȧnē MNŠH GMLYʾL bin PDH ṢWR
55a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
56v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
57v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
58v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
59v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān GMLYʾL bin PDHṢWR
60x = [h]a = yōm ha = tȧšīʿī naśī(ʾ) = bȧnē BNYMN ʾBYDN bin GDʿNY
61a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
62v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
63v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
64v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
65v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾBYDN bin GDʿNY
66x = [h]a = yōm ha = ʿȧśīrī naśī(ʾ) = bȧnē DN ʾḤYʿZR bin ʿMYŠDY
67a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
68v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
69v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
70v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
71v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾḤYʿZR bin ʿMYŠDY
72x = yōm ʿaštē ʿaśar yōm naśī(ʾ) = bȧnē ʾŠR PGʿYʾL bin ʿKRN
73a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
74v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
75v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
76v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
77v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān PGʿYʾL bin ʿKRN
78x = yōm šïnēm ʿaśar yōm naśī(ʾ) = bȧnē NPTLY ʾḤYRʿ bin ʿYNN
79a qurbān = ō qaʿȧrat kasp ʾaḥ⁺a[d]t
aR šȧlō*šīm = miʾā mišqal-a = h
a mizraq ʾȧḥ⁺ad kasp šȧbʿīm šaql = šaql ha = qudš
b šïnē = him mȧliʾīm sult bȧlūlā = [h]a = šamn = minḥā
80v kap[p] ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśarā zahab mȧliʾā qu̇ṭurt
81v par[r] ʾȧḥ⁺ad bin baqar ʾayl ʾȧḥ⁺ad kabś ʾȧḥ⁺ad bin šȧnat = ō = ʿō*lā
82v śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā(ʾ)t
83v = = zabḥ ha = šȧlamīm baqar šïnaym ʾēlī*m ḥȧmiš⁺ā ʿattū*dīm ḥȧmiš⁺ā kȧbaśīm bȧnē šanā ḥȧmiš⁺ā
a qurbān ʾḤYRʿ bin ʿYNN
84a zō(ʾ)t ḥu̇nukkat ha = mizbiḥ = yōm himmašïḥ ʾō*t = ō mi[n] = ʾit[t] nȧśīʾē YŚRʾL
b qaʿȧrō*t kasp šïttēm ʿȧśrē(h)
c mizrȧqē kasp šïnēm ʿaśar
d kappōt zahab šïttēm ʿȧśrē(h)
85a šȧlō*šīm = miʾā ha = qȧʿarā ha = ʾaḥ⁺a[d]t kasp
b = šȧbʿīm ha = mizraq ha = ʾȧḥ⁺ad
c kul[l] kasp ha = kilīm ʾalpaym = ʾarbaʿ miʾōt = šaql ha = qudš
86a kappōt zahab šïttēm ʿȧśrē(h) mȧliʾō*t qu̇ṭurt
b ʿȧśarā ʿȧśarā ha = kap[p] = šaql ha = qudš
c kul[l] zȧhab ha = kappōt ʿȧśrīm = miʾā
87x kul[l] ha = baqar = [h]a = ʿō*lā šïnēm ʿaśar par[r]īm ʾēlī*m šïnēm ʿaśar kȧbaśīm bȧnē šanā šïnēm ʿaśar = minḥat-a = m = śȧʿīrē ʿizzīm šinēm ʿaśar = ḥaṭṭā(ʾ)t
88a = kul[l] bȧqar zabḥ ha = šȧlamīm ʿȧśrīm = ʾarbaʿā par[r]īm ʾēlī*m šiššīm ʿattū*dīm šiššīm kȧbaśīm bȧnē šanā šiššīm
b zō(ʾ)t ḥu̇nukkat ha = mizbiḥ
bI ʾaḥ⁺ȧrē himmašïḥ ʾō*t = ō
89aIP = = bō*(ʾ) MŠH ʾil ʾuhl mōʿid
aIPI = dabbir ʾitt = ō
a wa = yišmaʿ ʾat ha = qōl middabbir ʾil-a(y) = w mi[n] = ʿal ha = kappurt
aR ʾȧšr ʿal ʾȧrō*n ha = ʿē*dū*t mib = bēn šïnē ha = k˙rū*bīm
b wa = y˙dabbir ʾil-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]