[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 2

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH = ʾil ʾHRN
aI = (ʾ)mur
2a ʾīš ʿal dȧgl = ō = ʾō*tō*t = bēt ʾȧbō*t-a = m yïḥnū bȧnē YŚRʾL
b min = nagd sabīb = ʾuhl mōʿid yïḥnū
3a = ha = ḥō*nīm qidm-a-h mizraḥ-a-h dagl maḥnē(h) YHWDH = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = naśī(ʾ) = bȧnē YHWDH NḤŠWN bin ʿMYNDB
4x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him ʾarbaʿā = šȧbʿīm ʾalp = ši[š]š miʾōt
5a = ha = ḥō*nīm ʿal-a(y) = w maṭṭē(h) YŚŚKR
b = naśī(ʾ) = bȧnē YŚŚKR NTNʾL bin ṢWʿR
6x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*d-a(y) = w ʾarbaʿā = ḥȧmiš⁺īm ʾalp = ʾarbaʿ miʾōt
7a maṭṭē(h) ZBWLN
b = naśī(ʾ) = bȧnē ZBWLN ʾLYʾB bin ḤLN
8x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*d-a(y) = w šȧbʿā = ḥȧmiš⁺īm ʾalp = ʾarbaʿ miʾōt
9a kul[l] ha = pȧqū*dīm = maḥnē(h) YHWDH mïʾat ʾalp = šȧmō*nīm ʾalp = šišt ʾȧlapīm = ʾarbaʿ miʾōt = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b rī(ʾ)šō*n-a(h) yissaʿū
10a dagl maḥnē(h) RʾWBN tēman-a-h = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = naśī(ʾ) = bȧnē RʾWBN ʾLYṢWR bin ŠDYʾWR
11x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*d-a(y) = w šiššā = ʾarbaʿīm ʾalp = ḥȧmiš miʾōt
12a = ha = ḥōnī*m ʿal-a(y) = w maṭṭē(h) ŠMʿWN
b = naśī(ʾ) = bȧnē ŠMʿWN ŠLMYʾL bin ṢWRY ŠDY
13x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him tišʿā = ḥȧmiš⁺īm ʾalp = šȧlō*š miʾōt
14a = maṭṭē(h) GD
b = naśī(ʾ) = bȧnē GD ʾLYSP bin RʿWʾL
15x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him ḥȧmiš⁺ā = ʾarbaʿīm ʾalp = ši[š]š miʾōt = ḥȧmiš⁺īm
16a kul[l] ha = pȧqū*dīm = maḥnē(h) RʾWBN mïʾat ʾalp = ʾȧḥ⁺ad = ḥȧmiš⁺īm ʾalp = ʾarbaʿ miʾōt = ḥȧmiš⁺īm = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = šïnī*y⁺ī*m yissaʿū
17a = nasaʿ ʾuhl mōʿid maḥnē(h) ha = LW-ī*y⁺ī*m = tōk ha = maḥnō*t
b = ʾȧšr yïḥnū
c kin yissaʿū ʾīš ʿal yad = ō = dȧgȧlē = him
18a dagl maḥnē(h) ʾPRYM = ṣȧbȧʾō*t-a = m yamm-a-h
b = naśī(ʾ) = bȧnē ʾPRYM ʾLYŠMʿ bin ʿMYHWD
19x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him ʾarbaʿīm ʾalp = ḥȧmiš miʾōt
20a = ʿal-a(y) = w maṭṭē(h) MNŠH
b = naśī(ʾ) = bȧnē MNŠH GMLYʾL bin PDHṢWR
21x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him šïnaym = šȧlō*šīm ʾalp = mā(ʾ)taym
22a = maṭṭē(h) BNYMN
b = naśī(ʾ) = bȧnē BNYMN ʾBYDN bin GDʿNY
23x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him ḥȧmiš⁺ā = šȧlō*šīm ʾalp = ʾarbaʿ miʾōt
24a kul[l] ha = pȧqū*dīm = maḥnē(h) ʾPRYM mïʾat ʾalp = šȧmō*nat ʾȧlapīm = miʾā = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = šȧlī*šīm yissaʿū
25a dagl maḥnē(h) DN ṣapō*n-a-h = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = naśī(ʾ) = bȧnē DN ʾḤYʿZR bin ʿMYŠDY
26x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him šïnaym = šiššīm ʾalp = šȧbʿ miʾōt
27a = ha = ḥō*nīm ʿal-a(y) = w maṭṭē(h) ʾŠR
b = naśī(ʾ) = bȧnē ʾŠR PGʿYʾL bin ʿKRN
28x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him ʾȧḥ⁺ad = ʾarbaʿīm ʾalp = ḥȧmiš miʾōt
29a = maṭṭē(h) NPTLY
b = naśī(ʾ) = bȧnē NPTLY ʾḤYRʿ bin ʿYNN
30x = ṣȧbaʾ = ō = pȧqū*dē = him šȧlō*šā = ḥȧmiš⁺īm ʾalp = ʾarbaʿ miʾōt
31a kul[l] ha = pȧqū*dīm = maḥnē(h) DN mïʾat ʾalp = šȧbʿā = ḥȧmiš⁺īm ʾalp = ši[š]š miʾōt
b = [h]a = ʾaḥrō*nā yis[sȧ]ʿū = dȧgȧlē = him
32a ʾil⁺ǟ pȧqūdē bȧnē YŚRʾL = bēt ʾȧbō*t-a = m
b kul[l] pȧqūdē ha = maḥnō*t = ṣȧbȧʾō*t-a = m ši[š]š miʾōt ʾalp = šȧlušt ʾȧlapīm = ḥȧmiš miʾōt = ḥȧmiš⁺īm
33a = ha = LW-ī*y⁺ī*m lō(ʾ) hutpaqȧdū = tōk bȧnē YŚRʾL
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
34a wa = yïʿśū bȧnē YŚRʾL
b = kul[l] ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
c kin ḥanū = dȧgȧlē = him
d = kin nasaʿū ʾīš = mišpȧḥō*t-a(y) = w ʿal bēt ʾȧbō*t-a(y) = w
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]