[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 8

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b ʾal tīrā(ʾ)
c = ʾal ti[ḥ]ḥat[t]
d qaḥ ʿimm = ka ʾȧt kul[l] ʿam[m] ha = milḥamā
e = qūm
f ʿlē(h) ha = ʿY
g rʾē(h)
h natattī = yad = ka ʾat malk ha = ʿY = ʾat ʿamm = ō = ʾat ʿīr = ō = ʾat ʾarṣ = ō
2a = ʿaśīta = [h]a = ʿY = = malk-a = h
b = ʾȧšr ʿaśīta = YRYḤW = = malk-a = h
c raq[q] šȧlal-a = h = bȧhimt-a = h tabuzzū la = kim
d śīm = ka ʾō*rib = [h]a = ʿīr mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē = ha
3a wa = yaqum YHWŠʿ = kul[l] ʿam[m] ha = milḥamā
aI = ʿlōt ha = ʿY
b wa = yibḥar YHWŠʿ šȧlō*šīm ʾalp ʾīš gibbōrē ha = ḥayl
c wa = yišlaḥ-i = m layl-a(h)
4a wa = y˙ṣaw[w] ʾō*t-a = m
aI = (ʾ)mur
b rʾū
c ʾattim ʾō*rïbīm = [h]a = ʿīr mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʿīr
d ʾal tarḥīqū min ha = ʿīr m(ʾ)ōd
e = hȧyītim kull = kim nȧkō*nīm
5a = ʾȧnī = kul[l] ha = ʿam[m]
aR ʾȧšr ʾitt = ī
a niqrab ʾil ha = ʿīr
b = hayā
c yiṣïʾū = qrā(ʾ)t-i =
d = ʾȧšr = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
e = nasnū = pȧnē = him
6a = yaṣȧʾū ʾaḥ⁺ȧrē =
aI ʿad hattīq-i = ʾōt-a = m min ha = ʿīr
b yō(ʾ)mïrū
c nāsīm = panē =
d = ʾȧšr = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
e = nasnū = pȧnē = him
7a = ʾattim taqū*mū mi[n] = ha = ʾōrib
b = hōraštim ʾat ha = ʿīr
c = nȧtan-a = h YHWH ʾïlō*hē = kim = yad = kim
8a = hayā
aI = tupś = kim ʾat ha = ʿīr
b taṣ⁺ītū ʾat ha = ʿīr = [h]a = ʾiš
c = dȧbar YHWH tïʿśū
d rʾū
e ṣiwwītī ʾat = kim
9a wa = yišlaḥ-i = m YHWŠʿ
b wa = yilïkū ʾil ha = maʾrab
c wa = yišïbū bēn BYT ʾL = bēn ha = ʿY miy = yam[m] = [h]a = ʿY
d wa = yalin YHWŠʿ = [h]a = laylā ha = hū(ʾ) = tōk ha = ʿam[m]
10a wa = yaškim YHWŠʿ = [h]a = buqr
b wa = yipqud ʾat ha = ʿam[m]
c wa = yïʿl hū(ʾ) = zȧqïnē YŚRʾL = pȧnē ha = ʿam[m] ha = ʿY
11a = kul[l] ha = ʿam[m] ha = milḥamā
aR ʾȧšr ʾitt = ō
a ʿalū
b wa = yiggȧšū
c wa = yabō*ʾū nagd ha = ʿīr
d wa = yïḥnū miṣ = ṣȧpōn = [h]a = ʿY
e = ha = gay[ʾ] bēn-a = w = bēn ha = ʿY
12a wa = yiqqaḥ = ḥȧmišt ʾȧlapīm ʾīš
