[ ein Kapitel zurück ][ Lev ][ ein Kapitel vor ]

Lev 2

[ Textanmerkungen ]

1aP = napš
a taqrīb qurbān minḥā = YHWH
b sult yihyǟ qurbān = ō
c = yaṣaq ʿal-ē = ha šamn
d = natan ʿal-ē = ha lu̇bō*nā
2a = hïbīʾ-a = h ʾil bȧnē ʾHRN ha = kō*hïnīm
b = qamaṣ miš = šam[m] m˙lō*(ʾ) qumṣ = ō mis = sult-a = h = miš = šamn-a = h ʿal kul[l] lu̇bō*nat-a = h
c = hiqṭīr ha = kō*hin ʾat ʾazkārat-a = h ha = mizbiḥ-a-h ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
3x = ha = nōtart min ha = minḥā = ʾHRN = = ban-a(y) = w qudš qudašīm mi[n] = ʾiš⁺ē YHWH
4a = taqrī*b qurbān minḥā maʾpē(h) tannūr
b sult ḥallōt maṣṣō*t bȧlūlō*t = [h]a = šamn = rȧqīqē maṣṣōt mȧšū*ḥīm = [h]a = šamn
5a = ʾim minḥā ʿal ha = maḥbat[t] qurbān-i = ka
b sult bȧlūlā = [h]a = šamn maṣṣā tihyǟ
6a patōt ʾō*t-a = h pittīm
b = yaṣaqta ʿal-ē = ha šamn
c minḥā hī(wʾ)
7a = ʾim minḥat marḥašt qurbān-i = ka
b sult = [h]a = šamn ti[ʿ]ʿaśǟ
8a = hibē*(ʾ)ta ʾat ha = minḥā
aR ʾȧšr yi[ʿ]ʿaśǟ mi[n] = ʾil⁺ǟ
a = YHWH
b = hiqrīb-a = h ʾil ha = kō*hin
c = higgīš-a = h ʾil ha = mizbiḥ
9a = hirīm ha = kō*hin min ha = minḥā ʾat ʾazkārat-a = h
b = hiqṭīr ha = mizbiḥ-a-h ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
10x = ha = nōtart min ha = minḥā = ʾHRN = = ban-a(y) = w qudš qudašīm mi[n] = ʾiš⁺ē YHWH
11a kul[l] ha = minḥā
aR ʾȧšr taqrībū = YHWH
a lō(ʾ) ti[ʿ]ʿaśǟ ḥamiṣ
b
bP kul[l] ś˙ʾō*r = kul[l] dïbš
b lō(ʾ) taqṭīrū mim-min = [h]u(w) ʾiš⁺ǟ = YHWH
12a qurbān rē(ʾ)šīt taqrībū ʾō*t-a = m = YHWH
b = ʾil ha = mizbiḥ lō(ʾ) yïʿlū = rēḥ nīḥō*ḥ
13a = kul[l] qurbān minḥat = ka = [h]a = malḥ timlaḥ
b = lō(ʾ) tašbīt malḥ b˙rīt ʾïlō*hē = ka mi[n] = ʿal minḥat-i = ka
c ʿal kul[l] qurbān = ka taqrīb malḥ
14a = ʾim taqrīb minḥat bikkūrīm = YHWH
b ʾabīb qalūy = [h]a = ʾiš garś karmal taqrīb ʾȧt minḥat bikkūrē = ka
15a = natatta ʿal-ē = ha šamn
b = śamta ʿal-ē = ha lu̇bō*nā
c minḥā hī(wʾ)
16x = hiqṭīr ha = kō*hin ʾat ʾazkārat-a = h mig = gȧrś-a = h = miš = šamn-a = h ʿal kul[l] lu̇bō*nat-a = h ʾiš⁺ǟ = YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Lev ][ ein Kapitel vor ]