[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 14

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾil⁺ǟ
b ʾȧšr naḥȧlū bȧnē YŚRʾL = ʾarṣ KNʿN
c ʾȧšr niḥ[ḥ]ïlū ʾōt-a = m ʾLʿZR ha = kō*hin = YHWŠʿ bin NWN = rā(ʾ)šē ʾȧbōt ha = maṭṭōt = bȧnē YŚRʾL
2v = gōral nïḥlat-a = m
a = ʾȧšr ṣiwwā YHWH = yad MŠH
v = tišʿat ha = maṭṭōt = ḥïṣy ha = maṭṭǟ
3a natan MŠH nïḥlat šïnē ha = maṭṭōt = ḥïṣy ha = maṭṭǟ mi[n] = ʿibr = [h]a = YRDN
b = = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m lō(ʾ) natan nïḥlā = tōk-a = m
4a hayū bȧnē YWSP šïnē maṭṭōt MNŠH = ʾPRYM
b = lō(ʾ) natȧnū ḥilq = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m = [h]a = ʾarṣ
c ʾim ʿārīm
cI la = šïbt
c = migrȧšē = him = miqnē = him = = qinyān-a = m
5a = ʾȧšr ṣiwwā YHWH ʾat MŠH
b kin ʿaśū bȧnē YŚRʾL
c wa = yiḥlu̇qū ʾat ha = ʾarṣ
6a wa = yiggȧšū bȧnē YHWDH ʾil YHWŠʿ = [h]a = GLGL
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w KLB bin YPNH ha = QNZ-ī
c ʾattā yadaʿta ʾat ha = dabar
cR ʾȧšr dibbir YHWH ʾil MŠH ʾīš ha = ʾïlō*hīm ʿal ʾō*dōt-ay = [y] = ʿal ʾō*dōt-ē = ka = QDŠ BRNʿ
7a bïn ʾarbaʿīm šanā ʾanō*kī
aI = šluḥ MŠH ʿabd YHWH ʾō*t = ī miq = QDŠ BRNʿ
aII = raggil ʾat ha = ʾarṣ
b wa = ʾašib ʾō*t = ō dabar
c = ʾȧšr ʿim[m] lïbab = ī
8a = ʾaḥ⁺-ay = [y]
aR ʾȧšr ʿalū ʿimm = ī
a himsīw ʾat lib[b] ha = ʿam[m]
b = ʾanō*kī millē(ʾ)tī ʾaḥ⁺ȧrē YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
9a wa = yiššabïʿ MŠH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aI = (ʾ)mur
b ʾim lō(ʾ) ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr darȧkā ragl = ka b-a = h
b = ka tihyǟ = nïḥlā = = bȧnē = ka ʿad ʿōlam
c millē(ʾ)ta ʾaḥ⁺ȧrē YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
10a = ʿïtt-a(h) hinni(h) hiḥyā YHWH ʾōt = ī
b = ʾȧšr dibbir
c ʾarbaʿīm = ḥamiš šanā
d mi[n] = ʾaz dibbir YHWH ʾat ha = dabar ha = ʾil MŠH
e ʾȧšr halak YŚRʾL = [h]a = midbar
f = ʿïtt-a(h) hinni(h) ʾanō*kī ha = yōm bin ḥamiš = šȧmōnīm šanā
11a ʿōd-an = ha = yōm ḥazaq
b = ʾȧšr = yōm šluḥ ʾōt = ī MŠH
c = kuḥ[ḥ] = ī ʾaz
d = = kuḥ[ḥ] = ī ʿïtt-a(h) = [h]a = milḥamā
dI1 = la = ṣē(ʾ)t
dI2 = la = bō(ʾ)
12a = ʿïtt-a(h) tïn-a(h) l = ī ʾat ha = har[r] ha =
aR ʾȧšr dibbir YHWH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b ʾattā šamaʿta = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c ʿNQ-īm šam[m] = ʿārīm gȧdulōt bȧṣū*rōt
d ʾūlay YHWH ʾōt = ī
e = hōraštī = m
f = ʾȧšr dibbir YHWH
13a wa = y˙bar[r]ik-i = hu(w) YHWŠʿ
b wa = yittin ʾat ḤBRWN = KLB bin YPNH = nïḥlā
14a ʿal kin hayȧtā ḤBRWN = KLB bin YPNH ha = QNZ-ī = nïḥlā ʿad ha = yōm ha =
b yaʿn ʾȧšr millē(ʾ) ʾaḥ⁺ȧrē YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
15a = šim ḤBRWN = panīm QRYT ʾRBʿ
b ha = ʾadam ha = gadu(w)l = [h]a = ʿNQ-īm hū(ʾ)
c = ha = ʾarṣ šaqȧṭā mim = milḥamā
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]