b wa = yaśim ʾōt-a = m ʾō*rib bēn BYT ʾL = bēn ha = ʿY miy = yam[m] = [h]a = ʿīr
13a wa = yaśīmū ha = ʿam[m] ʾat kul[l] ha = maḥnǟ
aR ʾȧšr miṣ = ṣȧpōn = [h]a = ʿīr
a = ʾat ʿȧqib = ō miy = yam[m] = [h]a = ʿīr
b wa = yilik YHWŠʿ = [h]a = laylā ha = hū(ʾ) = tōk ha = ʿimq
14a wa = yïhy
aI = rʾōt malk ha = ʿY
b wa = y˙mah[h]ïrū
c wa = yaškīmū
d wa = yiṣïʾū ʾanȧšē ha = ʿīr = qrā(ʾ)t YŚRʾL = [h]a = milḥamā hū(ʾ) = kul[l] ʿamm = ō = [h]a = mōʿid = pȧnē ha = ʿȧrabā
e = hū(ʾ) lō(ʾ) yadaʿ
f ʾō*rib l = ō mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʿīr
15a wa = yinnagïʿū YHWŠʿ = kul[l] YŚRʾL = pȧnē = him
b wa = yanū*sū dark ha = midbar
16a wa = yizzaʿïqū kul[l] ha = ʿam[m]
aR ʾȧšr = [h]a = ʿīr
aI = rdup ʾaḥ⁺ȧrē = him
b wa = yirdu̇pū ʾaḥ⁺ȧrē YHWŠʿ
c wa = yinnatïqū min ha = ʿīr
17a = lō(ʾ) nišʾar ʾīš = [h]a = ʿY = BYT ʾL
aR ʾȧšr lō(ʾ) yaṣȧʾū ʾaḥ⁺ȧrē YŚRʾL
b wa = yïʿzu̇bū ʾat ha = ʿīr pȧtūḥā
c wa = yirdu̇pū ʾaḥ⁺ȧrē YŚRʾL
18a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b nṭē(h) = [h]a = kīdōn
bR ʾȧšr = yad = ka
b ʾil ha = ʿY
c = yad = ka ʾittïn-an = [h]a(h)
d wa = yi[ṭ]ṭ YHWŠʿ = [h]a = kīdōn
dR ʾȧšr = yad = ō
d ʾil ha = ʿīr
19a = ha = ʾōrib qām mȧhir-a(h) mim = mȧqōm = ō
b wa = yarūṣū
bI = nṭōt yad = ō
c wa = yabō*ʾū ha = ʿīr
d wa = yilku̇dū = ha
e wa = y˙mah[h]ïrū
f wa = yaṣ⁺ītū ʾat ha = ʿīr = [h]a = ʾiš
20a wa = yipnū ʾanȧšē ha = ʿY ʾaḥ⁺ȧrē = him
b wa = yirʾū
c = hinni(h) ʿalā ʿȧšan ha = ʿīr ha = šamaym-a-h
d = lō(ʾ) hayā ba = him yadaym
dI la = nūs hinn-a-h wa = hinn-a-h
e = ha = ʿam[m] ha = nās ha = midbar nihpak ʾil ha = rōdip
21a = YHWŠʿ = kul[l] YŚRʾL raʾū
b lakad ha = ʾō*rib ʾat ha = ʿīr
c = ʿalā ʿȧšan ha = ʿīr
d wa = yašū*bū
e wa = yakkū ʾat ʾanȧšē ha = ʿY
22a = ʾil⁺ǟ yaṣȧʾū min ha = ʿīr = qrā(ʾ)t-a = m
b wa = yihyū = YŚRʾL = [h]a = tawk ʾil⁺ǟ miz = = ʾil⁺ǟ miz =
c wa = yakkū ʾōt-a = m
d ʿad biltī hišʾīr l = ō śarīd = palīṭ
23a = ʾat malk ha = ʿY tapȧśū ḥay[y]
b wa = yaqrī*bū ʾō*t = ō ʾil YHWŠʿ
24a wa = yïhy
aI = kallōt YŚRʾL
aII = hrug ʾat kul[l] yō*šïbē ha = ʿY = [h]a = śadǟ = [h]a = midbar
