[ ein Kapitel zurück ][ Lev ][ ein Kapitel vor ]

Lev 3

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾim zabḥ šȧlamīm qurbān = ō
b ʾim min ha = baqar hū(ʾ) maqrīb
c ʾim zakar
d ʾim nȧqibā
e tamīm yaqrīb-an = [h]u(w) = pȧnē YHWH
2a = samak yad = ō ʿal rō(ʾ)š qurbān = ō
b = šȧḥaṭ = ō patḥ ʾuhl mōʿid
c = zarȧqū bȧnē ʾHRN ha = kō*hïnīm ʾat ha = dam ʿal ha = mizbiḥ sabīb
3a = hiqrīb miz = zabḥ ha = šȧlamīm ʾiš⁺ǟ = YHWH ʾat ha = ḥilb ha = m˙kassǟ ʾat ha = qarb = ʾȧt kul[l] ha = ḥilb
aR ʾȧšr ʿal ha = qarb
4v = ʾȧt šïttē ha = kïlayō*t = ʾat ha = ḥilb
vR1 ʾȧšr ʿȧl-ē* = hin[n]
vR2 ʾȧšr ʿal ha = kȧsalīm
aP = ʾat ha = yō*tïrt ʿal ha = kabid
a ʿal ha = kïlayōt yȧsīr-an = [h]a(h)
5a = hiqṭīrū ʾō*t = ō bȧnē ʾHRN ha = mizbiḥ-a-h ʿal ha = ʿō*lā
aR ʾȧšr ʿal ha = ʿiṣīm
aRR ʾȧšr ʿal ha = ʾiš
a ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
6a = ʾim min ha = ṣō(ʾ)n qurbān = ō = zabḥ šȧlamīm = YHWH
b zakar ʾō nȧqibā tamīm yaqrīb-an = [h]u(w)
7a ʾim kaśb hū(ʾ) maqrīb ʾat qurbān = ō
b = hiqrīb ʾō*t = ō = pȧnē YHWH
8a = samak ʾat yad = ō ʿal rō(ʾ)š qurbān = ō
b = šaḥaṭ ʾō*t = ō = pȧnē ʾuhl mōʿid
c = zarȧqū bȧnē ʾHRN ʾat dam = ō ʿal ha = mizbiḥ sabīb
9a = hiqrīb miz = zabḥ ha = šȧlamīm ʾiš⁺ǟ = YHWH ḥilb = ō
b ha = ʾalyā tamīmā
c = ʿummat ha = ʿaṣǟ yȧsīr-an = [h]a(h)
a = ʾat ha = ḥilb ha = m˙kassǟ ʾat ha = qarb = ʾȧt kul[l] ha = ḥilb
aR ʾȧšr ʿal ha = qarb
10v = ʾȧt šïttē ha = kïlayō*t = ʾat ha = ḥilb
vR1 ʾȧšr ʿal-ē* = hin[n]
vR2 ʾȧšr ʿal ha = kȧsalīm
aP = ʾat ha = yō*tïrt ʿal ha = kabid
a ʿal ha = kïlayō*t yȧsīr-an = [h]a(h)
11x = hiqṭīr = ō ha = kō*hin ha = mizbiḥ-a-h laḥm ʾiš⁺ǟ = YHWH
12a = ʾim ʿi[z]z qurbān = ō
b = hiqrīb = ō = pȧnē YHWH
13a = samak ʾat yad = ō ʿal rō(ʾ)š = ō
b = šaḥaṭ ʾō*t = ō = pȧnē ʾuhl mōʿid
c = zarȧqū bȧnē ʾHRN ʾat dam = ō ʿal ha = mizbiḥ sabīb
14a = hiqrīb mim-min = [h]u(w) qurbān = ō ʾiš⁺ǟ = YHWH ʾat ha = ḥilb ha = m˙kassǟ ʾat ha = qarb = ʾȧt kul[l] ha = ḥilb
aR ʾȧšr ʿal ha = qarb
15v = ʾȧt šïttē ha = kïlayō*t = ʾat ha = ḥilb
vR1 ʾȧšr ʿal-ē* = hin[n]
vR2 ʾȧšr ʿal ha = kȧsalīm
aP = ʾat ha = yō*tïrt ʿal ha = kabid
a ʿal ha = kïlayō*t yȧsīr-an = [h]a(h)
16a = hiqṭīr-a = m ha = kō*hin ha = mizbiḥ-a-h laḥm ʾiš⁺ǟ = rēḥ nīḥō*ḥ
b kul[l] ḥilb = YHWH
17a ḥuqqat ʿōlam = dō*rō*t-ē = kim = kul[l] mōšȧbō*t-ē = kim
b kul[l] ḥilb = kul[l] dam lō(ʾ) tō(ʾ)kilū
[ ein Kapitel zurück ][ Lev ][ ein Kapitel vor ]