[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 15

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
2a dabbir ʾil bȧnē YŚRʾL
b = ʾamarta ʾïl-ē* = him
c tabō*ʾū ʾil ʾarṣ mōšȧbō*t-ē = kim
cR ʾȧšr ʾȧnī nō*tin la = kim
3a = ʿȧśītim ʾiš⁺ǟ = YHWH ʿō*lā ʾō zabḥ
aI = pallē(ʾ) nadr ʾō = nȧdabā ʾō = mō*ʿïdē = kim
aII = ʿśōt rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH min ha = baqar ʾō min ha = ṣō(ʾ)n
4x = hiqrīb ha = maqrīb qurbān = ō = YHWH minḥā sult ʿiśśarōn balūl = rȧbī*ʿīt ha = hīn šamn
5x = yayn = [h]a = nask rȧbīʿīt ha = hīn tïʿśǟ ʿal ha = ʿō*lā ʾō = [h]a = zabḥ = [h]a = kabś ha = ʾȧḥ⁺ad
6x ʾō = [h]a = ʾayl tïʿśǟ minḥā sult šïnē ʿiś[śȧ]rō*nīm bȧlūlā = [h]a = šamn šȧlī*šīt ha = hīn
7x = yayn = [h]a = nask šȧlī*šīt ha = hīn taqrīb rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
8a = tïʿśǟ bin baqar ʿō*lā ʾō zabḥ
aI = pallē(ʾ) nadr
a ʾō šȧlamīm = YHWH
9x = hiqrīb ʿal bin ha = baqar minḥā sult šȧlō*šā ʿiś[śȧ]rō*nīm balūl = [h]a = šamn ḥïṣy ha = hīn
10x = yayn taqrīb = [h]a = nask ḥïṣy ha = hīn ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
11x ka-ka(h) yi[ʿ]ʿaśǟ = [h]a = šōr ha = ʾȧḥ⁺ad ʾō = [h]a = ʾayl ha = ʾȧḥ⁺ad ʾō = [h]a = śǟ = [h]a = kȧbaśīm ʾō = [h]a = ʿizzīm
12a = [h]a = mispar
aR ʾȧšr tïʿśū
a ka-ka(h) tïʿśū = [h]a = ʾȧḥ⁺ad = mispar-a = m
13a kul[l] ha = ʾizraḥ yïʿśǟ ka-ka(h) ʾat ʾil⁺ǟ
aI = haqrīb ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
14a = yagūr ʾitt = kim gē*r ʾō
aR ʾȧšr = tōk = kim = dō*rō*t-ē = kim
b = ʿaśā ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
c = ʾȧšr tïʿśū
d kin yïʿśǟ
15aP ha = qahal
a ḥuqqā ʾaḥ⁺a[d]t la = kim = = [h]a = gē*r ha = gār
b ḥuqqat ʿōlam = dō*rō*t-ē = kim ka = kim = [h]a = gē*r yihyǟ = pȧnē YHWH
16x tōrā ʾaḥ⁺a[d]t = mišpaṭ ʾȧḥ⁺ad yihyǟ la = kim = = [h]a = gē*r ha = gār ʾitt = kim
17a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
18a dabbir ʾil bȧnē YŚRʾL
b = ʾamarta ʾïl-ē* = him
cIP = bō*ʾ = kim ʾil ha = ʾarṣ
cIPR ʾȧšr ʾȧnī mibī(ʾ) ʾat = kim šamm-a-h
19v = hayā
aI = ʾkul = kim mil = laḥm ha = ʾarṣ
a tarīmū tȧrūmā = YHWH
20a rē(ʾ)šīt ʿȧrī*sō*t-ē* = kim ḥallā tarīmū tȧrūmā
b = tȧrūmat gurn
c kin tarīmū ʾō*t-a = h
21x mi[n] = rē(ʾ)šīt ʿȧrī*sō*t-ē = kim tittïnū = YHWH tȧrūmā = dō*rō*t-ē = kim
22a = tišgū
b = lō(ʾ) tïʿśū ʾȧt kul[l] ha = miṣwō*t ha = ʾil⁺ǟ
bR ʾȧšr dibbir YHWH ʾil MŠH
23v ʾȧt kul[l]
vR ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾïl-ē = kim = yad MŠH min ha = yōm
vRR ʾȧšr ṣiwwā YHWH
vR = halʾ-a-h = dō*rō*t-ē = kim
24a = hayā
b ʾim mi[n] = ʿēnē ha = ʿidā niʿśȧtā = šȧgagā