aIIR ʾȧšr rȧdapū = m b = ō
b wa = yippu̇lū kull-a = m = ḥarb
bI ʿad tumm-a = m
c wa = yašū*bū kul[l] YŚRʾL ha = ʿY
d wa = yakkū ʾō*t-a = h = ḥarb
25x wa = yïhy kul[l] ha = nō*pïlīm = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) mi[n] = ʾīš = ʿad ʾiššā šïnēm ʿaśar ʾalp kul[l] ʾanȧšē ha = ʿY
26a = YHWŠʿ lō(ʾ) hišīb yad = ō
aR ʾȧšr naṭā = [h]a = kīdōn
b ʿad ʾȧšr hiḥrīm ʾȧt kul[l] yō*šïbē ha = ʿY
27a raq[q] ha = bȧhimā = šȧlal ha = ʿīr ha = hī(ʾ) bazȧzū la = him YŚRʾL = dȧbar YHWH
aR ʾȧšr ṣiwwā ʾat YHWŠʿ
28a wa = yiśrup YHWŠʿ ʾat ha = ʿY
b wa = yȧśīm-i = ha til[l] ʿōlam šȧmamā ʿad ha = yōm ha =
29a = ʾat malk ha = ʿY talā ʿal ha = ʿiṣ ʿad ʿi[t]t ha = ʿarb
bI = = bō(ʾ) ha = šamš
b ṣiwwā YHWŠʿ
c wa = yō*rīdū ʾat nȧbïlat = ō min ha = ʿiṣ
d wa = yašlīkū ʾōt-a = h ʾil patḥ šaʿr ha = ʿīr
e wa = yaqīmū ʿal-a(y) = w gal[l] ʾȧbanīm gadu(w)l ʿad ha = yōm ha =
30x ʾaz yibnǟ YHWŠʿ mizbiḥ = YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL = har[r] ʿYBL
31a = ʾȧšr ṣiwwā MŠH ʿabd YHWH ʾat bȧnē YŚRʾL
b = [h]a = katūb = sipr tōrat MŠH
c mizbïḥ ʾȧbanīm šȧlimōt
cR ʾȧšr lō(ʾ) hinīp ʿȧl-ē = hin[n] barzil[l]
d wa = yaʿlū ʿal-a(y) = w ʿō*lōt = YHWH
e wa = yizbȧḥū šȧlamīm
32a wa = yiktub šam[m] ʿal ha = ʾȧbanīm ʾȧt mišnē(h) tōrat MŠH
aR ʾȧšr katab
a = pȧnē bȧnē YŚRʾL
33a = kul[l] YŚRʾL = zȧqin-a(y) = w = šō*ṭïrīm = šō*pïṭ-a(y) = w ʿō*mïdīm miz = = miz = = [h]a = ʾarōn nagd ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m nō*śïʾē ʾȧrōn b˙rīt YHWH = [h]a = gē*r = [h]a = ʾizraḥ ḥiṣy = ō ʾil mūl har[r] GRZYM = ha = ḥiṣy = ō ʾil mūl har[r] ʿYBL
b = ʾȧšr ṣiwwā MŠH ʿabd YHWH
bI = bar[r]ik ʾat ha = ʿam[m] YŚRʾL = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
34x = ʾaḥ⁺ȧ⁺rē kin qarā(ʾ) ʾat kul[l] dȧbȧrē ha = tōrā ha = bȧrakā = ha = qȧlalā = kul[l] ha = katūb = sipr ha = tōrā
35a lō(ʾ) hayā dabar mik = kul[l]
aR1 ʾȧšr ṣiwwā MŠH
aR2 ʾȧšr lō(ʾ) qarā(ʾ) YHWŠʿ nagd kul[l] qȧhal YŚRʾL = ha = našīm = ha = ṭap[p] = ha = gē*r ha = hō*lik = qȧrb-a = m
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]