[ ein Kapitel zurück ][ Nah ][ ein Kapitel vor ]

Nah 2

[ Textanmerkungen ]

1a hinni(h) ʿal ha = har[r]īm raglē m˙baśśir mašmīʿ šalōm
b ḥuggī
bV YHWDH
b ḥagg-ay = k
c šallïmī nȧdar-ay = k
d lō(ʾ) yōsīp ʿōd
dI = ʿbu(w)r b-a = k bȧliy⁺aʿl
e kull = ō(h) nikrat
2a ʿalā mipīṣ ʿal pan-ay = k
b naṣōr mȧṣū*rā
c ṣappē(h) dark
d ḥazziq mutnaym
e ʾammiṣ kuḥ[ḥ] m(ʾ)ōd
3a šāb YHWH ʾat gȧʾōn YʿQB = gȧʾōn YŚRʾL
b bȧqaqū = m bō*qïqīm
c = z˙mō*rē = him šiḥ[ḥ]itū
4a magin[n] gibbō*rē = hu(w) m˙ʾuddam
b ʾanȧšē ḥayl m˙tullaʿīm
c = ʾiš pu̇ladōt ha = rakb = yōm hȧkīn = ō
d = ha = bu̇rō*šīm hurʿalū
5a = [h]a = ḥūṣōt yithōlïlū ha = rakb
b yištaqšïqū-n = [h]a = ru̇ḥō*bōt
c marʾē = hin[n] = [h]a = lappīdī*m
d = [h]a = bȧraqīm y˙rōṣiṣū
6a yizkur ʾaddīr-a(y) = w
b yikkašïlū = hȧlī*kōt-a = m
c y˙mah[h]ïrū ḥōmat-a = h
d = hū*kan ha = sō*kik
7a šaʿȧrē ha = nȧharōt niptaḥū
b = ha = hēkal namōg
8a = huṣṣab
b gullȧtā
c huʿlatā
d = ʾamȧhō*t-ē = ha m˙nah[hï]gōt
e = qōl yōnīm m˙tō*pïpō*t ʿal libȧb-i = hin[n]
9a = NYNWH = bȧrikat maym
b mi[y] = yȧmē hī(ʾ)
c = him⁺a(h) nāsīm
d ʿimdū
e ʿmudū
f = ʾēn mapnǟ
10a buzzū kasp
b buzzū zahab
c = ʾēn qiṣǟ = [h]a = tȧkūnā
d kabud mik = kul[l] kïly ḥimdā
11a būqā
b = mȧbūqā
c = m˙bullaqā
d = lib[b] namis[s]
e = pī*q bȧrkaym
f = ḥalḥalā = kul[l] mutnaym
g = pȧnē kull-a = m qibbïṣū pā(ʾ)rūr
12a ʾayyē(h) mȧʿōn ʾȧrayōt
b = mirʿǟ
c hū(ʾ) = [h]a = k˙pī*rīm
cR1 ʾȧšr halak ʾaryē(h) labī(ʾ) šam[m]
cR2 gūr ʾaryē(h)
d = ʾēn maḥrīd
13a ʾaryē(h) ṭō*rip = gō*rōt-a(y) = w
b = m˙ḥanniq = lȧbȧʾō*t-a(y) = w
c wa = y˙mallē(ʾ) ṭarp ḥur[r]-a(y) = w
d = mȧʿō*nō*t-a(y) = w ṭȧripā
14a hin[nï] = ʾil-ay = k
aJ nȧʾū*m YHWH ṣȧbaʾōt
b = hibʿartī = [h]a = ʿašan rȧkb-a = h
c = k˙pīr-ay = k tō(ʾ)kïl ḥarb
d = hikrattī mi[n] = ʾarṣ ṭarp-i = k
e = lō(ʾ) yiššamïʿ ʿōd qōl malʾak-i = ki(h)
[ ein Kapitel zurück ][ Nah ][ ein Kapitel vor ]