[ ein Kapitel zurück ][ Lev ][ ein Kapitel vor ]

Lev 21

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b ʾmur ʾil ha = kō*hïnīm bȧnē ʾHRN
c = ʾamarta ʾïl-ē* = him
d = napš lō(ʾ) yiṭṭammā(ʾ) = ʿamm-a(y) = w
2x ʾim = š(ʾ)ēr = ō ha = qarub ʾil-a(y) = w = ʾimm = ō = = ʾabī = w = = bïn = ō = = bitt = ō = = ʾaḥī = w
3aP = = ʾȧḥō*t = ō ha = bȧtūlā ha = qȧru(w)bā ʾil-a(y) = w
aPR ʾȧšr lō(ʾ) hayȧtā = ʾīš
a l-a = h yiṭṭammā(ʾ)
4a lō(ʾ) yiṭṭammā(ʾ) baʿl = ʿamm-a(y) = w
aI = hi[ḥ]ḥall = ō
5a lō(ʾ) yiqr˙ḥū(h) qurḥā = rō(ʾ)š-a = m
b = pïʾat zȧqan-a = m lō(ʾ) y˙galliḥū
c = = bȧśar-a = m lō(ʾ) yiśr˙ṭū śar[r]aṭt
6a qȧdušīm yihyū = ʾïlō*hē = him
b = lō(ʾ) y˙ḥallïlū šim ʾïlō*hē = him
c ʾat ʾiš⁺ē YHWH laḥm ʾïlō*hē = him him maqrībī*m
d = hayū qudš
7a ʾiššā zō*nā = ḥȧlalā lō(ʾ) yiqqaḥū
b = ʾiššā gȧrūšā mi[n] = ʾīš-a = h lō(ʾ) yiqqaḥū
c qaduš hū(ʾ) = ʾïlō*h-a(y) = w
8a = qiddašt = ō
b ʾat laḥm ʾïlō*hē = ka hū(ʾ) maqrīb
c qaduš yihyǟ l-a = k
d qadu(w)š ʾȧnī YHWH m˙qaddiš = kim
9aP = bï[t]t ʾīš kō*hin
a ti[ḥ]ḥal[l]
aI = znōt
b ʾat ʾabī = ha hī(ʾ) m˙ḥallïlt
c = [h]a = ʾiš tiśśarip
10a = ha = kō*hin ha = gadu(w)l mi[n] = ʾȧḥ⁺-a(y) = w
aR1 ʾȧšr yūṣaq ʿal rō(ʾ)š = ō šamn ha = mišḥā
aR2 = millē(ʾ) ʾat yad = ō
aR2I = lbuš ʾat ha = bȧgadīm
a ʾat rō(ʾ)š = ō lō(ʾ) yipraʿ
b = bȧgad-a(y) = w lō(ʾ) yiprum
11a = ʿal kul[l] napȧšō*t mē*t lō(ʾ) yabō*(ʾ)
b = ʾabī = w = = ʾimm = ō lō(ʾ) yiṭṭammā(ʾ)
12a = min ha = miqdaš lō(ʾ) yiṣē(ʾ)
b = lō(ʾ) y˙ḥallil ʾȧt miqdaš ʾïlō*h-a(y) = w
c nizr šamn mišḥat ʾïlō*h-a(y) = w ʿal-a(y) = w
d ʾȧnī YHWH
13x = hū(ʾ) ʾiššā = bȧtūlē = ha yiqqaḥ
14aP ʾalmanā = gȧrūšā = ḥȧlalā zō*nā
a ʾat ʾil⁺ǟ lō(ʾ) yiqqaḥ
b ʾim bȧtūlā mi[n] = ʿamm-a(y) = w yiqqaḥ ʾiššā
15a = lō(ʾ) y˙ḥallil zarʿ = ō = ʿamm-a(y) = w
b ʾȧnī YHWH m˙qaddïš = ō
16a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
17a dabbir ʾil ʾHRN
aI = (ʾ)mur
b ʾīš miz = zarʿ = ka = dō*rō*t-a = m
bR ʾȧšr yihyǟ b = ō mūm
b lō(ʾ) yiqrab
bI = haqrīb laḥm ʾïlō*h-a(y) = w
18a kul[l] ʾīš
aR ʾȧšr b = ō mūm
a lō(ʾ) yiqrab ʾīš ʿiwwir ʾō pissiḥ ʾō ḥarū*m ʾō śarūʿ
19v ʾō ʾīš
vR ʾȧšr yihyǟ b = ō šabr ragl ʾō šabr yad
20v ʾō gibbin ʾō daq[q] ʾō tȧballū*l = ʿēn = ō ʾō garab ʾō yallapt ʾō mȧrōḥ ʾašk
21a kul[l] ʾīš
aR ʾȧšr b = ō mūm
a miz = zarʿ ʾHRN ha = kō*hin lō(ʾ) yiggaš
aI = haqrīb ʾat ʾiš⁺ē YHWH
b mūm b = ō
c ʾȧt laḥm ʾïlō*h-a(y) = w lō(ʾ) yiggaš
cI = haqrīb
22x laḥm ʾïlō*h-a(y) = w miq = qudȧšē ha = qu̇dašīm = min ha = qu̇dašīm yō(ʾ)kil
23a ʾak ʾil ha = par[r]ukt lō(ʾ) yabō*(ʾ)
b = ʾil ha = mizbiḥ lō(ʾ) yiggaš
c mūm b = ō
d = lō(ʾ) y˙ḥallil ʾat miqdaš-ay = [y]
e ʾȧnī YHWH m˙qaddïš-a = m
24x wa = y˙dabbir MŠH ʾil ʾHRN = ʾil ban-a(y) = w = ʾil kul[l] bȧnē YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Lev ][ ein Kapitel vor ]