c = ʿaśū kul[l] ha = ʿidā par[r] bin baqar ʾȧḥ⁺ad = ʿō*lā = rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH = minḥat = ō = nȧsk = ō = [h]a = mišpaṭ = śȧʿīr ʿizzīm ʾȧḥ⁺ad = ḥaṭṭā[ʾ]t
25a = kippir ha = kō*hin ʿal kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL
b = nislaḥ la = him
c šȧgagā hī(wʾ)
d = him hibīʾū ʾat qurbān-a = m ʾiš⁺ǟ = YHWH = ḥaṭṭā(ʾ)t-a = m = pȧnē YHWH ʿal šȧgȧgat-a = m
26a = nislaḥ = kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL = = [h]a = gē*r ha = gār = tōk-a = m
b = kul[l] ha = ʿam[m] = šȧgagā
27a = ʾim napš ʾaḥ⁺a[d]t tiḥṭā(ʾ) = šȧgagā
b = hiqrībā ʿi[z]z bï[t]t šȧnat-a = h = ḥaṭṭā(ʾ)t
28a = kippir ha = kō*hin ʿal ha = napš ha = šō*gïgt = ḥiṭʾ-a = [h] = šȧgagā = pȧnē YHWH
aI = kappir ʿal-a(y) = w
b = nislaḥ l = ō
29aP ha = ʾizraḥ = bȧnē YŚRʾL = = [h]a = gē*r ha = gār = tōk-a = m
a tōrā ʾaḥ⁺a[d]t yihyǟ la = kim = [h]a = ʿō*śǟ = šȧgagā
30aP = ha = napš
aPR ʾȧšr tïʿśǟ = yad rāmā min ha = ʾizraḥ = min ha = gē*r
a ʾat YHWH hū(ʾ) m˙gaddip
b = nikrȧtā ha = napš ha = hī(wʾ) miq = qarb ʿamm-a = h
31a dȧbar YHWH bazā
b = ʾat miṣwat = ō hipir[r]
c hikkarit tikkarit ha = napš ha = hī(wʾ)
d ʿȧwō*n-a = h b-a = h
32a wa = yihyū bȧnē YŚRʾL = [h]a = midbar
b wa = yimṣȧʾū ʾīš m˙qō*šiš ʿiṣīm = yōm ha = šabbat[t]
33x wa = yaqrībū ʾō*t = ō ha = mō*ṣïʾīm ʾō*t = ō m˙qō*šiš ʿiṣīm ʾil MŠH = ʾil ʾHRN = ʾil kul[l] ha = ʿidā
34a wa = yan⁺īḥū ʾō*t = ō = [h]a = mišmar
b lō(ʾ) pur[r]aš
c mah yi[ʿ]ʿaśǟ l = ō
35a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b mōt yūmat ha = ʾīš
c ragōm ʾō*t = ō = [h]a = ʾȧbanīm kul[l] ha = ʿidā mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = maḥnǟ
36a wa = yō*ṣīʾū ʾō*t = ō kul[l] ha = ʿidā ʾil mi[ḥ] = ḥūṣ = [h]a = maḥnǟ
b wa = yirg˙mū ʾō*t = ō = [h]a = ʾȧbanīm
c wa = yamut
d = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
37a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
38a dabbir ʾil bȧnē YŚRʾL
b = ʾamarta ʾïl-ē* = him
c = ʿaśū la = him ṣīṣī*t ʿal kanȧpē bȧgȧdē = him = dō*rō*t-a = m
d = natȧnū ʿal ṣīṣī*t ha = kanap pȧtīl tȧkilt
39a = hayā la = kim = ṣīṣī*t
b = rȧʾītim ʾō*t = ō
c = zȧkartim ʾat kul[l] miṣwō*t YHWH
d = ʿȧśītim ʾō*t-a = m
e = lō(ʾ) tatū*rū ʾaḥ⁺ȧrē lïbab = kim = ʾaḥ⁺ȧrē ʿēnē = kim
eR ʾȧšr ʾattim zō*nīm ʾaḥ⁺ȧrē = him
40a = maʿn tizku̇rū
b = ʿȧśītim ʾat kul[l] miṣwō*t-ay = [y]
c = hȧyītim qȧdušīm = ʾïlō*hē = kim
41a ʾȧnī YHWH ʾïlō*hē = kim
aR ʾȧšr hōṣē(ʾ)tī ʾat = kim mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
aRI = hyōt la = kim = ʾïlō*hīm
b ʾȧnī YHWH ʾïlō*hē = kim
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]