[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 10

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
2a ʿśē(h) = ka šïttē ḥȧṣōṣïrō*t kasp
b miqšā tïʿśǟ ʾō*t-a = m
c = hayū = ka = miqrā(ʾ) ha = ʿidā = = massaʿ ʾat ha = maḥnōt
3a = taqȧʿū ba = hin[n]
b = nōʿȧdū ʾil-ē = ka kul[l] ha = ʿidā ʾil patḥ ʾuhl mōʿid
4a = ʾim = ʾaḥ⁺a[d]t yitqaʿū
b = nōʿȧdū ʾil-ē = ka ha = nȧśīʾīm rā(ʾ)šē ʾalȧpē YŚRʾL
5a = tȧqaʿtim tȧrūʿā
b = nasȧʿū ha = maḥnōt ha = ḥō*nīm qidm-a-h
6a = tȧqaʿtim tȧrūʿā šinīt
b = nasȧʿū ha = maḥnōt ha = ḥō*nīm tēman-a-h
c tȧrūʿā yitqȧʿū = mas[sȧ]ʿē = him
7aI = = haqhīl ʾat ha = qahal
a titqȧʿū
b = lō(ʾ) tarīʿū
8a = bȧnē ʾHRN ha = kō*hïnīm yitqȧʿū = ḥȧṣō*ṣïrōt
b = hayū la = kim = ḥuqqat ʿōlam = dō*rō*t-ē = kim
9a = tabō*ʾū milḥamā = ʾarṣ = kim ʿal ha = ṣar[r] ha = ṣō*rir ʾat = kim
b = hïrē*ʿō*tim = ḥȧṣō*ṣïrōt
c = nizkartim = pȧnē YHWH ʾïlō*hē = kim
d = nōšaʿtim mi[n] = ʾō*yïbē = kim
10aP = = yōm śimḥat = kim = = mōʿïdē = kim = = rā(ʾ)šē ḥudȧšē = kim
a = tȧqaʿtim = [h]a = ḥȧṣō*ṣïrō*t ʿal ʿō*lō*t-ē = kim = ʿal zȧbȧḥē šalȧmē = kim
b = hayū la = kim = zikkarōn = pȧnē ʾïlō*hē = kim
c ʾȧnī YHWH ʾïlō*hē = kim
11a wa = yïhy = [h]a = šanā ha = šinīt = [h]a = ḥudš ha = šinī = ʿȧśrīm = [h]a = ḥudš
b nïʿlā ha = ʿanan mi[n] = ʿal miškan ha = ʿē*dū*t
12a wa = yis[sȧ]ʿū bȧnē YŚRʾL = mas[sȧ]ʿē = him mim = midbar SYNY
b wa = yiškun ha = ʿanan = midbar PʾRN
13x wa = yis[sȧ]ʿū = [h]a = rī(ʾ)šō*nā ʿal YHWH = yad MŠH
14a wa = yissaʿ dagl maḥnē(h) bȧnē YHWDH = [h]a = rī(ʾ)šō*nā = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = ʿal ṣȧbaʾ = ō NḤŠWN bin ʿMYNDB
15x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē YŚŚKR NTNʾL bin ṢWʿR
16x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē ZBWLN ʾLYʾB bin ḤLWN
17a = hūrad ha = miškan
b = nasȧʿū bȧnē GRŠWN = bȧnē MRRY nō*śïʾē ha = miškan
18a = nasaʿ dagl maḥnē(h) RʾWBN = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = ʿal ṣȧbaʾ = ō ʾLYṢWR bin ŠDYʾWR
19x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē ŠMʿWN ŠLMYʾL bin ṢWRY ŠDY
20x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē GD ʾLYSP bin DʿWʾL
21a = nasȧʿū ha = QHT-īm nō*śïʾē ha = miqdaš
b = hiqīmū ʾat ha = miškan
bI ʿad bō*ʾ-a = m
22a = nasaʿ dagl maḥnē(h) bȧnē ʾPRYM = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = ʿal ṣȧbaʾ = ō ʾLYŠMʿ bin ʿMYHWD
23x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē MNŠH GMLYʾL bin PDHṢWR
24x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē BNYMN ʾBYDN bin GDʿWNY
25a = nasaʿ dagl maḥnē(h) bȧnē DN m˙ʾassip = kul[l] ha = maḥnō*t = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = ʿal ṣȧbaʾ = ō ʾḤYʿZR bin ʿMY ŠDY
26x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē ʾŠR PGʿYʾL bin ʿKRN
27x = ʿal ṣȧbā(ʾ) maṭṭē(h) bȧnē NPTLY ʾḤYRʿ bin ʿYNN
28a ʾil⁺ǟ mas[sȧ]ʿē bȧnē YŚRʾL = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b wa = yissaʿū
29a wa = yō(ʾ)mir MŠH = ḤBB bin RʿWʾL ha = MDYN-ī ḥō*tin MŠH
b nō*sïʿīm ʾȧnaḥnū ʾil ha = maqōm
bR ʾȧšr ʾamar YHWH
c ʾō*t = ō ʾittin la = kim
d lïk-a(h) ʾitt-a =
e = hē*ṭabnū l-a = k
f YHWH dibbir ṭōb ʿal YŚRʾL
30a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b lō(ʾ) ʾilik
c ʾim ʾil ʾarṣ = ī = ʾil mōladt = ī ʾilik
31a wa = yō(ʾ)mir
b ʾal nā(ʾ) tïʿzub ʾō*t-a =
c ʿal kin yadaʿta
cI ḥnō*t-i = = [h]a = midbar
d = hayīta la = = ʿēnaym
32a = hayā
b tilik ʿimm-a =
c = hayā
dP ha = ṭōb ha = hū(ʾ)
dPR ʾȧšr yēṭīb YHWH ʿimm-a =
d = hē*ṭabnū l-a = k
33a wa = yis[sȧ]ʿū mi[n] = har[r] YHWH dark šȧlušt yamīm
b = ʾȧrōn b˙rīt YHWH nō*siʿ = pȧnē = him dark šȧlušt yamīm
bI la = tūr la = him mȧnūḥā
34a = ʿȧnan YHWH ʿȧl-ē = him yōm-am
aI = nusʿ-a = m min ha = maḥnǟ
35a wa = yïhy
aI = nsuʿ ha = ʾarō*n
b wa = yō(ʾ)mir MŠH
c qūm-a(h)
cV YHWH
d = yapū*ṣū ʾō*yïbē = ka
e = yanū*sū m˙śan[nï]ʾē = ka mip = panē = ka
36aI = = nū*ḥ = ō(h)
a yō(ʾ)mïr
b šūb-a(h)
bV YHWH
b rȧbȧbōt ʾalȧpē YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]